De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nieuwe vrienden

Een evaluatieonderzoek naar het project de vriendenkring van Tandem Welzijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nieuwe vrienden

Een evaluatieonderzoek naar het project de vriendenkring van Tandem Welzijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd bij het project de vriendenkring van Tandem Welzijn in samenwerking met MEE Gelderse Poort. De vriendenkring is een project waarin mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) met een normale tot hoge intelligentie in contact komen met elkaar in groepen van 4 tot 5 personen in de leeftijd van 17 tot ongeveer 70 jaar. Dit onderzoek heeft zich gericht op deelnemers tot 27 jaar. Het project is een lichte vorm van vrijetijdsondersteuning. Mensen met ASS ervaren vaker dan mensen zonder ASS moeite in het maken van contacten (Delfos, 2011). Dit project is opgericht met als doel om mensen met ASS in contact te brengen met elkaar. Hierbij leren deze mensen contacten aan te gaan en te onderhouden. Daarnaast is dit project bedacht met als doel om sociale vaardigheden te stimuleren en te ontwikkelen. Het project werd nog onvoldoende geëvalueerd, vandaar dat er een evaluatieonderzoek is uitgevoerd.
De doelstelling van dit onderzoek is: ‘Inzicht krijgen in wat het project de vriendenkring van Tandem Welzijn betekent voor de kwaliteit van leven van de deelnemende jongeren met ASS in de leeftijd van 17 tot 27 jaar’. Hierbij is de hoofdvraag: ‘In hoeverre heeft de deelname aan het project de vriendenkring van Tandem Welzijn impact op de kwaliteit van leven voor jongeren van 17 tot 27 met ASS?’ De deelvragen die geformuleerd zijn om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden luiden als volgt: ‘Wat is de impact van het project de vriendenkring van Tandem Welzijn op de deelnemende jongeren met ASS in de leeftijd van 17 tot 27 jaar?’, ‘Wat is voor de voormalige deelnemers met ASS in de leeftijd van 17 tot 27 jaar van het project de vriendenkring een reden om de deelname te beëindigen?’ en ‘Wat is volgens de professionals de impact van het project de vriendenkring van Tandem Welzijn op de deelnemende jongeren met ASS in de leeftijd van 17 tot 27 jaar?’. Naast dat dit een evaluatieonderzoek is, is dit door de wijze van informatie verkrijgen, tevens een kwalitatief onderzoek. Om tot beantwoording van de vragen te komen zijn er enquêtes ingevuld door deelnemers, voormalige deelnemers en professionals. Ook zijn er vijf individuele interviews en twee groepsinterviews afgenomen. Aan de hand van de Capability benadering is er onderzoek gedaan naar het project de vriendenkring. Er is gekeken naar vier capabilities, namelijk lichamelijke gezondheid, gevoelens, sociale interactie en spel.
Om de eerste deelvraag te beantwoorden, zijn er enquetes naar 29 huidige deelnemers verzonden. Elf deelnemers hebben de enquête ingevuld. Ook zijn er vijf individuen en twee groepen geïnterviewd. Deelnemers leren veel verschillende vaardigheden. De belangrijkste hiervan is het onderhouden van contacten. Deelnemers hebben in de enquête aangeven zich beter te zijn gaan voelen nu ze deelnemen aan de vriendenkring. Sociale interactie is erg belangrijk voor de deelnemers. Hierbij hebben de deelnemers een stijging ervaren in hun dagelijks leven. Tijdens de bijeenkomsten is er genoeg ruimte om gevoelens te delen, ook voelen de deelnemers zich gesteund door groepsgenoten en begeleiders. Echter zijn er ook verbeterpunten, namelijk: meer interactie tussen verschillende groepen en meer evalueren. Om de tweede deelvraag te beantwoorden, zijn er 38 enquetes verzonden. Zeven voormalige deelnemers hebben de enquête ingevuld. Bijna alle voormalige deelnemers geven aan dat ze geleerd hebben om contact te maken. Er zijn verschillende redeneren waarom de voormalige deelnemers gestopt zijn, zoals verhuizing en geen tijd meer hebben. In de meeste gevallen had de begeleiding niets anders kunnen doen, waardoor de voormalige deelnemers zouden zijn gebleven. Om de derde en tevens laatste deelvraag te beantwoorden, zijn er wederom enquêtes ingevuld. Alle zeven professionals hebben de enquête ingevuld. Alle professionals geven aan dat ze de deelnemers zien groeien, vooral in de sociale interactie en het sociale netwerk. Eén professional heeft aangegeven dat het mooi zou zijn als de projectleiders meer aanwezig zouden zijn bij de bijeenkomsten. Ook zouden meerdere professionals het leuk vinden om meer mogelijkheden te scheppen tot meer sociale interactie tussen de verschillende groepen.

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat het project wel degelijk een positieve impact heeft op de deelnemende jongeren, voornamelijk op de sociale interactie en vaardigheden. Veel jongeren leren sociale vaardigheden die ze tevens kunnen toepassen in hun dagelijks leven. Het project zou nog verbeterd kunnen worden door meer onderlinge interactie binnen verschillende groepen te stimuleren. Uit de resultaten kwam ook naar voren dat dit project onvoldoende wordt geëvalueerd. Tevens is er te weinig zicht op het functioneren van de begeleiders. Voormalige deelnemers zijn onder andere gestopt, omdat ze geen tijd meer hadden, verhuisd waren en doordat een deelnemer aansluiting miste. De voormalige deelnemers hebben het project wel als nuttig ervaren. Uiteindelijk kan er worden geconcludeerd dat ondanks de verbeterpunten het project een positieve impact heeft op de deelnemers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerTandem Welzijn in samenwerking met het lectoraat van de HAN: versterken van sociale kwaliteit
Datum2018-01-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk