De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voorste kruisband operatie & revalidatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Voorste kruisband operatie & revalidatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Is het mogelijk een videoband samen te stellen geschikt voor gebruik als ondersteuning bij voorlichting over voorste kruisband operaties?
In het St.-Annaziekenhuis is patiëntenvoorlichting een belangrijk facet van het gehele traject dat patiënten doorlopen, die een voorste kruisband operatie en revalidatie zullen ondergaan. Uit ervaringen is gebleken dat een videoband als ondersteuning bij voorlichting een positieve uitwerking heeft op de patiënten. De bestaande videoband is niet meer actueel als gevolg van de ontwikkelingen die zijn doorgevoerd in het St.-Annaziekenhuis. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op een nieuwe tweede operatietechniek die wordt toegepast en het revalidatietraject dat inmiddels is aangepast. Tevens was de videoband te shockerend doordat er teveel bloederige beelden in voorkwamen.
Uitvoering
Om de videoband te realiseren hebben we de volgende stappen doorlopen. Allereerst hebben we overleg gehad met de opdrachtgever om het project volledig in kaart te brengen. Aan de hand hiervan hebben we een FLP-format opgesteld waarin het hele project aan de orde komt, zie bijlage I. Vervolgens hebben we ons georiënteerd op de voorlichting, operatie en revalidatie zoals die op de huidige manier aan patiënten worden aangeboden. Tevens hebben we een enquête afgenomen om meer inzicht te krijgen in de bevindingen van de patiënten met betrekking tot de reeds bestaande videoband.
Daarna zijn we op zoek gegaan naar een expert op het gebied van video-opname en montage. Na een expert gevonden te hebben, Ed Vermeulen, zijn we gestart met het opstellen van een draaiboek. Aan de hand van dit draaiboek zijn we begonnen met de opnames en montage van de beelden.
Tijdens het hele gebeuren hebben we regelmatig overleg gevoerd met de betrokkenen.
Het eindresultaat is een voorlichtingsvideo met als titel: "Voorlichtingsvideo bij voorste kruisband operatie en revalidatie", die geschikt is om te gebruiken als voorlichtingsmateriaal. In de videoband komen de opname, beide operatietechnieken en het geactualiseerde revalidatietraject aan de orde.
Hoewel we niet pretenderen een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd te hebben, wilden we toch informatie krijgen omtrent de positieve en negatieve bevindingen van de patiënten met betrekking tot de videobanden
Uit de bevindingen van de enquête die we hebben afgenomen bij zowel de bestaande videoband als bij de geactualiseerde videoband is gebleken dat er minder bloederige beelden zijn gebruikt, de kwaliteit van de videoband is toegenomen en dat de gesproken teksten en de operatiebeelden duidelijker zijn geworden. Echter uit de laatst afgenomen enquête blijkt dat het tonen van de operatie iets uitgebreider had mogen zijn.
Summery
Is it possible to compile a video recording suitable for usage as a support of patienteducation about front cruciate ligament's operations?
In the St.Anna hospital patient's information is an important part of the whole course passed through by the patients, who will undergo a front cruciate ligament operation and rehabilitation. Proven is by experience that a video recording as support of information has a positive result on the patients. The existing video recording is not any more relevant because of the developments carried out at the St. Anna hospital. These developments are related to a new second operation-technology, which is applied, and the rehabilitation-course that is adapted in the meantime. On top of this the video recording was too shocking because too many bloody pictures appeared in this video recording.
Construction
To realise the video recording we have taken the following steps. First of all we have consulted the customer to map out the total project. After this we have set up an FLP-format in which the whole project is pointed out, see annex 1. Next we have orientated ourselves on the information, operation and rehabilitation as offered in the present manner to the patients. At the same time we have made an enquiry to get more insight in the experiences in relation to the existing video recording.
Afterwards we went looking for an expert in video shooting and assembly. Having found the expert, Ed Vermeulen, we have started putting up the scenario. With this scenario we have started the recording and assembly of the pictures.
During this whole process we have regularly consulted the persons concerned.
Conclusion
The end result is an information - video-recording titled "Informationvideo for front cruciate ligaments operation and rehabilitation", to be used as patienteducation-material. The video recording shows admission, both operation-technics and the up-to-date rehabilitation-course.

Although we do not pretend having performed a scientific inquiry, we wanted to get information about the positive and negative experiences of the patients in relation to the video-recordings.
From the experiences of the inquiry that we made with the existing video recording as well as with the up-to-date video recording is shown that less bloody pictures are used, the quality of the video recording is better and that the spoken words and the operation pictures have become clearer. However from the last held enquiry is shown that the showing of the operation itself could have been more extensive.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnersSt. Anna Ziekenhuis Geldrop
Jaar2001
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk