De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners op de somatische verpleegafdeling van De Twaalf Hoven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners op de somatische verpleegafdeling van De Twaalf Hoven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding en theoretisch kader: In 2017 werd het kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg vastgesteld om de kwaliteit te verbeteren. Het hoofddoel daarvan is een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van een cliënt. Tevens staat bij De Hoven het leven en welbevinden van de cliënten centraal. In 2017 deed het SCP onderzoek naar de ervaringen van kwaliteit van leven van ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Uit dit onderzoek bleek dat zes op de tien bewoners gelukkig is en er gemiddeld een 7,3 als cijfer werd gegeven voor de tevredenheid met hun leven. De Twaalf Hoven heeft daarom de vraag aangeleverd hoe hun bewoners de kwaliteit van leven ervaren.
Vraag- en doelstelling: De vraagstelling luidt als volgt: ‘Hoe ervaren verpleeghuisbewoners van de somatische verpleegafdeling, van De Twaalf Hoven, hun kwaliteit van leven?’ Het doel van dit onderzoek is dat er in juni 2018 door middel van een kwalitatief onderzoek, met behulp van interviews aan de hand van de GWI, zichtbaar geworden is hoe verpleeghuisbewoners van de somatische verpleegafdeling, van De Twaalf Hoven, hun kwaliteit van leven ervaren.
Dataverzamelingsmethode: Dit onderzoek is een praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Er is onderzoek gedaan op de somatische verpleegafdeling van De Twaalf Hoven. Op het moment van onderzoek verbleven er dertien bewoners, twee bewoners zijn geëxcludeerd op basis van dementie, drie bewoners gaven geen toestemming om deel te nemen aan het onderzoek. Uiteindelijk hebben acht bewoners deelgenomen aan het onderzoek. De semigestructureerde interviews zijn afgenomen met behulp van een topiclijst aan de hand van de GWI. De GWI is een goed bruikbaar en valide screeningsinstrument waarmee het welbevinden van ouderen in kaart wordt gebracht. De interviews zijn opgenomen, getranscribeerd en gecodeerd met behulp van ATLAS.ti.
Resultaten: Respondenten vinden het belangrijk om te kunnen genieten van eten en drinken, plezierige relaties en contacten te hebben, lekker te kunnen slapen en rusten en jezelf te kunnen zijn en zijn hier over het algemeen tevreden over. Positieve aspecten die de kwaliteit van leven beïnvloeden, die ook veelal genoemd worden, zijn dat de respondenten goed overweg kunnen met het personeel, er genoeg activiteiten georganiseerd worden en de respondenten eigen keuzes kunnen maken. Tevens worden er enkele aspecten genoemd die de kwaliteit van leven kunnen belemmeren. Er wordt door de respondenten aangegeven weinig tot geen contact te hebben met de medebewoners en ook geven drie respondenten aan dat het bed niet lekker ligt. Tevens werd het niet kunnen lopen als belemmering gezien voor de kwaliteit van leven.
Discussie: De resultaten komen grotendeels overeen met de huidige literatuur en de eerder afgenomen GWI. De resultaten zijn representatief voor de afdeling, maar niet voor andere verpleegafdelingen in Nederland in verband met een klein aantal respondenten. Hierdoor is voor sommige thema’s geen datasaturatie bereikt.
Conclusie: Uiteindelijk valt uit dit kwalitatieve onderzoek te concluderen dat de verpleeghuisbewoners op de somatische verpleegafdeling van De Twaalf Hoven over het algemeen tevreden zijn over hun kwaliteit van leven.
Aanbevelingen: Vervolgonderzoek binnen alle afdelingen van De Twaalf Hoven wordt aangeraden. Hierdoor ontstaat een beter beeld over de kwaliteit van leven van alle verpleeghuisbewoners en welke invloed de personeelsbezetting heeft op de kwaliteit van leven van de bewoners. Tevens wordt aangeraden om voldoende tijd in te plannen voor de halfjaarlijkse afname van de GWI. Daarnaast wordt aanbevolen om in de toekomst oplossingen te blijven zoeken en serieus met problemen om te blijven gaan. Tot slot wordt aanbevolen om op zoek te gaan naar een manier waardoor de bewoners meer contact met elkaar leggen, eventueel met bewoners van andere afdelingen.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Verpleegkunde
AfdelingAcademie voor Verpleegkunde
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk