De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herstellen gedempte haven Veere

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Herstellen gedempte haven Veere

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De stad Veere ligt aan het Veerse Meer, in de gelijknamige gemeente Veere, op het voormalige eiland Walcheren.
Het stadje begon in de 12e of 13e eeuw als het gehucht Campvere en is ooit een belangrijke handelsstad geweest. Nu is Veere één van de zeventien beschermde stads- en dorpsgezichten die Zeeland rijk is. Mede door de rijke geschiedenis en de goede ligging aan het Veerse Meer is Veere een toeristische trekpleister geworden.
De historische stad heeft te maken met vernieuwingen en wil in de ontwikkeling niet tot stilstand komen. Om de gewenste identiteit en functionaliteit van de stad te behouden is de toekomstvisie “Veelzijdig Veere” opgesteld. In deze toekomstvisie zijn 21 projecten geselecteerd waarvan de ambitie bestaat dit gehele pakket uiteindelijk te realiseren. Een van deze projecten is het herstellen van de gedempte haven en deze in te richten voor recreatievaart. Voordat dit plan verder wordt uitgewerkt wil de gemeente Veere als eerste stap een haalbaarheidsstudie laten doen.

De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd als afstudeeropdracht van de opleiding Project Management Infra aan de Hogeschool Utrecht, door een tweetal Hbo-studenten. Het doel van de afstudeeropdracht is de financiële en technische haalbaarheid van het project aan te tonen zodat de gemeente Veere hierop voort kan borduren.

Het plangebied heeft in het verleden dienst gedaan als spuikom en is in de periode voor de tweede wereldoorlog gedempt met grond, puin en huishoudelijk afval. De voormalige stortplaats is afgedekt met een laag grond en wordt tot op heden gebruikt als (overloop)parkeerterrein. Door de gedempte haven opnieuw open te graven dient het gehele gebied te worden gesaneerd. Om de kosten voor het saneren te drukken, kan op basis van mining gewerkt worden. De vrijkomende lichtverontreinigde grond kan in de nabijheid van het werk worden verwerkt. Gebroken puin kan in het werk als funderingsmateriaal onder verhardingen worden toegepast. Uit nader onderzoek moet blijken of de overige afvalstoffen geschikt zijn voor biobrandstof of vergisting.

Door transformatie van dit gebied verdwijnen de huidige parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen dienen elders, bij voorkeur aan de rand van de stad, te worden gecompenseerd. Tevens wordt hierin tegemoet gekomen aan één van de speerpunten van “Veelzijdig Veere” namelijk het autoluw maken van de stad. Er zijn een aantal alternatieve locaties bekeken en met behulp van een multicriteria-analyse blijkt dat het Marina Veere terrein de meest geschikte locatie voor een alternatieve parkeervoorziening is. Het terrein kan in zijn geheel worden ingericht als parkeerterrein waardoor veel extra parkeerplaatsen worden gecreëerd.

Vooruitlopend op de inrichting van het plangebied zijn een drietal inrichtingsvarianten opgesteld. Een variant, gekozen met behulp van een multicriteria-analyse, is aan de hand van een programma van eisen verder uitgewerkt. In het plan komen diverse, uiteenlopende onderdelen met verschillende functies. De huidige gronddam wordt vervangen door een beweegbare brug. De havenkom wordt ingericht als jachthaven met ligboxen van diverse afmetingen en steigers. Aan de zuidzijde wordt het huidige talud bekleed met basaltsteen terwijl aan de noordzijde een kademuurconstructie is voorzien. Om een bijdrage te leveren aan de beleving van de nieuwe haven is, in combinatie met een hotel in ‘Veerse’ stijl, aan de westzijde een verlaagde kade gesitueerd. De steigers in de haven sluiten aan op de verlaagde kade. Verder zijn in het plangebied 8 stadswoningen gepland overeenkomend met de bestaande bebouwing langs de stadshaven. Voor de inrichting zijn een aantal parkeerplaatsen voorzien. Door het aanbrengen van een parkeerkelder te combineren met de bouw van het hotel kan worden voldaan aan de parkeernorm.

Voordat met een dergelijk project gestart kan worden dienen een aantal verschillende vergunningen aangevraagd te worden. De benodigde vergunningen en meldingen voor een project van deze omvang zijn geïnventariseerd. Hiervan is een opsomming gemaakt.

Bij de ontwikkeling van dit project is het is van groot belang maatschappelijk draagvlak te hebben. Dit kan worden bereikt door een goede communicatiestrategie toe te passen. De verschillende communicatiedoelgroepen en -middelen zijn in kaart gebracht om zowel het project te promoten als draagvlak te creëren.

Om inzicht te krijgen in de totale plankosten zijn alle projectkosten en overige kosten bij elkaar gezet. Tegenover de plankosten zijn eventuele opbrengsten opgesomd en omschreven. De plankosten bestaan uit kosten voor de sanering, de inrichting, een alternatieve parkeervoorziening, planschade, communicatiekosten en beheer en onderhoud. De planopbrengsten bestaan uit bijdrages van de gemeenten betreffende “Veelzijdig Veere”, eenmalig gekapitaliseerde bedragen uit projectontwikkelaars en diverse andere eenmalige bijdrages die over een bepaald aantal jaar zijn gekapitaliseerd.
De totale plankosten zijn geraamd op: € 7.320.000,-. De totale opbrengsten zijn geraamd op: € 6.070.000,-. Het verschil levert een tekort op van: € 1.250.000,-.
De gemeente zal een extra bijdrage moeten doen om het verschil tussen plankosten en opbrengsten op te vangen. Draagvlak voor het project is belangrijk ook om deze financiële bijdrage te verantwoorden.

Het ontwikkelen van plan “Waterpoort” is technisch haalbaar. Ook blijkt het financieel haalbaar mits alle subsidies worden verkregen en een aantal participanten bereid worden gevonden deel te nemen aan de gebiedsontwikkeling. De extra bijdrage van de gemeente zal uiteindelijk de doorslag moeten geven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2009-06-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk