De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Opbrengstgericht werken binnen de Sophiastichting

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Opbrengstgericht werken binnen de Sophiastichting

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp van dit onderzoek is opbrengstgericht werken. Het denken over en werken aan
opbrengstgericht werken heeft in de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt.
Het overheidsbeleid is gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen op het
gebied van Nederlandse taal en rekenen-wiskunde. In de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs (OCW,
2007) is opbrengstgericht werken één van de speerpunten. In de Kwaliteitsagenda wordt als
streefdoel genoemd dat in 2011 minimaal 80 procent van de scholen aan de standaarden voor
kwaliteitszorg voldoet, zoals omschreven in het toezichtkader van de inspectie.

Opbrengstgericht onderwijs is een verzamelnaam voor het werken aan het optimaliseren van
leerlingprestaties. Hieraan ligt effectieve schoolontwikkeling ten grondslag.

Opbrengstgericht onderwijs wordt op vier niveaus uitgevoerd, te weten op leerling-, groeps-, schoolen
bovenschools niveau. Deze vier niveaus zijn alle vier even belangrijk om opbrengstgericht werken
optimaal vorm te geven.

Opbrengstgericht werken en onderdelen hiervan worden genoemd in "het meerjarig beleidsplan
2011-2015" van de Sophia Stichting.
Er wordt nu structureel gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het motto is:
"Van goed naar beter!"
Uit het onderzoek komt naar voren dat de scholen van de Sophiastichting op veel onderdelen al veel
goed doen.

Er komt ook naar voren dat er bepaalde punten aandacht behoeven t.w.
Op bestuursniveau:
- Het bestuur is een actieve gesprekspartner voor de school met betrekking tot de opbrengsten.
Dit gebeurt door een jaarlijkse verantwoording met daaraan gekoppeld gesprekken met de
intern begeleider en/of schoolleider.
- Het bestuur is goed op de hoogte van de opbrengsten van de school en faciliteert en ondersteunt
de school om prestaties van leerlingen te verbeteren.

Op schoolniveau:
- Er is een jaarlijks evaluatie van de resultaten van de leerlingen d.m.v. trendanalyses. Hierbij is
helder wie deze maakt en rapporteert en ze worden tijdens teamvergaderingen besproken.

Op groepsniveau:
- De leerkracht analyseert de vorderingen van de leerling i.p.v. de resultaten.
- De leerkracht maakt voorafgaand aan de les de lesdoelen helder voor de leerlingen
- De leerkracht geeft procesgerichte feedback na afloop van de les.

Op leerlingniveau:
- De leerling wordt betrokken bij het formuleren van doelen en het evalueren ervan
- De leerlingen hebben zelf een duidelijke taak bij het streven naar hogere opbrengsten en dit
wordt besproken met ze.

De verbeterpunten die de Inspectie noemt, voortkomend uit landelijk onderzoek naar
opbrengstgericht werken (Inspectie van het Onderwijs, 2010) komen op groepsniveau precies
overeen met de verbeterpunten die voortkomen uit dit onderzoek binnen de scholen van de Sophia
Stichting.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk