De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leesbevordering op de basisschool

"Wat is het effect van het bepalen van leesinteresse op het leesgedrag van de leerlingen uit groep - van de -?”

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Leesbevordering op de basisschool

"Wat is het effect van het bepalen van leesinteresse op het leesgedrag van de leerlingen uit groep - van de -?”

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit ontwerponderzoek richt zich op leesbevordering in groep - op de -school in -. Er is geconstateerd dat er op school weinig tot geen leesmotivatie en leesplezier aanwezig is en ook het niveau van technisch lezen is te laag. Daarom is er vraag naar meer zicht op hoe op
school en in de klas kleine veranderingen kunnen worden doorgevoerd waardoor het lezen kan worden bevorderd. Voor dit onderzoek wordt er ingezoomd op één specifieke interventie; namelijk het bepalen van leesinteresse.

De volgende onderzoeksvraag is gesteld:
“Wat is het effect van het bepalen van leesinteresse op het leesgedrag van de leerlingen uit groep - van de -school?”.
Om antwoord te geven op deze onderzoeksvraag, is er een iteratuuronderzoek gedaan naar wat van invloed is op het leesgedrag en wat nodig is om lezen te bevorderen. Aan de hand van deelvragen is onderzoek gedaan naar het belang van lezen, taalontwikkeling, leesgedrag,
leesplezier, leesbevordering en leesinteresse.

Voor het praktijkonderzoek is gedurende acht weken groep - gevolgd. Aan het begin van deze periode is er een nulmeting geweest. Door middel van vragenlijst, opgesteld naar aanleiding van het theoretisch kader, is er gemeten hoe het staat met de leesmotivatie, leesplezier,
leesfrequentie, leeservaringen, leesonderwijs en leesinteresse van de leerlingen. Vervolgens is de interventie uitgevoerd waarbij de leerlingen een test hebben gemaakt om vast te stellen wat voor genres de leerlingen interesseren. Deze test is ontwikkeld door ProBiblio, echter is
deze test niet eerder ingezet als leesbevorderingsinterventie. Na acht weken is dezelfde vragenlijst als bij de nulmeting afgenomen.

In totaal zijn de vragenlijsten van - leerlingen met elkaar vergeleken. Uit de resultaten komt naar voren dat het leesplezier, de leesmotivatie en de mening over het leesonderwijs zijn verbeterd. Ook de factoren die van invloed zijn op leeservaringen zijn verhoogd. Bovendien zijn er acht leerlingen die nu weten wat ze kunnen lezen, omdat dit bij hun interesse aansluit, die voor de interventie nog niet wisten. Hieruit wordt geconcludeerd dat de interventie een positief effect heeft op het leesgedrag van de leerlingen van groep -. Echter zijn de resultaten in de meeste gevallen niet statistisch significant. Hierdoor kan er niet met zekerheid worden gesteld dat de inzet van de test bij andere groepen ook tot leesbevordering zal leiden.

Ter discussie kan worden gesteld dat de niet significante data het gevolg zijn van een kleine(re) onderzoeksgroep. Ook is de vraag of de leerlingen goed begrepen hebben hoe de test kon worden ingezet bij hun leesonderwijs. Daarnaast zijn voor dit onderzoek de rol van ouders en
het digitaal lezen buiten beschouwing gelaten; deze zouden in een vervolgonderzoek kunnen worden onderzocht. Naar aanleiding van het theoretisch en praktijk onderzoek zijn er aanbevelingen gedaan aan de -school. Deze aanbevelingen zijn gericht op intrinsieke motivatie, leesvaardigheid, het leesaanbod, de rol van de leerkracht, tijd en aandacht voor lezen en interactie tussen de leerlingen.

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingOpleiding tot Leraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie Primair Onderwijs
Datum2021-08-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk