De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontuchtige handelingen in de zin van artikel 245 Sr

Rechten:

Ontuchtige handelingen in de zin van artikel 245 Sr

Rechten:

Samenvatting

In artikel 245 Sr is opgenomen dat het seksueel binnendringen strafbaar is met een gevangenisstraf van maximaal 8 jaar. Uit onderzoeken is gebleken dat de straffen, die de feitenrechter oplegt in deze gevallen, niet altijd uniform zijn. Zo kan het zijn dat de ene verdachte slechts een taakstraf opgelegd krijgt met een voorwaardelijke gevangenisstraf en de andere verdachte een half jaar gevangenisstraf. Om dit in de toekomst te voorkomen heb ik een onderzoek gedaan naar welke straffen de feitenrechter sinds 2015 heeft opgelegd inzake seksueel binnendringen bij jeugdigen onder 16 jaar. Middels dit onderzoek probeer ik een lijn te vinden in de opgelegde straffen door de feitenrechter, en de feitenrechter aan de hand hiervan een advies te geven.
Tijdens dit onderzoek zal een antwoord worden gegeven op de centrale vraag: “Welk advies kan gegeven worden aan rechtbank Midden-Nederland ten aanzien van het bestraffen van ontuchtige handelingen welke seksueel binnendringen betreffen volgens artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht, rekening houdend met uniformiteit bij de beslissing van de rechters bij de rechtbanken in Nederland op grond van literatuur- en jurisprudentieonderzoek”.
Dit antwoord zal worden gegeven door middel van een literatuuronderzoek en een jurisprudentieonderzoek. In de eerste vier hoofdstukken is uiteengezet wat artikel 245 Sr inhoudt volgens de literatuur en de jurisprudentie van de Hoge Raad. In hoofdstuk vijf is gekeken naar hoe de feitenrechter dit artikel toepast in haar uitspraken middels het jurisprudentieonderzoek.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen zaken zonder strafverzwarende omstandigheden en zaken met strafverzwarende omstandigheden. De zaken zonder strafverzwarende omstandigheden bevatten zaken waar maximaal 5 keer is binnengedrongen door een onbekend persoon, die nog niet eerder veroordeeld is voor een zedenmisdrijf. Hiervoor wordt in de meeste gevallen een taakstraf van 240 uur gegeven met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Aan deze voorwaardelijke gevangenisstraf liggen voorwaarden als een meldplicht bij de reclassering en een ambulante behandelverplichting.
Indien er sprake is van recidive, misbruik door een met opvoedingstaken belaste volwassene, misbruik gedurende een langere periode of misbruik van meerdere kinderen zal er een gevangenisstraf tussen één en drie jaar worden opgelegd. Indien een deskundige ontoerekeningsvatbaarheid heeft vastgesteld, kan de rechter TBS opleggen. TBS is in de geanalyseerde zaken alleen opgelegd indien er sprake was van recidive.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat bij de beoordeling van een zaak welke artikel 245 Sr bevat, er met veel verschillende aspecten rekening moet worden gehouden. Doordat er niet in elke zaak sprake is van dezelfde aspecten, kunnen de uitspraken erg uiteenlopen. Uit dit onderzoek kan er wel een lijn worden gegeven waarbinnen de rechter moet oordelen, alleen doordat er binnen dit onderzoek slechts ruimte was voor het onderzoeken van 55 zaken, is deze lijn nog ruim geformuleerd. Om een nog specifiekere lijn te kunnen aangeven, is het noodzakelijk om een groter jurisprudentie onderzoek te doen naar de benoemde aspecten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnerRechtbank Midden-Nederland, afdeling Strafrecht
Datum2017-08-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk