De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het ontlasten van de mantelzorger

Communicatieadvies voor BeterThuis

Rechten:

Het ontlasten van de mantelzorger

Communicatieadvies voor BeterThuis

Rechten:

Samenvatting

Nederland bevindt zich momenteel in een dubbele vergrijzing, dit betekent dat zowel het aantal 65- als 80-
plussers toeneemt. De toename van het aantal 65-plussers betekent een afname van de beroepsbevolking.
Dit maakt het zorgsysteem voor ouderen onbetaalbaar en heeft bezuinigingen vanuit het Rijk tot gevolg. Een
onderdeel van deze bezuinigingen is dat ouderen langer zelfstandig dienen te blijven wonen. Daarnaast is
het verkrijgen van hulp moeilijker. Deze maatregelen vragen om meer ondersteuning vanuit mantelzorgers.
Mantelzorgers ervaren hun taak vaak als zwaar en belastend, echter wordt er vanuit het Rijk meer van de
mantelzorgers verwacht.
Om deze thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers te ondersteunen is in 2013 het online zorgplatform
BeterThuis opgericht. BeterThuis is een ouderen platform dat hoofdzakelijk digitaal opereert. Bij BeterThuis
kunnen zorgvragers en thuishelpers zich aanmelden en wordt vraag en aanbod van ouderenzorg bij elkaar
gebracht. Via het platform van BeterThuis kunnen ouderen de hulp aan huis krijgen waarmee zij langer en
prettiger zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast verlicht het platform de druk op de mantelzorgers.
BeterThuis wil met haar platform een actieve community realiseren die BeterThuis naar buiten toe
vertegenwoordigt. Idealiter levert dit middels mond-tot-mondreclame nieuwe actieve gebruikers op die
onderdeel worden van de community.
Hoewel het aantal ouderen stijgt en men langer zelfstandig dient te blijven wonen, ziet BeterThuis dit niet
terug in het aantal aanmeldingen van zorgvragers. Het aantal aangemelde zorgvragers ligt vele malen lager
dan het aantal aangemelde thuishelpers. Uit eerder onderzoek van BeterThuis blijken ouderen over het
algemeen niet online actief te zijn en daardoor ook niet in aanraking te komen met BeterThuis. Dit verschil in
vraag en aanbod maakt het voor BeterThuis moeilijk te opereren. BeterThuis kan hierdoor niet alle
thuishelpers van werk voorzien. Daarnaast kan BeterThuis de groeiende groep ouderen ook niet helpen
wanneer deze zich niet aanmelden.
Hoewel BeterThuis online opereert melden veel zorgvragers zich momenteel telefonisch aan bij het platform.
Wanneer de hulp is geregeld staan de ouderen niet meer in contact met het platform en stopt de
communicatie. Hierdoor dragen ouderen het platform niet uit aan lotgenoten en maken zij geen gebruik van
het online aspect van het platform. Dit leidt ertoe dat het opbouwen van de actieve community hier stokt.
Eerder onderzoek uitgevoerd door BeterThuis wijst uit dat de kinderen van ouderen sterk betrokken zijn in
het (online)zoekproces van passende ouderenzorg. Uit dit onderzoek blijkt dat ouderen het online
aanmelden voor het zorgvraagstuk liever aan hun kinderen overlaten. Hiermee rijst de vraag hoe deze
kinderen te bereiken en hen als actieve gebruikers te krijgen in de community.
Dit leidt ertoe dat de kinderen van zorgvragers in dit onderzoek de doelgroep zijn. De probleemstelling van
dit onderzoek luidt als volgt:
Hoe kan BeterThuis de kinderen van ouderen tot actieve gebruikers maken en behouden?
De centrale vraag is onderverdeeld in drie deelvragen. Deze deelvragen gaan in op de behoeften en
wensen, het bereiken en het betrokken maken van de doelgroep middels online engagement.
Allereerst brengt het onderzoek de behoeften van de doelgroep in kaart. Met deze informatie kan BeterThuis
opmaken wat de doelgroep verlangt van de ouderenzorg en de invulling hiervan aanbieden via haar
platform. Hierdoor wordt de doelgroep bewust van haar latente behoefte. Vervolgens brengt het onderzoek
de bereikbaarheid van de doelgroep in kaart; waar en op welke manier kan BeterThuis de doelgroep
(digitaal) bereiken? Tot slot brengt het onderzoek in kaart op welke wijze de doelgroep betrokken raakt bij
een online platform zoals BeterThuis en vervolgens als actieve gebruiken aanblijft in de community.
BeterThuis wil middels online engagement actieve gebruikers krijgen en behouden. In dit onderzoek is er
gekozen om de Engagement Pyramid van Charlene Li als centrale theorie te hanteren. Dit model geeft de
verschillende mate van betrokkenheid richting een online platform weer. Middels deze piramide kan de
doelgroep worden ingedeeld in de mate van betrokkenheid richting BeterThuis. Vervolgens kan bepaald
worden wat het platform dient te veranderen om de mate van betrokkenheid te laten toenemen. Dit resulteert
in betrokken en actieve gebruikers.
Voor de uitvoering van het onderzoek maakt de onderzoeker gebruik van desk- en fieldresearch. De
deelvragen zijn onderzocht middels de resultaten van deze onderzoeksmethodes. De resultaten uit de
deskresearch zijn meegenomen in het fieldresearch, middels face-to-face interviews zijn 16 kinderen van
ouderen geïnterviewd.
"3
Samenvatting
De resultaten uit de field- en deskresearch zijn de basis voor de conclusies en beantwoorden de
hypotheses. Uit de conclusies blijkt dat de doelgroep BeterThuis wilt delen met het eigen netwerk via sociale
media en e-mail, daarnaast wilt men beoordelingen lezen en plaatsen over thuishelpers. Wanneer dit wordt
aangeboden zullen passieve “watchers” veranderen in actieve “sharers” en “commentors”. De doelgroep
zoekt informatie via Google, de vindbaarheid via Google is dan ook van groot belang.
Op basis van de conclusies doet de onderzoeker verschillende aanbevelingen, de belangrijkste worden hier
samengevat. BeterThuis dient een “share button” voor Facebook, Twitter, LinkedIn en e-mail op de website
te plaatsen, hiermee kan de doelgroep het platform gemakkelijk delen met het eigen netwerk. Daarnaast
dient BeterThuis het mogelijk te maken de thuishelpers te beoordelen en middels een e-mail dient de
doelgroep gewezen te worden op deze mogelijkheid. Middels SEO dient BeterThuis de vindbaarheid via
Google te vergroten, aangezien de doelgroep veel informatie via Google tot zich neemt. Daarnaast is het
belangrijk dat BeterThuis in de communicatie inspeelt op het huidige zorgsysteem, de daarbij behorende
negatieve aspecten en de wensen en behoeften van de doelgroep betreffende zorg voor hun ouders. Vanuit
daar dient BeterThuis de oplossingen van het platform aan te bieden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnersBeterThuis
Datum2016-11-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk