De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Als je psyche je lichaam ziek maakt:praktijkonderzoek naar hoe het lichaam binnen de creatieve therapie beeldend ingezet kan worden bij de behandeling van psychosomatische klachten bij jongeren en volwassenen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Als je psyche je lichaam ziek maakt:praktijkonderzoek naar hoe het lichaam binnen de creatieve therapie beeldend ingezet kan worden bij de behandeling van psychosomatische klachten bij jongeren en volwassenen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkonderzoek richt zich op creatieve therapie beeldend bij jongeren en volwassenen die te maken hebben met psychosomatische klachten. Het inzetten van het lichaam binnen de creatieve therapie beeldend is hierbij van belang om aandacht te kunnen besteden aan zowel de lichamelijke klachten als de psychische problematiek. De ervaring is dat er binnen de creatieve therapie beeldend nog niet voldoende gewerkt wordt met het gebruiken van het lichaam of inzetten van het lichaam in de beeldende werkvormen. Centraal in dit praktijkonderzoek staat dan ook de vraag op welke manier het lichaam binnen de creatieve therapie beeldend een rol kan spelen in de behandeling van psychosomatische klachten bij jongeren(12-18) en volwassenen (18+). Om vorm te geven aan dit praktijkonderzoek is een literatuurstudie gedaan en zijn interviews en enquêtes afgenomen onder therapeuten uit de praktijk.

Uit deze literatuurstudie en ervaringen uit de praktijk blijkt dat psychosomatiek wordt gediagnosticeerd wanneer psychisch betekenisvolle gebeurtenissen gerelateerd worden aan lichamelijke klachten, die gekenmerkt worden door een aantoonbare organische pathologie of door een pathosfysiologisch proces. Psychosomatische klachten onderscheiden zich van andere lichamelijke klachten, doordat emotionele, cognitieve en andere psychische processen zich opvallender of frequenter voordoen. Gebleken is dat psychosomatische klachten vaker voorkomen bij depressiviteit, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en traumaverwerking. Er zijn verschillende theoretische uitgangspunten die ingezet kunnen worden bij de behandeling van psychosomatiek. Naast deze verschillende theoretische uitgangspunten is ook onderzocht welke interventies inzetbaar zijn bij de behandeling van cliënten met psychosomatische klachten. Om het lichaam centraal te zetten binnen de creatieve therapie beeldend kunnen aanbiedingen worden gedaan die het appèl doen op bijvoorbeeld houding, beweging van het lichaam, exploreren van bewegingen, kracht versus weinig kracht en experimenteren vanuit gevoel met lichaamsbewegingen. Daarnaast kunnen oefeningen gericht zijn op zelfbeeld en lichaamsbeleving om gevoelens en gedachten met betrekking tot deze thema’s te leren uiten. Er is gebleken dat beeldend werken juist bij deze cliënten een geheel eigen mogelijkheid biedt om gevoelens van pijn en verlies te uiten, deze te herkennen, te accepteren en te hanteren. Het lichaamsgerichte aspect binnen de creatieve therapie beeldend, betekent dat het lichaam betrokken wordt in de therapie. De therapeut heeft oog en aandacht voor de signalen, ervaringen en de bewegingen van het lichaam van de cliënt. Hoe het lichaam wordt ingezet binnen therapie, is afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Wanneer er dus gesproken wordt over hoe het lichaam ingezet kan worden binnen de creatieve therapie beeldend bij de behandeling van psychosomatische klachten van jongeren en volwassenen gaat het om bewustwording van de wisselwerking tussen lichaam en psyche en de verandering in beweging, om zo beter bij het gevoel te kunnen komen en zowel de lichamelijke klachten als de psychische problematiek te verminderen.

whoonte@hotmail.com
Zembra@hoeve.nu


This practical research is directed towards art therapy for youth and adults who struggle with psychosomatic complaints. Deploying the body within art therapy is necessary in order to pay attention to physical complaints as well as psychic problems. It is the experience that there is not enough exploration using the body or deploying the body in visual work forms within art therapy.

At the core of this practical research therefore lies the question how the body can play a role within art therapy in treating psychosomatic complaints with youth (12-18) and adults (18 and up). To shape the research a literary study was done, and interviews were conducted among practicing therapists.

The outcome is that psychosomatic diseases are diagnosed when psychically meaningful events are related to physical complaints, characterized by a telling organic pathology or a pathologic physiologic process. Psychosomatic complaints distinguish themselves from other physical complaints, because emotional, cognitive and other psychic processes occur more noticeable or more frequent. It is evident that psychosomatic complaints occur more often with depression, fear and identity disorders, and trauma.

There are various theoretical principles that can be utilized when treating psychosomatic diseases. Research has also been done on which interventions can be utilized in treating clients with psychosomatic complaints. In order to centralize the body within art therapy, offers can be made that call on for example posture, movement, strength vs. little strength and experimenting from feeling through body movements. Exercises can also be aimed to self image and body experience to learn how to express feelings and thoughts in relation to these themes.

Working visually with exactly these clients offers its own possibility to express feelings of pain and loss, and to recognize, accept and manipulate these. The body focused aspect within art therapy means that the body will be involved in the therapy. The therapist pays attention to the signals, experiences and movements of the client’s body. How the body will be deployed within the therapy, is closely tuned according to the help question and problematic.

When discussing how the body can be deployed within art therapy in treating youth and adult psychosomatic complaints, it’s all about realizing just how much the body, psyche, and changes in movement relate and work together, in order to reach the feelings and lesson physical complaints as well as psychic problems.

whoonte@hotmail.com
zembra@hoeve.nu

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingInstituut Social Work
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk