De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Klinische behandelsetting jongeren dubbeldiagnose problematiek : Zwolse Poort

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Klinische behandelsetting jongeren dubbeldiagnose problematiek : Zwolse Poort

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voorafgaand aan het afstudeerproject is de volgende probleemstelling geformuleerd: er is onvoldoende kwaliteit
van hulpverlening voor jongeren van 14 tot 18 jaar met dubbeldiagnose problematiek doordat de methodiek
onvoldoende aansluit. Daarop aansluitend is er gewerkt met de volgende doelstelling: Het verbeteren van de
kwaliteit van hulpverlening aan jongeren van 14 tot 18 jaar met dubbeldiagnose problematiek.
De projectopdracht luidde als volgt: Onderzoek voor Zwolse Poort, welke methodiek en de daarbij behorende
therapieën en disciplines, het meest passend zullen zijn voor het behandelen van jongeren van 14 tot 18 jaar met
dubbeldiagnose problematiek binnen de klinische behandelsetting welke in 2009 te Zwolle gevestigd zal zijn.
Binnen deze samenvatting worden de antwoorden op alle vooraf geformuleerde deelvragen, in hun context
gegeven. Hiermee zijn de conclusies van dit document in deze samenvatting geïntegreerd tot één geheel. Om de
nadruk te leggen op de daadwerkelijke antwoorden op de deelvragen zijn deze geaccentueerd.
Wat zijn de kenmerken en doelstellingen van Zwolse Poort?
Zwolse Poort is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg te West-Overijssel. De medewerkers binnen
deze instelling zetten zich in, vanuit hun specialistische deskundigheid en ervaring, voor mensen met psychische
problemen en psychiatrische stoornissen. Respect en specifieke vragen en behoeften van de cliënt staan in de
behandeling en zorg steeds centraal. Hierbij is het doel mensen in staat te stellen een zo normaal mogelijk leven
te leiden, zo veel mogelijk regie over hun eigen leven te voeren en zo volwaardig mogelijk te functioneren in de
eigen omgeving.
Medio 2009 zal Zwolse Poort een nieuwe afdeling openen voor jongeren van 14 tot 18 jaar met dubbeldiagnose
problematiek. Op dit moment zijn er in Nederland te weinig mogelijkheden voor behandeling van deze doelgroep.
Binnen de toekomstige klinische behandelsetting zal er plaats zijn voor zestien jongeren.
Wat is kenmerkend voor de doelgroep, welke behandeld zal worden binnen de toekomstige klinische
behandelsetting?
De cliënten welke behandeld zullen worden binnen de toekomstige klinische behandelsetting hebben allen te
maken met dubbeldiagnose problematiek. Daarbij zijn zij in de leeftijd van 14 tot 18 jaar en hebben zij
daardoor te maken met de puberteit.
In het kader van dit onderzoek houdt het begrip dubbeldiagnose het volgende in: het tegelijkertijd aanwezig zijn
van verslavings- en psychiatrische problematiek bij één persoon, onafhankelijk of deze naast of in interactie met
elkaar zijn ontstaan.
Naast de dubbeldiagnose problematiek zal er bij de jongeren veelal sprake zijn van problematieken op alle
levensgebieden, hierbij te denken aan maatschappelijke, culturele, sociale, biologische en cognitieve
problemen.
Waar moet een methodiek voor het klinisch behandelen van jongeren van 14 tot 18 jaar met dubbeldiagnose
problematiek aan voldoen?
Om tot een onderbouwde methodiek te komen voor klinische behandeling aan jongeren van 14 tot 18 jaar met
dubbeldiagnose problematiek zal er aan de volgende eisen voldaan moeten worden:
- structuur en duidelijkheid;
- het stellen van grenzen;
- ingaan op alle levensgebieden;
- aandacht voor verslavingsgedrag;
- aandacht voor psychiatrische problematiek;
- aandacht voor puberteit;
- aandacht voor ontwikkelingsachterstanden;
- gestreefd worden naar een evenwicht in draagkracht en draaglast van de cliënten;
- behandelaren moeten overzicht bieden aan de cliënt en zijn of haar systeem;
- cliëntgericht en vraaggestuurd en
- aandacht voor mentaliseren.
Op welke wijze voldoen de methodieken van de bezochten instellingen aan de gemiddelde draagkracht en
draaglast van de cliënten?
hoofdstuk drie wordt per instelling antwoord gegeven op bovenstaande vraag. In deze conclusie wordt er
ingegaan op de draagkracht en draaglast binnen de toekomstige klinische behandelsetting voor jongeren van 14
18 jaar met dubbeldiagnose problematiek.
het begin van de behandeling zal de draagkracht van de toekomstige cliënten van de klinische behandelsetting
laag zijn. Zij starten met een detoxificatieperiode en kiezen daarna mogelijk voor vervolgbehandeling. Door
middel van opname zal de draaglast van een cliënt afnemen. Daarentegen zal de draagkracht van de cliënt
gedurende de behandeling juist toenemen want maakt dat de cliënt weer meer draaglast aan kan. Bij de
keuze van een methodiek is rekening gehouden met deze omslag in draagkracht en draaglast. Doordat er
sociotherapeutisch gewerkt wordt kan de groep nieuwe cliënten in het begin 'dragen'. Zij zorgen ervoor dat een
nieuwe cliënt geleidelijk aan kan gaan deelnemen aan het groepsproces en daarbij taken op zich kan nemen,
passend bij zijn of haar draagkracht.
Binnen de toekomstige klinische behandelsetting zullen er twee contra-indicaties zijn, namelijk:
- Een lager IQ dan 75 (in verband met inzicht in de eigen problematieken en behandeling).
- Psychiatrische problematiek welke dusdanig op de voorgrond staat, dat er geen behandeling aan
verslaving mogelijk is, bijvoorbeeld een floride psychose.
Over welke competenties dient het personeel te beschikken om de genoemde methodiek te kunnen organiseren,
implementeren en verantwoorden?
Het personeel dat in de toekomst met het methodiekmodel zal gaan werken moet beschikken over een aantal
competenties. De medewerkers moeten structurerend op kunnen treden en daarnaast (later in de behandeling)
de eigen verantwoordelijkheid bij de cliënt laten. Op die manier zullen de cliënten zo goed mogelijk kunnen
resocialiseren. Zij moeten kennis hebben van ontwikkelingspsychologie, psychopathologie,
psychofarmaca, groepsdynamica en systeembenadering, gezien dit aansluit op de doelgroep en het
methodiekmodel. Daarbij moeten zij doelgericht en systematisch kunnen werken en aandacht hebben voor het
individuele proces van een cliënt. Om behandeling zoveel mogelijk aan te laten sluiten is het van belang dat zij de
hulpvragen van de cliënt kunnen omzetten in het volgen van modules.
Het is van essentieel belang dat de medewerkers beschikken over de kennis van het methodiekmodel en de
visie hierachter. Deze moeten zij kunnen organiseren, ver(ant)woorden en implementeren in de dagelijkse
praktijk. Op die manier zijn de medewerkers zich bewust van hun wijze van handelen ten opzichte van de cliënt
als het team, en kan er gestreefd worden naar een zo hoog mogelijk kwalitatief niveau van hulpverlening.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersZwolse Poort, Zwolle
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk