De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Intervence is een gecertificeerde instelling (GI) voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in Zeeland. Intervence ondersteunt gemiddeld 700 gezinnen in Zeeland. Voordat de Jeugdwet in 2015 werd geïntroduceerd, stond de organisatiebekend als Bureau Jeugdzorg. Voor Intervence is er een value managementonderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde maatschappelijke waarde van talentontwikkeling van kwetsbare jongeren en is gericht op leeftijden tussen de 12 en 26 jaar. Het doel van het onderzoek was om inzichten en ideeën te verkrijgen in talentontwikkeling. Met deze uitgangspunten zal een talentontwikkelingsprogramma kunnen worden ingericht. Hiermee wil Intervence bereiken dat kwetsbare jongeren in een vroeg stadium bereikt kunnen worden, waardoor toekomstige problemen mogelijk voorkomen kunnen worden. Daarnaast hoopt Intervence ook aan te kunnen tonen welke maatschappelijke kosten bespaard kunnen worden, zoals de kosten voor detentie en bijstandsuitkeringen. De onderzoeksvraag is: “In hoeverre kan Intervence door middel van value management aantonen welke waarde gecreëerd kan worden door het ontwikkelen van talenten van jongeren?”

Het onderzoek is kwalitatief van aard. De benodigde informatie is verzameld door het afnemen van interviews en een documentenanalyse. Interviews zijn afgenomen met gezinsmanagers, de bestuursvoorzitter van Intervence, de Manager Primair Proces, controller en twee medewerkers van het innovatieteam. Daarnaast is er ook gesproken met een voormalig onderzoeker van het Nederlands Jeugdinstituut. Met deze mensen is gesproken om zoveel mogelijk informatie over Intervence en de jeugdhulpverlening te verkrijgen. Er zijn ook gegevens gevonden via online databases het CBS, ZB Planbureau en de online dashboard ‘Waar staat je gemeente?’ en rapportages van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Door middel van deze bronnen zijn vooral demografische gegevens over jongeren en het aantal (jeugdige) gedetineerden en uitkeringsontvangers.

Blijkens de onderzoeksresultaten komt naar voren dat Intervence op dit moment niet actief signaleert naar potentiële problemen van jongeren. Daarom wordt aanbevolen om met andere partners een verband aan te gaan om jongeren vroegtijdig kan identificeren. Voorbeelden van partners zijn bijvoorbeeld (middelbare) scholen. Uit interviews blijkt dat vroegtijdig schooluitval en verzuim goede indicatoren zijn voor toekomstige problemen.

Op dit moment is er nog geen concreet talentontwikkelingsprogramma. Daarom wordt aanbevolen om een visie rondom het thema te formuleren. Hierin kan Intervence beschrijven wat er wordt bedoeld met talentontwikkeling en het doel ervan. Tevens wordt aanbevolen om rondom talentontwikkeling brainstormsessies te organiseren, om tot een concreet product te komen. Belangrijk daarbij is dat alle betrokkenen, zoals jeugdwerkers, daarvoor uitgenodigd worden. Daarnaast wordt aanbevolen om te onderzoeken of talentontwikkeling aangebracht kan worden in de dienstverlening van Intervence. Tot slot wordt aanbevolen om een aantal elementen in het talentontwikkelingsprogramma aan te brengen. Hierbij valt te denken aan goede ondersteuning, aansluiting bij de wensen van jongeren en aandacht voor de basisvoorwaarden om talenten te kunnen ontwikkelen. Hierbij valt te denken aan zelfvertrouwen, een steunende omgeving en veiligheid.

Het mogelijk besparingspotentieel van een talentontwikkelingsprogramma is gebaseerd op het verlagen van detentiekosten en / of het aantal bijstandsuitkeringen. De potentiële besparingen zijn respectievelijk maximaal 26 miljoen euro en 7,9 miljoen euro. Echter dienen er een aantal kanttekeningen te worden geplaatst. Kosten voor jeugdige gedetineerden konden niet achterhaald worden. Daarom zijn de kosten voor heel Nederland berekend. Daarnaast is het ook niet duidelijk of een talentontwikkelingsprogramma daadwerkelijk kan leiden tot reductie van problemen en maatschappelijke kosten.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingDomein Economie
PartnerIntervence, Middelburg
Datum2018-10-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk