De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kindrapportage

Onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kindrapportage

Onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2018 heeft de stichting een nieuw strategisch beleidsplan ontwikkeld, waarin het belang van
samenwerking met alle partners wordt onderschreven. Voor basisschool X heeft dit geresulteerd in
een actieplan waarbij dit schooljaar actiepunt: Kind regisseur leerproces centraal staat. Basisschool X
vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van kinderen goed wordt gemonitord en vastgelegd.
Parnassys (leerlingadministratie- en volgsysteem) en het traditioneel kindrapport staan hierin
centraal. Het huidig kindrapport sluit echter niet meer aan bij de visie van de school. Het team heeft
besloten dat ze naar een geheel andere vorm van een kindrapportage willen. Hierbij zal er aandacht
moeten zijn voor het doel, inhoud, vorm alsook de wijze waarop de rapportage gedeeld dient te
worden. Het onderzoek richt zich op de criteria waaraan het nieuwe kindrapport moet voldoen,
zodat het aansluit bij de visie van de school, rekening houdend met de wensen van de leerkrachten.
Voor de theoretische onderbouwing is literatuuronderzoek gedaan naar:

- Leerpsychologische stromingen;
- Visies op leren en de rol van de leerkracht;
- Vormen van kindrapportages;
- Actoren die een rol spelen bij het kindrapport.

Aan de hand van het theoretisch kader is er kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan waarbij de
huidige en de gewenste toekomstige situatie is onderzocht. Hierbij waren de volgende instrumenten
ingezet: enquête, interview en checklist (analysemodel van SLO). Om de achterliggende argumenten,
motieven en ervaringen van leerkrachten te achterhalen voor de toekomstige situatie is gekozen
voor het interview. De vragen binnen de instrumenten waren vervolgens opgedeeld in vier thema’s,
te weten: visie op onderwijs, type rapportage, inhoud en vormeisen van rapportage en voor wie is de
rapportage bedoeld. Elke thema was gekoppeld aan een deelvraag.
Uit het onderzoek blijkt dat de leerkrachten een andere vorm van rapportage willen. De rapportage
dient een beschrijving te zijn waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsgroei (film) van
de individuele leerling in plaats van een rapportage over de stand van zaken (foto). De inhoud van
het rapport hangt nauw samen met de onderwijsvisie van de school. Op basis van het onderzoek
komt het team niet met een eenduidig beeld over de visie, waardoor de hoofdvraag niet volledig kan
worden beantwoord. Het is aan te bevelen om een open sessie of training te starten waarbij elke
leerkracht de gelegenheid krijgt om zijn visie te ventileren. Er zal een antwoord moeten komen op de
vraag: waartoe geven wij onderwijs? Vervolgens is het aan te bevelen om vervolgonderzoek te doen
bij kind en ouders, zodat er draagvlak ontstaat bij de totstandkoming van een nieuwe kindrapport
binnen de gehele dynamische driehoek.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2020-11-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk