De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op welke manier kan mobiliteitsmanagement worden toegepast bij gebiedsontwikkeling?

Rechten:

Op welke manier kan mobiliteitsmanagement worden toegepast bij gebiedsontwikkeling?

Rechten:

Samenvatting

Deze scriptie is geschreven in opdracht van &Morgen en de Hogeschool Utrecht.

&Morgen is een mobiliteitsadviesbureau, dat hiervoor werkzaam is bij gemeenten en werkt aan mobiliteitsprojecten, voortkomend uit het overheidsprogramma Beter Benutten. De toekomst van dit programma is niet geheel zeker. &Morgen heeft daarom haar focus gelegd op een uitbreiding van haar werkzaamheden naar het domein gebiedsontwikkeling. De inhoud hiervan is intern nog onbekend en leidt tot de vraag om onderzoek te doen naar de inhoud van dit dienstenpakket. De doelstelling van dit onderzoek is aan de ene kant om een advies te geven aan gemeenten, waarin duidelijk wordt hoe ze het vraagstuk kunnen aanpakken. Aan de andere kant moet dit onderzoek direct bijdragen aan het proces tot opstellen van een dienstenpakket van &Morgen op het domein van gebiedsontwikkeling. Dit heeft geleid tot de onderzoeksvraag: Op welke manier kan mobiliteitsmanagement worden toegepast bij gebiedsontwikkeling?

De kern van dit afstudeeronderzoek bestaat uit casusonderzoek. De onderzoeksgroep bestond hier uit drie gemeenten. Per gemeente werd een gebied uitgebreid toegelicht. Het ging om de Merwedekanaalzone in Utrecht, Hanzeland in Zwolle en het Centrum van Hilversum. De onderzoeksgroep is onderzocht op de volgende vijf thema’s, die zijn opgesteld naar aanleiding van verkennend literatuuronderzoek: Beleid en werkwijze gemeente, Omgevingswet, Beter Benutten en mobiliteitsmanagement, Aanpak gebiedsontwikkeling en Mogelijkheden tot koppeling mobiliteitsmanagement en gebiedsontwikkeling. Voor dit casusonderzoek zijn semigestructureerde interviews gehouden met experts in functie van de gemeenten. De resultaten van het onderzoek zullen input leveren aan een expertsessie, bestaande uit personen die betrokken waren bij dit onderzoek en eventueel andere experts. Deze sessie zal buiten de onderzoeksperiode worden gehouden.

De onderzochte gemeenten hebben beleid op mobiliteit en maken hierin de koppeling naar gebiedsontwikkeling. Afdelingen stemmen werk op elkaar af, maar beleid kan op gebiedsniveau meer integraal benaderd worden. De Omgevingsvisie die moet worden opgesteld in het kader van de Omgevingswet, biedt een kans om mobiliteit meer ruimte te geven in het beleid, om problemen in toekomstige gebiedsontwikkelingen te voorkomen. De praktische uitwerking van het beleid zit in mobiliteitsprojecten, die vaak een schakel hebben met Beter Benutten. De inhoud hiervan is vaak het stimuleren de fiets en het efficiënter gebruik van voertuigen en parkeerplaatsen, door deelsystemen. Voor gebiedsontwikkeling wordt in het verbindende effect van dit soort maatregelen als belangrijk gezien. Over de aanpak van gebiedsontwikkeling is duidelijk geworden dat dit niet in één antwoord te geven is. Elk gebied heeft zijn eigen context en vraagt daarom ook om andere oplossingen. De zoektocht voor gemeenten is hierin om praktische oplossingen voor een gebied, in één lijn te brengen met strategisch beleid. In dit onderzoek zijn mogelijkheden onderzocht om mobiliteitsmanagement toe te passen bij gebiedsontwikkeling. Hieruit bleek dat wettelijk verplichten niet door gemeenten gezien wordt als passende oplossing. Er is vraag naar snelle en flexibele oplossingen, waar informele samenwerkingen belangrijk zijn. Mobiliteitsmanagement moet meer vooraan in het proces worden toegepast. Dit betekent dat er op dit domein meer moet worden samengewerkt met ontwikkelaars en vastgoedeigenaren.

Als antwoord op de onderzoeksvraag kan worden gezegd dat de manier waarop mobiliteitsmanagement kan worden toegepast bij gebiedsontwikkeling, zeer gebiedsafhankelijk is. &Morgen moet zich daarom gaan richten op het maken van maatwerk en sterk bepalen hoe ze dit vraagstuk aan wilt pakken. Het ontwikkelen van een dienstenpakket bij bedrijven die te maken hebben met gebiedsontwikkeling, zoals gebiedsontwikkelaars en ontwerpbureaus, bied kansen voor &Morgen. Het praktische antwoord op dit onderzoek is gegeven in een aantal aanbevelingen, die elk worden toegelicht:

Gemeenten: Zet nog sterker in op duurzame mobiliteit, Geef vrijheid aan de markt, Plan strategisch en leer van de praktijk, Laat afdelingen beter samenwerken

&Morgen : Ontwikkel een sterke interne visie, Zorg voor verbinding, Maak maatwerk mogelijk, Bied diensten aan bij ontwikkelaars.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
AfdelingGebouwde Omgeving
Partners&Morgen
Datum2017-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk