De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:

Open access

Rechten:

Samenvatting

Vitrite Middelburg B.V. (hierna: Vitrite) is een technische productieonderneming die gevestigd is in Middelburg. De hoofdactiviteit van de onderneming bestaat uit het produceren van verschillende soorten basiscomponenten voor xenonlampen en Light Emitting Diode-lampen (hierna: Ledlampen) die van metaal en kunststof worden gemaakt. Xenonlampen zijn een alternatief voor halogeenlampen. Het verschil tussen deze lampen is dat een halogeenlamp licht opwekt door middel van een gloeidraad in de lamp en een xenonlamp door middel van een speciale gaseenheid. De afnemers van Vitrite zijn autofabrikanten. De autofabrikanten gebruiken de producten voor de samenstelling van autokoplampen (Michel Klijn, Persoonlijke communicatie, 21 april 2021). Als leverancier van basiscomponenten voor xenon- en ledlampen behaalt Vitrite een aandeel van 40% in de autobranche (Michel Klijn, Persoonlijke communicatie, 21 april 2021).

Als nevenactiviteiten voert Vitrite ondersteunende werkzaamheden uit in ontwikkeling en innovatie voor ondernemingen in de technische productiesector. Het probleem bij technische ondernemingen is doorgaans het gebrek aan voldoende kapitaal, kennis en expertise om innovatieve producten tot stand te brengen of vernieuwingen van bestaande producten te creëren (Rijksoverheid, 2020). Door machines beschikbaar te stellen, zoals test- en meetapparatuur, mogelijkheden voor research en development (hierna: R&D) en ervaring in productontwerp biedt Vitrite ondersteuning met nevenactiviteiten. De start van deze nevenactiviteiten is ontstaan na het inperken van het aantal verschillende soorten eindproducten. Deze inperking heeft geleid tot een daling van 50% van de beschikbare machine- en R&D-capaciteit. Om deze stilstand op te pakken, heeft de directie besloten om nevenactiviteiten te creëren en de vrijval van 50% beschikbaar te stellen aan marktpartijen.

De toenemende nevenactiviteiten van Vitrite, zoals toegelicht in de vorige paragraaf, heeft de directie aangezet tot het opzetten van het concept, genaamd, Technology Center Maak Industrie Zeeland (hierna: TCMZ-project). Het doel van dit project is om de economie van Zeeland te stimuleren door samenwerking te creëren tussen grote en kleine ondernemingen, start- en scale-ups en kennisinstellingen (Boonman, 2019). De verandering in de innovatiestructuur en het innovatie-ecosysteem door deze samenwerking is van essentieel belang voor de Zeeuwse economie, omdat anders onherstelbare gevolgen kunnen optreden (Zeeland in stroomversnelling, 2017). De circulaire economie die hierdoor zal ontstaan, sluit aan op belangrijke doelstellingen van de (Provincie Zeeland, z.d.). Start- en scale-ups, maar ook bestaande MKB krijgen hierdoor de kans om op te schalen op de markt, waardoor bedrijvigheid wordt gecreëerd.

Het huidige innovatienetwerk (Bijlage 1 en 2) is gericht op ondersteunende activiteiten in het productieproces, waarbij ondernemingen worden voorzien van kennis, expertise en huisvesting. Het ontbreekt aan samenwerking waarin ondernemingen machines en R&D beschikbaar stellen. Het TCMZ-project wil aanvullend zijn op het huidige innovatienetwerk door ook machines en mogelijkheden voor R&D beschikbaar te stellen. De juiste aanvulling op de activiteiten van het huidige innovatienetwerk en de significante positie die het TCMZ-project in Zeeland zal innemen, hebben geleid tot een samenwerking tussen Vitrite (penvoerder) en het huidige innovatienetwerk (Rijksoverheid, 2020). Samen vormen zij een consortium voor het TCMZ-project (hierna: expertteam). Verder zullen het Joint research Center (hierna: JRC) en de Middelburgse Bedrijven Club (hierna: MBC) betrokken zijn, maar zij behoren niet tot het expertteam (zie Bijlage 2). Het belang van de betrokkenen is om de eigen activiteiten te stimuleren. Alle betrokkenen zullen zich beschikbaar stellen om via het-TCMZ project het netwerk te verbreden, nieuwe markten te creëren en de afzet te verhogen.

Het TCMZ-project beoogt de economie van Zeeland te stimuleren. Het doel van het project is om belangrijke stappen te zetten voor de technische sector. Om te kunnen starten, is het van belang om de financiële aspecten in kaart brengen, maar het expertteam heeft hierin nog geen inzicht. Door middel van een businesscase, waarin wetenschappelijke financiële aspecten worden verwerkt, wil het expertteam de financiële haalbaarheid gaan beoordelen.
Vanuit dit oogpunt is de volgende hoofdvraag ontwikkeld die door middel van dit onderzoek wordt beantwoord:

Is er voor het TCMZ-project van Vitrite een businesscase samen te stellen die aantoont dat de ontwikkeling en innovatie van nevenactiviteiten voor ondernemingen in de technische productiesector van Zeeland zelfstandig in stand gehouden kan worden?

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn deelvragen opgesteld die zijn onderverdeeld in theoretische en praktische deelvragen. De theoretische deelvragen bestaan uit:

1. Welke investeringsvormen zijn er te onderscheiden?

2. Wat is een businesscase en uit welke elementen bestaat een businesscase?

3. Welke theorieën worden gebruikt in een businesscase om de financiële haalbaarheid te kunnen bepalen voor een toekomstig project?
De praktische deelvragen bestaan uit:

1. Welke opbrengsten en kosten zijn te verwachten in verschillende toekomstscenario’s?

2. Hoe komt de financiering van het TCMZ-project tot stand?

3. Welke cashflows en contante waarden worden verwacht voor het TCMZ-project en wat is de terugverdientijd?

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingFinance & Control
AfdelingDomein Business, Vitality & Hospitality
PartnerVitrine Middelburg, B.V., Middelburg
Datum2022-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk