De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veiligheid voor zorg, zorg voor veiligheid

Inventariserend onderzoek naar de psychische en fysieke gevolgen van agressie- en/of geweldsincidenten op de werkvloer bij het verplegend personeel werkzaam op de acute opname afdeling van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis te Goes

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Veiligheid voor zorg, zorg voor veiligheid

Inventariserend onderzoek naar de psychische en fysieke gevolgen van agressie- en/of geweldsincidenten op de werkvloer bij het verplegend personeel werkzaam op de acute opname afdeling van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis te Goes

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

AANLEIDING & ONDERZOEKSVRAAG
In Nederland is geweldpleging tegen hulpverleners met een publieke taak een actueel onderwerp. Het ervaren van agressie- en/of geweldsincidenten kunnen zowel psychische als fysieke gevolgen teweegbrengen. Dit onderzoek is opgezet om inzicht te verkrijgen in de psychische en fysieke gevolgen die ervaren worden. De onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘’In hoeverre worden er door het verplegend personeel, werkzaam op de Acute Opname Afdeling binnen het ADRZ te Goes , psychische en fysieke gevolgen ervaren na agressie en/of geweldsincidenten op de werkvloer?‘’

METHODE
Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van literatuur- en praktijkonderzoek. Tijdens het literatuuronderzoek is er aan de hand van en zoekstrategie data verzameld uit verschillende databanken. Met behulp van de gevonden literatuur en twee bestaande vragenlijsten is er een enquête opgesteld. Het praktijkonderzoek bestond uit een kwantitatief onderzoek. Er zijn 39 enquêtes afgenomen bij het verpleegkundig personeel werkzaam op de AOA van het ADRZ te Goes.

RESULTATEN
Bijna de gehele populatie (97%) geeft aan ervaring te hebben met agressie- en/of geweldsincidenten op de werkvloer. Agressie en geweld door de patiënt wordt in grotere mate ervaren dan agressie en geweld door omstanders. Verbale agressie door de patiënt is de meest voorkomende vorm die wordt ervaren. Daarnaast heeft fysieke agressie de meeste impact op de respondenten. Van alle respondenten gaf 79% aan dat er psychische gevolgen zijn ondervonden. Daarnaast ondervond 79% gevolgen in de werkuitvoering, 37% ondervond fysieke gevolgen en 61% ondervond fysiek letsel.

DISCUSSIE
Opvallend is dat er procentueel gezien op de AOA meer gevolgen worden ondervonden naar aanleiding van agressie- en/of geweldsincidenten dan dat de literatuur aangeeft. Daarnaast komen er meer agressie- en geweldsincidenten op de AOA voor dan dat er daadwerkelijk gemeld worden. Een gering percentage respondenten geeft aan dat er fysieke gevolgen zijn ondervonden, wat vanuit de literatuur te verklaren is. Verder is het responsaantal van dit onderzoek niet representatief te noemen, het resultaat is niet te generaliseren naar de gehele populatie waardoor de externe validiteit laag is. De interne validiteit van het onderzoek is verhoogd omdat de vragenlijst aansluit bij de hoofd- en deelvragen, en gebaseerd is op twee bestaande, valide vragenlijsten.

CONCLUSIE
Op de AOA binnen het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis te Goes worden frequent agressie- en/of geweldsincidenten op de werkvloer ervaren. Psychische gevolgen worden in grote mate ondervonden, waarbij er tevens sprake is van gevolgen in de werkuitvoering. Fysieke gevolgen worden ook ervaren maar in mindere mate. Lichamelijk letsel wordt daarentegen wel frequent ervaren. Opvallend is dat agressie- en/of geweldsincidenten niet altijd gemeld worden, terwijl men na aanleiding van de genoemde incidenten wel gevolgen ondervindt.

AANBEVELINGEN
Er wordt aanbevolen om scholing omtrent het herkennen van agressie en geweld te geven, een veiligheidscoach te implementeren, incidentmeldingen te digitaliseren en gedragsregels openbaar te maken. Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen om dit organisatie breed uit te zetten, de beleidsvoering middels de QuickScan agressie te testen en te onderzoeken wat de beweegredenen zijn om incidenten niet te melden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersAdmiraal De Ruyter Ziekenhuis, afdeling acute opname, Goes
Datum2016-06-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk