De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

IPPC en de milieudienst: onderzoek naar toepassing van de IPPC-richtlijn bij vergunningverlening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

IPPC en de milieudienst: onderzoek naar toepassing van de IPPC-richtlijn bij vergunningverlening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op vierentwintig september 1996 is de Europese richtlijn "inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging" (in Nederland meestal afgekort met de term IPPC-richtlijn van het Engelse Integrated Pollution Prevention and Control) vastgesteld. Deze richtlijn heeft als doel verontreiniging als gevolg van bepaalde industriële activiteiten te voorkomen of te beperken.

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een overzicht van alle bedrijven in het Rijnmondgebied die activiteiten uitvoeren die voorkomen in bijlage I van de IPPC-richtlijn en een verkenning van de inhoud en toepassing van de IPPC- regelgeving bij vergunningverlening.

De doelstellingen van de IPPC-richtlijn zullen in Nederland worden nagestreefd door implementatie in de Wet milieubeheer. Tot die tijd werken enkele bepalingen rechtstreeks. De IPPC-richtlijn schrijft onder andere voor dat bepaalde industriële installaties gebruik moeten maken van de beste beschikbare technieken (BAT) ter voorkoming of beperking van verontreiniging. Voor het bepalen van BAT en de haalbare resultaten moeten bij vergunningverlening BAT reference documents (BREF's) in aanmerking worden genomen.

Het ministerie van VROM heeft een concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer opgesteld waarmee de richtlijn geïmplementeerd moet worden. Met deze wijziging zal onder andere het ALARA beginsel worden geschrapt, het begrip BAT worden geïntroduceerd en geregeld worden dat de BREF's ook geraadpleegd moeten worden voor bedrijven die wel voldoen aan een categoriebeschrijving uit bijlage I van de richtlijn maar kleiner zijn dan de drempelwaarde die in de categorie wordt genoemd.

In het Rijnmondgebied zijn 88 inrichtingen aanwezig die een of meer activiteiten uit bijlage I van de IPPCrichtlijn uitvoeren. Hiervan is voor 78 inrichtingen de provincie het bevoegd gezag. Voor de overige inrichtingen is dat de betreffende gemeente.

Het is niet eenvoudig een overzicht te maken van alle bedrijven met IPPC-activiteiten in het Rijnmondgebied. Om dit probleem te verhelpen wordt aanbevolen een keuzeveld in het MIRR te introduceren waarin de betreffende IPPC categorie van een inrichting of "niet van toepassing" vermeld moet worden.

De onderzochte vergunningen schrijven in veel gevallen technieken voor die te beschouwen zijn als BAT. De motivering hiervan (in de considerans) ontbreekt echter vaak.

De onderzochte bedrijven passen voor de meeste aspecten al BAT toe. Dit wordt in de vergunning niet altijd vermeld. In sommige gevallen zullen er nieuwe technieken moeten worden geïntroduceerd. Denk hierbij aan een milieuzorgsysteem of het vinden van toepassingen voor restwarmte.

Het is raadzaam de afwegingen die door de vergunningverlener gemaakt worden goed te motiveren in de considerans van de vergunning. Als dit niet zorgvuldig gebeurt bestaat de kans dat een vergunning bij beroep wordt vernietigd terwijl de betreffende installatie wel degelijk gebruik maakt van de beste beschikbare technieken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingMilieukunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2004
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk