De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gewoon op Urk!

een onderzoek naar woonvragen op Urk voor mensen met een verstandelijke beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gewoon op Urk!

een onderzoek naar woonvragen op Urk voor mensen met een verstandelijke beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op basis van de volgende probleemstelling;

'Door het ontbreken van een goed beeld van de zorgvraag rond woonvormen en ambulante begeleiding, het tijdig inzichtelijk hebben van de vraag en de samenwerking daarin van diverse organisatie verloopt het (integraal) vormgeven van deze zaken niet of niet goed'

Is dit verslag door mij geschreven als onderzoek voor een werkgroep en niet onbelangrijk: als afstudeerproject voor mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

De probleemstelling is geformuleerd in samenwerking met de Werkgroep Inventarisatie Zorgbehoeften (in het vervolg van dit verslag benoemd als WIZ). In deze werkgroep nemen verschillende partijen zitting en via mijn leidinggevende ben ik terecht gekomen in deze werkgroep.

Binnen de werkgroep zijn een aantal knelpunten naar boven gekomen:

- Ouders van gehandicapten kinderen schrijven zich bij diverse organisaties in.
- Ouders schrijven zich pas in als zorgvraag aanwezig is.
- Organisaties werken vanuit eigen doelstelling. Samenwerking is aanwezig, maar binnen kaders van eigen verantwoordelijkheden.
- Urkers willen graag op Urk blijven. Urkers die in een woonvorm elders zijn gehuisvest geven vaak aan terug te willen. Op deze zorgvraag is onvoldoende zicht.

Situatie
Op Urk zijn diverse gehandicaptenorganisaties actief. Iedere organisatie heeft daarbij een eigen
doelstelling en op voor sommigen geldt dat er een eigen doelgroep is. Diverse organisaties
exploiteren ook een woonvorm (o.a. Het Hop, Thuishaven, Het 8-ter dek en de Parelhof.)
Voor de realisatie van toekomstige nieuwe woonvormen en of het vormgeven van ambulante begeleiding
hanteren de organisaties vaak dezelfde gegevens. Omdat ouders zich inschrijven bij diverse
organisatie geeft de zorgvraag een vertroebeld beeld.
Mede op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft de gemeente Urk in 2008 een poging
gedaan om de exacte zorgvraag van de gehandicapten in beeld te krijgen (project Gesignaleerd op
Urk). Er bestond op dat moment onvoldoende draagvlak bij de diverse organisaties, zodat het project
niet verder uitgewerkt werd. Gesteld kan worden dat juist de plaatselijke woonstichting
(Patrimonium) regelmatig geconfronteerd wordt met een vertroebelde zorgvraag, zodat het lastig is
antwoord te geven op vragen rond gewenste woonvormen.
De woonstichting op Urk heeft onlangs het initiatief genomen om alle organisaties nogmaals bij
elkaar te
roepen en deze zaken voor te leggen. Vanuit de gevoerde discussie werd het idee geopperd om een
onderzoek te starten rond (toekomstige) woonvormen op Urk.

Doelstelling: Een goed beeld schetsen van het de zorgvraag op het woongebied voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit daar aanbevelingen doen naar de deelnemende stichtingen.

Om het onderzoek beheersbaar te houden is, na overleg met de WIZ, de volgende onderzoeksvraag ontstaan:
'In hoeverre sluit het huidige woningaanbod aan, bij de verstandelijk beperkte doelgroep op Urk en directe omgeving, tussen nu en 5 jaar'
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag hebben we met elkaar de volgende deelvragen geformuleerd:
1. Wat is het huidige woningaanbod op Urk/directe omgeving (5km) voor mensen met een verstandelijke beperking?
2. Wie zijn de mogelijke zorgklanten op Urk voor nu en 5 jaar?
3. Wat zijn de woonwensen en zorgvragen van de verstandelijk beperkte doelgroep?

De opbouw van het verslag is als volgt: een inleidend hoofdstuk over de Urker gemeenschap en daarop volgend de hoofdstukken aan de hand van de gestelde deelvragen. Aan het eind van deze deelvragen zijn de conclusies te vinden. Het laatste hoofdstuk van dit verslag bestaat uit aanbevelingen naar de diverse organisaties.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk