De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De doelgroep ouderen in beweging : Onderzoek naar de behoeften en wensen van de doelgroep ouderen in Hoevelaken

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De doelgroep ouderen in beweging : Onderzoek naar de behoeften en wensen van de doelgroep ouderen in Hoevelaken

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt het onderzoek 'de doelgroep ouderen in beweging'. Hierin wordt onderzocht in hoeverre het huidige aanbod van het Steunpunt Welzijn Ouderen Hoevelaken aansluit op de vraag van de doelgroep ouderen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Sigma, stichting voor welzijn, zorg en wonen.
De aanleiding voor dit onderzoek is dat Sigma een schakel wil maken tussen het beleid van gemeente en organisatie naar de praktijk (de activiteiten van het SWOH). Daarnaast kunnen de uitkomsten van
dit onderzoek een bestanddeel worden van het nieuwe beleidsplan van Sigma. Door zicht te hebben op de wensen en behoeften onder de doelgroep ouderen in Hoevelaken, kan Sigma nu en in de toekomst blijven aansluiten op de vraag van deze doelgroep.
Voor ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het kwantitatieve element in ons onderzoek zijn de enquêtes. Deze zijn gericht op de deelnemers, vrijwilligers en docenten van het Steunpunt Welzijn Ouderen Hoevelaken en de potentiële deelnemers. De elementen uit het kwalitatief onderzoek zijn observatie van de activiteiten, literatuuronderzoek en de interviews. We hebben 350 enquêtes uitgezet en tien interviews
afgenomen onder de bovengenoemde groepen. Daarnaast hebben we interviews afgenomen met de gemeente Nijkerk, Stichting Welzijn en Ondersteuning Ermelo en Stichting Welzijn Ouderen Barneveld. We hebben voldoende respons ontvangen om het onderzoek betrouwbaar te noemen.
Uit het onderzoek is gekomen dat de deelnemers, de potentiële deelnemers en de vrijwilligers en docenten aangeven het huidige activiteitenaanbod op dit moment op zijn minst voldoende te vinden
ten opzichte van hun wensen en behoeften. Tevens geeft het grootste deel van de onderzoeksgroep aan dat zij het niet nodig vinden dat het activiteitenaanbod aangepast moet worden.
De wensen en behoeften voor activiteiten zijn af te leiden vanuit de interesses van de doelgroep ouderen. Deze zijn gezondheid, creativiteit, sport en spel, muziek, kunst en cultuur. Uit het
onderzoek is gebleken dat er twee groepen ouderen zijn. De 'jonge' ouderen en de 'oude' ouderen.
Deze groepen hebben allebei verschillende wensen en behoeften. De 'jonge' ouderen zijn meer geïnteresseerd in actuele vraagstukken, gezondheid, bewegen en creativiteit. De 'oude' ouderen zijn
meer gericht op de traditionele activiteiten. De doelgroep ouderen vinden het vooral belangrijk dat een activiteit in het teken staat van het sociale aspect.
De onderzoeksgroep heeft aangegeven behoefte te hebben aan middag, avond en ochtend activiteiten. Daarnaast geven zij aan dat een zomerprogramma,lage kosten voor de activiteiten, activiteiten in het weekend en informatieve bijeenkomsten het aantrekkelijker kunnen maken om deel te nemen aan de activiteiten van het SWOH. Daarnaast zijn er weinig belemmeringen aangegeven door de onderzoeksgroep. Als belemmeringen voor de potentiële deelnemers om niet deel te nemen wordt genoemd dat men te weinig tijd heeft, geen interesse heeft, zich nog te jong voelt of het te duur vindt. Onder de potentiële deelnemers is er vraag naar creatieve activiteiten,
gymnastiek en dagtochtjes. Zoals het activiteitenaanbod er nu uitziet zegt 56% van de potentiële deelnemers 'misschien' deel te willen nemen in de toekomst. Van de mensen die nu als vrijwilliger of
docent betrokken zijn bij de activiteiten van het SWOH, geeft 77% aan deel te willen nemen in de toekomst. Een positief gegeven, omdat de vrijwilligers en docenten de volgende groep deelnemers kunnen zijn.
De activiteiten van het SWOH sluiten op dit moment voldoende aan op de vraag van de doelgroep ouderen. Dus hoewel er geen grote veranderingen hoeven plaats te vinden in het activiteitenaanbod
van het SWOH, doen we Sigma een aantal aanbevelingen om zo goed mogelijk aan te (blijven) sluiten op de wensen en behoeften van de (potentiële) deelnemers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerSigma, stichting voor welzijn, zorg. Hoevelaken
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk