De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Postoperatieve looptraining bij claudicatio intermittens: Pilotstudy: een onderzoek naar de effecten van een fysiotherapeutische behandeling gericht op het vergroten van de maximale (pijnvrije) loopafstand na een femoro-popliteale bypass

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Postoperatieve looptraining bij claudicatio intermittens: Pilotstudy: een onderzoek naar de effecten van een fysiotherapeutische behandeling gericht op het vergroten van de maximale (pijnvrije) loopafstand na een femoro-popliteale bypass

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In tegenstelling tot het Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) wordt in het Maxima Medisch Centrum Veldhoven (MMC-V) geen fysiotherapie gegeven na een femoro-popliteale bypass. In het UZG wordt fysiotherapie aangeboden aan de patiëntengroep die recent een femoro-popliteale bypass heeft ondergaan. Bij ontslag uit het UZG wordt een verwijzing meegegeven voor een fysiotherapeutisch trainingsprogramma. Na ontslag uit het MMC-V wordt geen verwijzing voor een fysiotherapeutisch trainingsprogramma meegegeven.

Onderzoeksvraag
Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de controverse die heerst tussen de nabehandeling in het UZG ten opzichte van het MMC-V.
Hieruit kwam de volgende onderzoeksvraag naar voren:
'Kan door middel van een fysiotherapeutische behandeling een positief effect worden bereikt op de maximale (pijnvrije) loopafstand na een femoro-popliteale bypass?'

Doel
Het doel van dit onderzoek is een trend te kunnen aangeven over de effecten van fysiotherapie op de maximale (pijnvrije) loopafstand na een femoro-popliteale bypass. Wanneer een trend wordt ontdekt, kan aanzet worden gegeven tot vervolg onderzoek.

Methode
Vóór aanvang van dit onderzoek is gezocht naar wetenschappelijke literatuur in Medline en The Cochrane Library en werd deze bestudeerd. Aan de hand van de gevonden artikelen is een trainingsprogramma samengesteld. De 6 minuten wandeltest is gekozen om het effect van het trainingsprogramma te kunnen meten. Om de kwaliteit van leven te meten is gebruik gemaakt van de RAND-36.
De patiënten zijn geselecteerd en telefonisch benaderd door Dr. R. Toorop. Twee patiënten waren bereid deel te nemen aan het trainingsprogramma. Vóór de eerste bijeenkomst zijn beide deelnemers door de werkgroep gecontacteerd om eventuele vragen te kunnen stellen.
Gedurende de eerste bijeenkomst is een informatieve brief uitgedeeld en is gelegenheid geweest voor het stellen van vragen. Hierna is de 6 minuten wandel test afgenomen en de RAND-36. In de twaalf daaropvolgende bijeenkomsten werd het trainingsprogramma doorlopen.
Voor de invulling van het trainingsprogramma is gekozen voor een interval looptraining op een loopband met instelbare hellingshoek. Er werd vier minuten gelopen, waarna vier minuten werd gerust. Dit werd per training vier maal herhaald. Een warming-up vóór het lopen en een cooling down na het lopen, van ieder tien minuten, werd uitgevoerd op een fietsergometer. Dit trainingsprogramma werd gedurende vier weken gevolgd. Per week bestond deze uit drie trainingssessies van ieder ongeveer 60 minuten. Aan het eind van het trainingsprogramma zijn de 6 minuten wandeltest en de RAND-36 nogmaals afgenomen.

Resultaten
Na een trainingsprogramma van vier weken, drie trainingssessies per week van 60 minuten, is een gemiddelde toename van de maximale loopafstand gevonden van 62 meter, ofwel 14,5%.

Conclusie
Er zijn aanwijzingen dat een interval looptraining na een femoro-popliteale bypass een positief effect heeft op de maximale loopafstand af te leggen in zes minuten. Op basis van de resultaten kunnen niet directe uitspraken worden gedaan, omdat het onderzoek slechts werd uitgevoerd onder twee patiënten. Wel kan worden gezegd dat een positieve trend is vastgesteld. Het is sterk aan te bevelen een vervolg onderzoek te doen onder een grotere populatie.


Summary
In comparison with the Universitair Ziekenhuis Gent in Belgium (UZG), the Maxima Medisch Centrum (MMC-V) in The Netherlands includes no physiotherapy after a femoro-popliteal bypass. The UZG offers physiotherapeutic treatments to the group of patients who recently underwent a femoro-popliteal bypass. When discharged from the UZG the patients will receive a reference for a physiotherapeutic trainings program. After being discharged from the MMC-V there's no reference for a physiotherapeutic training program included.

Research question
This research was taken as a cause of the controversy that's between the post treatment in the UZG and the MMC-V. This controversy leads to the next research question:
'Is it possible to reach for a positive effect on the maximum (pain free) walking distance with a conservative physiotherapeutic treatment, after a femoro-popliteal bypass?'

Objective
The aim for this research is to indicate a trend about the effects of physiotherapy on the maximal (pain free) walk distance after a fem pop by. If there's a trend discovered it is a possible lead to a follow-up research.

Methods
Before inception of this research there's been a search for evidence based literature in Medline and The Cochrane Library. These articles were studied. Based on the articles a training program has been made. The 6 minute walk test is chosen to measure the effect of the training program. To measure the quality of life, the RAND-36 has been used. The patients are selected and approached by telephone by Dr. R. Toorop. Two patients were prepared to participate in the trainings program. Before the first meeting both contestants were approached again by the workgroup to ask their possible questions. During the first meeting there's an exploratory letter distributed and there was the opportunity to answer their questions. After this the 6 minute walking test and the RAND-36 have been taken. The following twelve meetings included the training sessions. To fill in the program an interval walk training on a treadmill with variable slope was chosen. The interval training includes four minutes walking followed by four minutes rest. This set was repeated four times. Before and after the interval training there was a warming up and cooling down of respectively ten minutes on the cycle-ergo meter. The frequency of the trainings was three times a week during four weeks. Each treatment last for about 60 minutes. After all the trainings, the 6 minute walking test and the RAND-36 was taken once again.

Results
After a trainings program of four weeks, three trainings sessions a week of 60 minutes, there's an average increase of the maximal walk distance of 62 meters, or 14,5%

Conclusion
There is an indication that interval walk training, after a femoro-popliteal bypass, has a positive effect on the maximal walk distance taken in six minutes. Based on the results, no direct statement can be made, because the lack of population. Only two patients underwent the training program. Thus it can be concluded that a positive trend has been made. A follow- up research is highly recommended, but there will have to be a larger population included.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2007
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk