De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Horen, zien en NIET zwijgen!

Een onderzoek naar een uitbreiding van het aanbod deskundigheidsbevordering over het inzetten van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling waarmee de gezinscoaches aan kunnen sluiten bij de behoeften van de basisscholen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Horen, zien en NIET zwijgen!

Een onderzoek naar een uitbreiding van het aanbod deskundigheidsbevordering over het inzetten van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling waarmee de gezinscoaches aan kunnen sluiten bij de behoeften van de basisscholen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen Welzijnsorganisatie Synthese te Venray. Synthese biedt ondersteuning aan burgers in Noord- en Midden Limburg op verschillende gebieden, bijvoorbeeld bij burgerinitiatieven of vragen bij opvoeden en opgroeien (Synthese, z.d.). Gemeente Venray heeft een team van gezinscoaches samengesteld. De gezinscoaches komen van verschillende organisaties, namelijk MEE, Bureau Jeugdzorg en Synthese. Zij kunnen preventieve ondersteuning bieden aan professionals, zoals medewerkers van het basisonderwijs (Zande & Arts, 2016, pp. 4-9). Hieronder valt het geven van een voorlichting over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze voorlichting wordt momenteel alleen gegeven door Longstaff. Zij heeft opgemerkt dat deze voorlichting onvoldoende aansluit bij de behoeften aan deskundigheidsbevordering van de medewerkers in het basisonderwijs om de meldcode daadwerkelijk in te gaan zetten. Uit onderzoek door middel van groepsinterviews met leerkrachten blijkt dat leerkrachten te weinig praktische kennis en communicatieve vaardigheden bezitten als het gaat om handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling (Schols, Ruiter & Öry, 2013, p. 5). Alleen kennisoverdracht is niet voldoende. Medewerkers in het basisonderwijs moeten beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waardoor zij meer bekwaam worden in het handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling (Popeijus, Geldens & Popeijus, 2006, p. 15; F. Jans, persoonlijke mededeling, 22 februari 2017).
In dit onderzoek is er gekeken naar een passende uitbreiding van de huidige voorlichting. De onderzoekvraag luidt als volgt:
Met welke uitbreiding van het aanbod deskundigheidsbevordering over het inzetten van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen de gezinscoaches van het samenwerkingsverband tussen MEE, Bureau Jeugdzorg en Synthese aansluiten bij de behoeften van de medewerkers van de basisscholen van SPOVenray?
Het doel van het onderzoek is dat door het bestaande aanbod, de voorlichting, uit te breiden en daarmee aan te sluiten bij de behoeften van de medewerkers in het basisonderwijs, de medewerkers de meldcode meer gaan inzetten en hierbij minder belemmeringen ervaren.
Om antwoord te krijgen op bovenstaande onderzoeksvraag is kwalitatief onderzoek verricht. Hierbij zijn twaalf half gestructureerde interviews gehouden met vijf intern begeleiders, vijf leerkrachten, de leidinggevende van Synthese Venray en de interim coördinator van de gezinscoaches aan de hand van interviewguides. Hierdoor zijn de behoeften van de medewerkers van de basisscholen die onder SPOVenray vallen en de randvoorwaarden waarmee rekening gehouden dient te worden bij een uitbreiding van het bestaande aanbod in kaart gebracht.

Uit de interviews met de leerkrachten en intern begeleiders is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een verdiepingsbijeenkomst waarin aan de hand van casuïstiek en theorie de stappen van de meldcode worden doorlopen. Hierbij is het van belang dat er stil wordt gestaan bij de signalen die horen bij huiselijk geweld en kindermishandeling en het doornemen en oefenen van gesprekstechnieken om met ouders en kinderen in gesprek te gaan over de vermoedens. Daarnaast zijn er een aantal hulpmiddelen naar voren gekomen, zoals een checklist met signalen, waar respondenten behoefte aan hebben. Kijkende naar de randvoorwaarden waarmee rekening gehouden dient te worden bij een uitbreiding van het bestaande aanbod zijn genoemde behoeften te realiseren qua tijd en geld. Er dient rekening gehouden te worden met enkele kwaliteitseisen, zoals het primaire proces en de visie van Synthese.
De onderzoekers hebben naar aanleiding van het onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan voor de praktijk. Een van deze aanbevelingen is de verdiepingsbijeenkomst, zoals hierboven is genoemd. Deze verdiepingsbijeenkomst zal door de onderzoekers worden uitgewerkt in een basisdraaiboek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerWelzijnsorganisatie Synthese
Datum2017-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk