De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voorste kruisbandreconstructie & revalidatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Voorste kruisbandreconstructie & revalidatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

SAMENVATTING


Dit afstudeerproject betreft het ontwikkelen van een voorlichtings- DVD voor patiënten die een voorste kruisband reconstructie ondergaan.
De huidige voorlichtings- DVD is niet meer actueel, waardoor het St. Annaziekenhuis te Geldrop de opdracht gegeven heeft een nieuwe, up to date, DVD te ontwikkelen.
In opdracht van de Opleiding Fysiotherapie, Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven is vooraf aan het ontwikkelen van deze DVD een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het geven van audiovisuele patiëntenvoorlichting, om de nieuwe voorlichtings- DVD te onderbouwen. Deze opdrachten zijn vertaald in de volgende hoofdvraag:

Is het mogelijk om door middel van een literatuuronderzoek, het beschikbaar voorlichtingsmateriaal en een enquête naar de effectiviteit van het beschikbare voorlichtingsmateriaal zoals tot dusverre ontwikkeld is, een voorlichtings- DVD te maken, die het mogelijk maakt om up to date voorlichting te geven over de VKB- reconstructie en de revalidatiemethode volgens het protocol van St. Annaziekenhuis en waarin de stappenreeks van voorlichting gewaarborgd zijn?

De voorlichtings- DVD over een voorste kruisband reconstructie en het revalidatietraject moet voldoen aan de wensen van het St. Annaziekenhuis.
De DVD moet alle facetten bevatten die een patiënt doorloopt met betrekking tot een voorste kruisband reconstructie. Dit houdt in dat zowel pré- als postoperatief op een voor de patiënt begrijpelijke en overzichtelijke wijze alles in beeld gebracht wordt met zowel de operatie, begeleiding als revalidatie. De stappen uit de stappenreeks van voorlichting en de persoonsgebonden factoren lopen als een rode draad door het project.

Om tot een antwoord van de hoofdvraag te komen is de methode opgesplitst in een voorbereidingsfase en een productfase. In de voorbereidingsfase is er begonnen met het literatuuronderzoek naar audiovisuele patiëntenvoorlichting. Tevens zijn de stappen uit de stappenreeks van voorlichting, de persoonsgebonden factoren, de medische inhoud van de knie en de revalidatiemethode bestudeerd. Vervolgens heeft er een tevredenheidsonderzoek over de huidige voorlichtings- DVD plaatsgevonden onder patiënten. De afstudeergroep heeft enkele kritiekpunten met betrekking tot de huidige voorlichtings- DVD geformuleerd en er heeft een gesprek plaatsgevonden met het personeel van het St. Annaziekenhuis, waaruit de eisen voor de nieuwe voorlichtings- DVD zijn gekomen.
De resultaten van de voorbereidingsfase zijn meegenomen naar de productfase, het ontwikkelen van het draaiboek en de voorlichtings- DVD.

De stappen uit de stappenreeks van voorlichting en de persoonsgebonden factoren zijn uitgewerkt in de resultaten en gekoppeld aan het ontwikkelen van het draaiboek en de DVD.
De kritiekpunten van de afstudeergroep op de huidige voorlichtings- DVD en de eisen van het personeel van het St. Annaziekenhuis zijn verwerkt in de resultaten en meegenomen in het ontwikkelen van de nieuwe DVD.
Het tevredenheidsonderzoek is middels twee verschillende enquêtes afgenomen onder de patiënten, namelijk de voorlichtings- enquête en de revalidatie- enquête. De resultaten van beide enquêtes zijn apart verwerkt in het verslag.
In de resultaten wordt verwezen naar het draaiboek en de nieuwe voorlichtings- DVD.

Het eindresultaat is een voorlichtings- DVD met als titel: "Voorste kruisband reconstructie en revalidatie". Deze voorlichtings- DVD is geschikt als voorlichtingsmiddel.
Met name de operatie is duidelijker en uitgebreider in beeld gekomen. Om de beelden te ondersteunen is er gebruik gemaakt van animatiebeelden. Tevens is het verschil tussen de revalidatiefasen duidelijker naar voren gekomen door middel van tekst in beeld en in opbouw van de oefeningen.
De afstudeergroep heeft getracht alle items uit de voorbereidingsfase zo volledig mogelijk te verwerken in het product, de nieuwe voorlichtings- DVD. Het St. Annaziekenhuis en de afstudeergroep zijn erg tevreden over het uiteindelijke resultaat.

SUMMERY


This endterm paper concerns the development of an informations DVD for patients that need a ligament cruciatum anterior reconstruction.
The already existing information- DVD is no longer actual. Because of that, the St. Anna Hospital gave the assignment to develop a new, up to date DVD.
In assignment of the higher education of Physical Therapy, Fontys in Eindhoven a study of literature in giving audio-visual patient information took place. This has been done to support the informations DVD.
These assignments results in the following research question:

Is it possible by means of a study of literature, the available information material and an inquiry to the effectiveness of the available information material developed so far, to produce an informations DVD, to give up to date information about a ligament cruciatum anterior reconstruction and rehabilitation according to the protocol of the St. Anna Hospital, including the stepmodel of patient education?

The informations DVD over a ligament cruciatum anterior reconstruction and rehabilitation program must comply with the demands of the St. Anna Hospital.
The DVD needs to include all the aspects the patient has to go through in relation with the ligament cruciatum anterior reconstruction. Considering this the DVD has to show all the aspects of the operation, the care and the rehabilitation as well as pre- and postsurgical in an for the patient understandeble and well- organised way.
The stepmodel of patient education and personal factors are a thread through the project.

To answer the research question, the method is divided in a preparation phase and a product phase.
The preparation phase started with the study of literature of audio-visual patient information.
Also the stepmodel of patient education, the personal factors, medical content of the knee and the rehabilitation method are studied.
Than a research of the satisfaction of the patients took place about the existing informations DVD.
The students have formulated some criticism points in relation with the present informations DVD and a conversation has taken place with the personnel of the St. Anna Hospital from which the requirements come for the new informations DVD.
The results of the preparation phase are used in the product phase, the developing of the story- board and the informations DVD.

The stepmodel of patient education and the personal factors have been worked out in the results and linked to developing the storyboard and the information- DVD.
The criticism points of the students on the present information- DVD and the requirements of the personnel of the St. Anna Hospital have been worked out in the results and in developing the new informations DVD.
The research of the satisfaction for patients is done with two different inquiries, an education inquiry and a rehabilitation inquiry. The results of both the inquiries are incorporated separately in the paper. In the results is referred to the story- board and the new informations DVD.

The final result is an informations DVD with as a title: "Ligament cruciatum anterior reconstruction and rehabilitation". The informations DVD has been arranged to use as information material. Especially the part about the operation is clearer and more specific. The images are supported by animation pictures. Also the difference between the phases of rehabilitation is clearer through means of text in image and a better structure of the exercises. The students tried to use all items from the preparation phase and product phase so completely as possible in developing the new informations DVD. The St. Anna Hospital and the students are very satisfied over the final result

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnersSt. Annaziekenhuis Geldrop
Jaar2005
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk