De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gebruiksvriendelijke en op maat gemaakte orthotheek

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De gebruiksvriendelijke en op maat gemaakte orthotheek

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek
Voor het opzetten van deze gebruiksvriendelijke en op maat gemaakte orthotheek, zijn er twee onderzoeksmethoden ingezet. Namelijk een vooronderzoek en een enquête. Tijdens het vooronderzoek is gezocht naar literatuur over orthotheken (via internet en via bibliotheken), is gekeken hoe een orthotheek er uit kan komen te zien en is bepaald wat het te bereiken doel van de enquête is. Uit het vooronderzoek blijkt dat er weinig tot geen literatuur over orthotheken te vinden is. De informatie die beschikbaar is, is verouderd. Het doel van de enquête is het achterhalen van de verschillende materialen die reeds binnen de locatie Noorderlaan aanwezig zijn en inventariseren waar de behoefte en vragen liggen binnen de twee teams van de locatie Noorderlaan. De enquête is onderverdeeld in verschillende blokken (doel, inhoud, eigen materialen, stellingen en overige vragen) en is verspreid onder 55 respondenten en er zijn 25 ingevulde enquêtes teruggekomen. Het resultaat van de enquête is dat overzichten opgesteld konden worden van de reeds aanwezige materialen en waar nog aanvulling gewenst is. Daarnaast was er het resultaat over de indeling van deze orthotheek.

Doel
Het overkoepelende doel van deze gebruiksvriendelijke en op maat gemaakte orthotheek is:
De gebruiksvriendelijke en op maat gemaakte orthotheek biedt op een vaste plaats
materialen die praktisch in te zetten zijn in de klas,
waarvan de kwaliteit is gewaarborgd en
biedt informatie waarmee leerkrachten hun eigen professionaliteit kunnen vergroten.
De verschillende elementen worden aangestipt en nader toegelicht in hoofdstuk 3.

Onderdelen in deze gebruiksvriendelijke en op maat gemaakte orthotheek
Uit de enquête is gebleken dat de volgende onderdelen worden opgenomen in deze gebruiksvriendelijke en op maat gemaakte orthotheek. Achtergrondinformatie; het betreft informatie en theorie over verschillende onderwerpen. Niet alleen over de verschillende stoornissen wordt informatie opgenomen, maar ook over klassenmanagement, dyslexie en dyscalculie en gespreksvoering. Hierbij wordt ook gekeken naar de kwaliteit; minstens Hbo-niveau. Interventies; dit zijn hulpmiddelen die in te zetten zijn voor de individuele leerlingen of voor de gehele klas. Het betreft dan middelen over verschillende onderwerpen, zoals agressie en geweld, dyslexie en dyscalculie, sociale en emotionele problemen, gedrag, pesten en normen en waarden. Handleiding bij het handelingsplan en B6 for all; dit betreft extra informatie voor het
opstellen van het handelingsplan en de ontwikkellijnen van B6 for all. Instanties; binnen dit onderdeel zal een sociale kaart worden opgenomen waarin de verschillende instanties binnen de regio Apeldoorn worden aangehaald. Daarnaast worden in twee mappen extra informatiefolders opgenomen over deze instanties. Passend Onderwijs; door de invoering van het Passend Onderwijs door de overheid zullen er ook voor deze locatie de nodige zaken veranderen. Deze veranderingen worden vermeld in het Ambulletin en zullen in deze orthotheek worden gebundeld. Financiering en voorzieningen voor de leerlingen; hierbij kan gedacht worden aan Wajong, leerlinggebonden financiering en tegemoetkoming scholieren. Didactisch materiaal; hieronder wordt verstaan alle middelen die de leerlingen kunnen gebruiken om de lesstof beter te beheersen.

Aanwezig en advies tot aanschaffing
Binnen de locatie Noorderlaan zijn reeds verschillende materialen aanwezig voor de verschillende onderdelen. Hierbij kan gedacht worden bij achtergrondinformatie aan het boek 'Geef me de vijf' van C. de Bruin. Ook bij het onderdeel interventies zijn verschillende interventies aanwezig. Voor een volledig overzicht van de verschillende onderdelen wordt verwezen naar bijlagen 3, 4, 5 en 8. Na het opstellen van deze overzichten, werd duidelijk waar het nog aan ontbrak binnen deze gebruiksvriendelijke en op maat gemaakte orthotheek. Voor het aanvullen van deze orthotheek is budget aangevraagd bij het bestuur van de Ambelt. Dit aangevraagde budget bedraagt €2.500,00. Echter is bekend geworden dat het budget voorlopig nog niet ter beschikking wordt gesteld. Daarom wordt alleen het advies gegeven voor de aanschaffing van boeken, interventies en andere materialen. Voor alle onderdelen zal advies worden gegeven.

Implementatie
Er worden twee manieren ingezet om de leerkrachten bekend te maken met deze op maat gemaakte en gebruiksvriendelijke orthotheek. Ten eerste wordt middels een presentatie de eerste bekendheid gegeven aan deze orthotheek. Ten tweede wordt er een drieluikfolder geïntroduceerd en verspreid onder de collega's. Tevens wordt deze folderhandleiding ook opgenomen in de op maat gemaakte en gebruiksvriendelijke orthotheek. Voor de indeling van de orthotheek en het uitleensysteem wordt verwezen naar hoofdstuk 6.


Up-to-date houden
Onder het up-to-date houden wordt verstaan het controleren of materialen en informatie niet is
verouderd of achterhaald en het aanschaffen van nieuwe en dus recente materialen en informatie. Dit
up-to-date houden kan op verschillende manieren worden ingevuld. Dit up-to- date houden en het
controleren van het uitleensysteem vallen onder de taak 'orthotheek' binnen taakbeleid. Vanaf
volgend schooljaar zullen hiervoor teamleden zich kunnen inschrijven en samen met een lid van de
Commissie van Begeleiding hier invulling aan gaan geven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerDe Ambelt, Apeldoorn
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk