De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Meerwaarde Van Studieloopbaanbegeleiding

Een onderzoek naar de rol van SLB in het studiesucces van SPH studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Meerwaarde Van Studieloopbaanbegeleiding

Een onderzoek naar de rol van SLB in het studiesucces van SPH studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2015 noemt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat het hoger onderwijs studiesucces moet opleveren, maar dat op dit moment het nog te wensen over laat. Het gaat namelijk niet zo goed met het studiesucces in het hoger onderwijs: van de hbo en wo studenten haalt niet meer dan 65% hun diploma binnen de nominale studieduur +1. Er zijn omtrent studiesucces daarom prestatieafspraken gemaakt met hogescholen en universiteiten, want “blijvende aandacht voor studiesucces is nodig”, aldus het Ministerie van OWC (2015).
Zodoende komt ook de Hogeschool Leiden (HSL) binnen het plaatje. Eén van de onderdelen die de HSL inzet om studiesucces onder studenten te vergroten, is studieloopbaanbegeleiding, ofwel SLB. Specifiek het cluster Social Work en Toegepaste Psychologie vraagt zich echter af wat volgens de studenten de rol van SLB is in hun studiesucces.
Om een antwoord te vinden op deze vraag, zijn er door Bureau Studiesucces een aantal onderzoeken opgestart die elk een ‘stukje’ van het cluster vertegenwoordigen. Dit onderzoek verhoudt zich zodoende specifiek tot de studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Deze combinatie van doelgroep en opdracht uit zich in de volgende probleemstelling:

“Hoe ervaren derde- en vierdejaars studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool Leiden de rol van studieloopbaanbegeleiding bij het succesvol doorlopen van hun studie?”

Voor het beantwoorden van deze probleemstelling is er literatuuronderzoek gedaan naar de begrippen studieloopbaanbegeleiding en studiesucces. Op basis van dit theoretisch kader en de samenwerking met collega-onderzoekers, zijn er drie deelvragen opgesteld: over de ervaring en visie van deze studenten op SLB en wat zij verstaan onder studiesucces. Per deelvraag is een verdere opdeling gemaakt in de vorm van topics, die op hun beurt de vorm van de interviews hebben bepaald. De volgende stap is namelijk het uitvoeren van kwalitatief onderzoek, waarbij veertien derde- en vierdejaars SPH studenten zijn geïnterviewd over hun ervaringen met SLB.

Uit deze interviews kwam naar voren dat de respondenten de volgende onderdelen van SLB vinden bijdragen aan hun studiesucces: het ontdekken van hun talenten, de voorbereiding op stage en met name de SLB’er en individuele gesprekken. Echter, kijkend naar de negatieve ervaringen met deze specifieke onderdelen, is er nog ruimte voor verbetering volgens de respondenten.

Gericht op de drie onderdelen van SLB die in de conclusie naar voren zijn gekomen, zijn aanbevelingen gedaan.
Over de gesprekken/SLB’er wordt aanbevolen evaluaties in te voeren gericht op het functioneren van de SLB’er, per student gedurende de gehele studie een vaste SLB’er te koppelen en beter de individuele gesprekken te waarborgen door initiatief van de docent, met name in jaar drie en vier.
Over de voorbereiding op stage zijn twee aanbevelingen gedaan: aandacht besteden aan buitenlandstage en de inhoud meer afstemmen op de behoeften van de studenten (SLB breed toepasbaar).
Kijkend naar wat de respondenten noemen over het ontdekken van talenten als bijdrage aan studiesucces, zijn drie aanbevelingen gedaan: een vervolgonderzoek doen, gericht op welke onderdelen van SLB zorgen voor de ervaring dat er veel herhaling is, het bespreken van opdrachten tijdens groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken (geldt voor SLB in het algemeen) en tot slot het doen van een vervolgonderzoek, gericht op het optimaliseren van de Talentscan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingFaculteit SW/TP
PartnersBureau Studiesucces
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk