De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bewegingsgerichte zorg Treant Zorggroep

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bewegingsgerichte zorg Treant Zorggroep

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
Nederlanders hebben een steeds hogere levensverwachting. Ook komen ouderen vaker in het ziekenhuis terecht dan vroeger. De opname in een ziekenhuis brengt voor veel ouderen een groot risico met zich mee. Om mensen in een zo goed mogelijke staat van gezondheid weer naar huis te laten gaan, lijkt bewegen het sleutelwoord. Uit verschillende studies blijkt dat bewegen in het ziekenhuis letterlijk van levensbelang is voor veel ouderen. Lichamelijke inactiviteit is één van de grootste risicofactoren voor het verlies van functieniveau. Het implementeren van bewegingsgerichte zorg tijdens de ziekenhuis opname is dan ook van groot belang. Voordat dit mogelijk is, moet onderzocht worden wat de gedachtegang van medewerkers en patiënten is op het gebied van bewegingsgerichte zorg.
Methode
Een cross-sectioneel onderzoeksdesign waarin door middel van een enquête de medewerkers en patiënten van de Treant ziekenhuizen worden ondervraagt over bewegingsgerichte zorg. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden ondervraagd, evenals oudere patiënten (65+) vanuit een aantal afdelingen in het ziekenhuis. De vragen bestaan uit een aantal sociaal-demografische gegevens gevolgd door stellingen volgens de Likert-schaal.
In-exclusiecriteria personeel: in brede zin werkzaam zijn met patiënten. De Nederlandse taal begrijpend kunnen lezen.
In-excusiecriteria Patiënten: 65 jaar of ouder. Begrijpen van de Nederlandse taal. Minimaal één nacht opgenomen in het ziekenhuis. Geen ernstige ziekten waar besmettingsgevaar voorkomt.
Data-analyse is uitgevoerd met SPSS Statistics. Beschrijvende statistiek heeft inzichtelijk gemaakt hoe de groepen precies verdeeld zijn. Vervolgens is de ‘Mann Whitney U test’ uitgevoerd om de resultaten te toetsen en te vergelijken. Daarnaast zijn de percentages per antwoordmogelijkheid van de Likertschaal gebruikt om de uitkomsten zo duidelijk mogelijk inzichtelijk te maken.
Resultaten
In deze studie hebben 173 deelnemers de enquête ingevuld. Daarvan waren 98 patiënt en 75 medewerker van het ziekenhuis. Van de 173 deelnemers waren 77 man en 96 vrouw. Van de patiënten was de grootste groep (25.5%) 70-75 jaar oud. En lagen de meeste mensen opgenomen op de afdeling cardiologie (31.6%). Bij het personeel zijn de meeste deelnemers tussen de 20 en 35 jaar oud (44%). De meeste deelnemers zijn verpleegkundige, namelijk 42.6%. 44% is werkzaam in het Scheper ziekenhuis in Emmen, en is daarmee de grootste groep. In deze studie zijn de uitkomsten van 6 stellingen vergeleken tussen de patiënten en het personeel. De belangrijkste uitkomsten hiervan zijn: er is duidelijk een significant verschil bij de stellingen: Ouderen bewegen genoeg tijdens hun ziekenhuis opname (P<0.000). En personeel neemt voldoende tijd voor de patiënt (P<0.000). Stellingen waar geen significant verschil over is zijn: de beweegtijd van patiënten per etmaal (P=0.145). En of het personeel voldoende op de hoogte is van wat een patiënt allemaal mag en kan tijdens een ziekenhuisopname (P=0.514).
Discussie
Op vele fronten verschilt de denkwijze van patiënten en personeel sterk van elkaar. De belangrijkste uitkomst is dat personeel vindt dat patiënten sterk onvoldoende bewegen, maar de patiënten zelf zijn van mening dat zij ruim voldoende bewegen tijdens hun ziekenhuisopname. De conclusie luidt dat de basis voor implementatie voor bewegingsgerichte zorg, voorlichting van zowel patiënten als personeel moet zijn. Iedereen moet op zijn of haar manier gemotiveerd worden om dit toe te passen in de dagelijkse praktijk. In de toekomst moet er onderzoek gedaan worden naar hoe iedereen op de beste manier gemotiveerd kan raken. Vervolgens moet worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is om de afdelingen in het ziekenhuis aan te passen om de beste bewegingsgerichte zorg aan te kunnen bieden.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk