De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inverzekeringstelling van een minderjarige: welke rechten heb ik?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Inverzekeringstelling van een minderjarige: welke rechten heb ik?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De stage-instelling waar dit profileringsproject is uitgevoerd, is de Raad voor de Kinderbescherming te Eindhoven. De Raad voor de Kinderbescherming werkt binnen de kaders van Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en het Nederlandse jeugdstrafrecht. De Raad heeft verschillende taken, waaronder zijn taak bij jeugdstrafzaken en de inverzekeringstelling. De Raad doet bij strafzaken onderzoek naar de situatie van de jongere en spreekt een passend strafadvies uit. Tijdens de inverzekeringstelling verleent de Raad vroeghulp aan de minderjarige en spreekt een advies aan de rechter-commissaris uit om de minderjarige al dan niet te schorsen.

Vanuit de missie van de Raad en de kaders waarbinnen de Raad werkt, kwam vanuit de onderzoeker in samenwerking met de organisatie het idee om een onderzoek uit te voeren naar de rechten van het kind tijdens een inverzekeringstelling. Hoewel het IVRK één van de kaders is waarbinnen de Raad werkt, was het bij de Raad niet bekend in hoeverre het IVRK in de praktijk tijdens een inverzekeringstelling wordt toegepast. Het probleem dat hierdoor zou kunnen ontstaan is dat jongeren die in verzekering zitten niet alles zouden krijgen waar ze recht op hebben. Het belang van het kind zou op deze manier niet voldoende worden gediend. Indien het IVRK niet voldoende zou worden gewaarborgd, zou direct ook één van de kaders waarbinnen de Raad werkt niet voldoende worden nageleefd. Hierdoor vormt het niet naleven van het IVRK niet alleen een nadeel voor de minderjarigen die vast zitten, maar ook voor de Raad zelf. Om deze reden is het belang en het doel van het onderzoek om te onderzoeken in hoeverre het IVRK tijdens een inverzekeringstelling van een minderjarige wordt toegepast en gewaarborgd.

Het doel van de hoofdvraag en het gehele onderzoek was om aan het einde van het onderzoek aanbevelingen voor de praktijk te formuleren. In deze aanbevelingen wordt gekeken naar punten die nog verbeterd kunnen worden, zodat het IVRK tijdens een inverzekeringstelling nog meer nageleefd kan worden. Deze aanbevelingen moeten ervoor zorgen dat de rechten van minderjarigen tijdens een inverzekeringstelling worden gewaarborgd, zodat het belang van het kind optimaal kan worden gediend. Ook voor de organisatie zelf zijn deze aanbevelingen van belang, omdat hiermee het kader waarbinnen de organisatie werkt, het IVRK, beter kan worden nagestreefd. De aanbevelingen hebben dus zowel een pedagogisch als een organisatorisch belang.

De hoofdvraag die tijdens dit onderzoek centraal staat, luidt:
'In hoeverre wordt het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en hieraan gekoppeld het belang van het kind door de Raad voor de Kinderbescherming Eindhoven gewaarborgd tijdens een inverzekeringstelling van een minderjarige die verdacht wordt van een strafbaar feit?'

Naast de hoofdvraag zijn ook deelvragen opgesteld, die door middel van literatuur- en praktijkonderzoek zijn beantwoord. In het praktijkonderzoek is gebruik gemaakt van half-gestructureerde interviews als methode voor dataverzameling, zodat de ervaringen en belevingen van de geïnterviewde medewerkers zo goed mogelijk in beeld gebracht konden worden. De belangrijkste conclusie die uit het literatuur- en praktijkonderzoek getrokken kon worden, was dat het IVRK door de Raad tijdens een inverzekeringstelling met betrekking tot de meeste rechten voldoende wordt gewaarborgd. De rechten die voldoende worden gewaarborgd zijn het belang van het kind voorop stellen, de informatievoorziening aan de jongere en de ouders, het contact met de ouders, gezondheid van de jongere, bescherming tegen mishandeling en het recht op een advocaat. De aspecten die nog onvoldoende worden meegenomen tijdens een inverzekeringstelling zijn het recht op godsdienst, recht om gelucht te worden en het recht op onderwijs. Op basis van de conclusies zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd:
• Deskundigheidsbevordering voor de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming om de kennis over het IVRK te vergroten;
• Training geven aan de gedragsdeskundigen zodat zij de deskundigheidsbevordering kunnen verzorgen;
• Jaarlijks ketenoverleg met het IVRK en de inverzekeringstelling als centraal thema om te bespreken hoe het in de praktijk verloopt met het waarborgen van de rechten uit het IVRK;
• Folder voor de jongeren met daarin hun rechten tijdens een inverzekeringstelling;
• Specifieke rechten (recht op godsdienst, luchten en onderwijs) tijdens de vroeghulp van de minderjarige ter sprake brengen;
• Bewustwording van de politie met betrekking tot de manier van aanhouding;
• Kindervriendelijker maken van een politiecel.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Datum2014-12-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk