De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

DE MEERWAARDE VAN SLB EN HET PORTFOLIO

Rechten: Alle rechten voorbehouden

DE MEERWAARDE VAN SLB EN HET PORTFOLIO

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek is uitgevoerd op de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. De onderzoeksvraag van dit
onderzoek luidt als volgt: "Wat is de meerwaarde van slb en het portfolio in het vierde jaar van SPH voor voltijd studenten
aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle".

Na in gesprek te zijn gegaan met onze opdrachtgever zijn er een aantal deelvragen ontstaan. Een overzicht van
deze deelvragen staat in de inleiding beschreven.

Allereerst is begonnen met het literatuuronderzoek. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende
mogelijkheden, zoals o.a. het internet, bibliotheken en het eigen netwerk van de onderzoekers. Dit is een
netwerk van mensen die informatie kunnen geven wat te gebruiken is bij het onderzoek.
Gedurende het onderzoek is de literatuur meerdere malen opnieuw geraadpleegd.

De belangrijkste conclusies die uit het onderzoek naar voren kwamen staan hieronder puntsgewijs weergegeven:
-- Studenten en docenten vinden het portfolio belangrijk, maar de vorm wordt op dit moment als te
dwingend ervaren. Er zitten te veel regels aan vast wat maakt dat de studenten meer bezig zijn met
de vorm dan de inhoud. Zowel de docenten als de studenten zijn van mening dat het portfolio
een handig product is om een duidelijk overzicht te creëren van de professionele ontwikkeling die
is doorgemaakt. Er wordt aangegeven door zowel docenten als studenten dat de vormgeving
aangepast zou kunnen worden.
-- Uit de enquêtes onder de studenten komt naar voren dat studenten behoefte hebben aan een slb'er
als aanspreekpunt, omdat er toch nog veel praktische vragen zijn. De studenten die deelnamen aan
het onderzoek zijn van mening dat ook in het vierde jaar ondersteuning nodig is. Van de studenten
geeft 95% dit aan.
-- De lessen slb hebben weinig meerwaarde volgens zowel de onderzochte studenten als docenten,
omdat deze lessen voornamelijk worden ingevuld met een kennismaking en praktische zaken.
-- De regels waar de opleiding SPH zich aan moet houden wat betreft slb en het portfolio zijn niet
geheel helder. Dit heeft betrekking op de mogelijkheid in hoeverre een eigen invulling aan slb en het
portfolio gegeven kan worden.
De adviezen die zijn voortgekomen uit dit onderzoek staan hieronder in het kort weergegeven:
1. Men zou kunnen overwegen de intervisiebijeenkomsten te stoppen.
2. Slb in het eerste semester blijven behouden zoals het nu is waarbij de doelstelling bijgesteld kunnen
worden.
3. Het is raadzaam om slb in het eerste semester niet af te schaffen, dit omdat er geen ruimte is om de
praktische zaken van het eerste semester in het tweede semester te behandelen.
4. Het advies is om de lessen slb los te koppelen van synthese. In plaats daarvan is het advies om in het
tweede semester twee aparte slb lessen te geven.
5. Het is aan te raden het portfolio te behouden. Daarbij wordt aangeraden de vormgeving van het
portfolio aan te passen in een minder dwingende vorm.
6. Wanneer Windesheim wil dat het portfolio gebruikt wordt bij een toekomstige baan is aan te
raden hier meer aandacht aan te besteden.
7. Tot slot is het advies om de deelvraag m.b.t. MWD als nog uit te voeren. Hier kan bruikbare
informatie uit voort komen, omdat zij slb en het portfolio anders vormgeven.

Om de deelvragen te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van twee methoden die betrekking hebben op
het verzamelen van informatie door middel van 'Interviews en enquêtes'.
Daarnaast heeft er een open interview plaatsgevonden met de afdelingsmanager om na te gaan welke kaders er
gehanteerd worden waaraan studieloopbaanbegeleiding moet voldoen binnen Windesheim.
De uitkomsten van de enquêtes, interviews en gesprekken zijn verwerkt om zo tot een conclusie en advies te
komen voor de opdrachtgever.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersHogeschool Windesheim, Zwolle
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk