De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

(De)regulering Algemene Plaatselijke Verordening Eersel 2007

Rechten: Alle rechten voorbehouden

(De)regulering Algemene Plaatselijke Verordening Eersel 2007

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Elke gemeenteraad mag op grond van de gemeentewet zelf regels vaststellen. Een
verordening die door iedere gemeente wordt vastgesteld is de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV). Hierin staan een aantal regels waaraan burgers en bedrijven zich
moeten houden.
Veel gemeenten ontplooien initiatieven om de regeldruk en daarmee de administratieve
lasten voor burgers, bedrijven en de gemeente zelf, te verminderen.
De gemeente Eersel wil haarzelf een spiegel voorhouden met betrekking tot de APV en de
bijbehorende procedures. Zij wil deze graag vernieuwen en verbeteren om de regeldruk en
administratieve lasten te verminderen. De VNG wil dat iedere gemeente deze screening
ondergaat voor het einde van 2008.
Er is onderzoek gedaan naar artikelen die in de APV Eersel kunnen worden afgeschaft,
verminderd of vereenvoudigd. Verder zijn enkele beschikkingen op basis van de APV en
bijzondere wetgeving onderzocht en daarbij de eventuele verbeteringen van de procedures
en regelgeving beschreven. Als laatste zijn de leges van de gemeente bekeken en
vergeleken met andere gemeenten. Op 16 december 2008 is de APV 2009 vastgesteld.
Geconcludeerd kan worden dat de APV voor een groot deel gedereguleerd kan worden. Per
artikel is gekeken of aanpassing of afschaffing nodig en/of wenselijk is. Deze aanpassingen
hebben ertoe geleid dat 56 procent van de artikelen uit de APV kan worden geschrapt,
verminderd of vereenvoudigd (88 van de 158 artikelen). Hiervan kan 28% worden geschrapt,
13% aangepast/vereenvoudigd en bij 15% van de artikelen kunnen kleine aanpassingen,
zoals tekstuele vereenvoudigingen, worden toegepast.
Naast de aanpassingen en afschaffingen van artikelen, worden in totaal zeven artikelen aan
de APV toegevoegd. Artikelen die in de APV staan maar niet worden genoemd, hoeven
mijns inziens niet te veranderen en kunnen gehandhaafd worden zoals deze in de huidige
APV van de gemeente Eersel uit 2007 staan beschreven.
De procedures van beschikkingen op basis van de APV verlopen niet allemaal efficiënt en/of
juridisch correct. In de APV en in enkele andere verordeningen zijn verwijzingen naar
verschillende artikelen niet geactualiseerd, waardoor artikelen en verordeningen niet meer
juist zijn en soms geen wettelijke grondslag bestaat. Enkele procedures verlopen juridisch
incorrect.
Daarnaast lopen enkele artikelen qua inhoud achter. Sommige procedures zijn te
ingewikkeld of omslachtig. Deze kunnen eenvoudiger worden opgesteld waardoor de
administratieve lasten verlaagd worden.
Voor leges kunnen kostendekkende tarieven gevraagd worden, dit gebeurt echter niet altijd.
Voor een aantal heffingen is het wenselijk de tarieven niet kostendekkend te maken
vanwege enerzijds de noodzaak een redelijk tarief te hanteren dat in verhouding staat tot de
aan de burger verleende dienst. Anderzijds omdat er bij sommige producten en diensten een
verband bestaat met wat sociaal en maatschappelijk of politiek wenselijk is. Vergeleken met
andere gemeenten zit de gemeente Eersel qua leges soms boven, onder of op het
gemiddelde. Voor kapvergunningen worden helemaal geen leges geïnd.
De APV wordt aangepast om de regeldruk en administratieve lasten voor burgers, bedrijven
en ambtenaren te verminderen. Wanneer in de toekomst besloten wordt dat een artikel
afgeschaft of aangepast kan worden, wordt aanbevolen goed na te gaan wat dit voor
gevolgen heeft voor de regelingen die op basis van dit artikel gelden. Het is voor de
gemeente belangrijk verordeningen, besluiten en andere regelingen te controleren en te
actualiseren. Enkele processen kunnen worden vereenvoudigd. Daarnaast is het wenselijk
artikel 2.1.5.2 terug te plaatsen in de APV, leges voor kapvergunningen te innen en enkele
andere leges te verhogen. Er zal meer gewerkt moeten worden aan de communicatie om
van de wijzigingen op de hoogte te zijn. De indruk bestaat dat adviezen van de VNG
betreffende de APV sneller opgevolgd kunnen worden.

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieGemeente Eersel
Datum2009-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk