De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Transparantie over bankconvenanten bij vastgoedfondsen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Transparantie over bankconvenanten bij vastgoedfondsen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het begrip bankconvenanten is de laatste tijd een veelbesproken onderwerp in het nieuws. Veel organisaties, zoals BAM, Macintosh en Imtech, kwamen in de problemen door het niet nakomen van de bepalingen in hun bankconvenanten. Middels persberichten en financiële rapportages brengen zij de belanghebbenden (o.a. de aandeelhouders) op de hoogte van de gang van zaken. Het onderzoek ‘In Balans 2015’ van de AFM (autoriteit financiële markten) laat zien dat ondernemingen te beperkt rapporteren over bankconvenanten. Naar aanleiding van dit onderzoek van de AFM wil Solutional (mogelijke) verbeterpunten identificeren in de jaarrekeningen van vastgoedfondsen met betrekking tot de rapportage over bankconvenanten. In mijn scriptie staat de volgende probleemstelling centraal: Op welke wijze kan de kwaliteit van de rapportage over bankconvenanten in de jaarrekeningen van vastgoedfondsen (mogelijk) worden verbeterd, in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de informatiebehoefte van belanghebbenden?
Allereerst wordt in mijn scriptie aandacht besteed aan het theoretisch kader. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de definitie van het begrip bankconvenant, de informatiebehoeften van belanghebbenden en de rapportageregels aan bod.
- Een bankconvenant is een overeenkomst tussen een financiële instelling en de geldlener met aanvullende afspraken over de lening.
- De aandeelhouders, de werknemers en de externe belanghebbenden (toeleveranciers, maatschappij, overheid, crediteuren, klanten en beleggers), ook wel genoemd de gebruikers van financiële verantwoordingen, willen meer transparantie in de jaarrekeningen over bankconvenanten. De informatiebehoefte van de managers van de organisatie en de gebruikers kunnen op gespannen voet staan. De managers van een organisatie hebben in beginsel belang bij een zo positief mogelijke weergave van de stand van zaken van de organisatie, terwijl de gebruikers van de jaarrekening een betrouwbaar beeld willen van de organisatie waarin zij belanghebbenden zijn.
- Om tussen deze behoeftes een balans te vinden zijn rapportageregels opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, de RJ en de IFRS met betrekking tot de financiële verantwoording van ondernemingen. Daarnaast dienen de jaarrekeningen van ondernemingen gecontroleerd te worden door een onafhankelijke accountant. De accountant controleert of de jaarrekening die het bestuur heeft opgesteld, een correcte weergave is van de financiële situatie van de organisatie gegeven de van toepassing zijnde verslaggevingsregels. Er zijn geen concrete richtlijnen voor de rapportage over bankconvenanten.
Vervolgens wordt in mijn scriptie het theoretisch kader toegepast op het onderzoek. Mijn onderzoek bestaat uit twee delen. Allereerst is gekeken naar de mate waarin bankconvenanten zijn toegelicht in de jaarrekeningen van acht geselecteerde vastgoedfondsen. Dit is getoetst aan de hand van een zelf opgestelde vragenlijst. De uitkomsten van het onderzoek worden onderbouwd met de meningen van twee accountants werkzaam bij één van de big four accountantskantoren. In het onderzoek komt naar voren dat 88% van de onderzochte vastgoedfondsen rapporteert over de afgesproken convenanten, de ratio’s en de realisatie; 13% van de onderzochte vastgoedfondsen een berekening geeft van de convenanten; 50% van de onderzochte vastgoedfondsen de gevolgen van schending van de convenanten beschrijft; geen van de onderzochte vastgoedfondsen de convenanten geeft van de twee voorgaande jaren en 63% van de onderzochte vastgoedfondsen de berekeningswijze van de convenanten geeft. Voor een transparante toelichting op de bankconvenanten is het van belang dat de bovengenoemde punten naar voren komen in het jaarverslag.
Het tweede deel van mijn onderzoek besteedt aandacht aan het installatiebedrijf Royal Imtech. Voor dit onderzoek is een interview afgelegd met de voormalige group business controller van Imtech. Het installatiebedrijf kwam in 2013 in de problemen met de bankconvenanten. Hoewel Imtech geen vastgoedfonds is, levert de casus een wijze les voor elke organisatie die zijn verplichtingen uit de bankconvenanten dreigt te breken.
Uit mijn onderzoek kan geconcludeerd worden dat vastgoedfondsen te beperkt rapporteren over bankconvenanten in de jaarrekeningen. De kwaliteit van de rapportage over bankconvenanten in de jaarrekeningen van vastgoedfondsen wordt beter indien vastgoedfondsen transparanter worden over: (1) de afgesproken bankconvenanten, de ratio’s en de realisatie; (2) de berekeningswijze van de ratio’s; en (3) de mogelijke gevolgen voor de organisatie bij schending van de convenanten.
Op basis van de resultaten van mijn onderzoek beveel ik de DUFAS aan een best-practice op te stellen met betrekking tot de rapportage over bankconvenanten. Wanneer deze best-practice is opgesteld, is het mogelijk dat de richtlijnen met betrekking tot bankconvenanten aangepast kunnen worden. Verder beveel ik de banken aan een duidelijk normenkader voor de verslaggevingseisen op te nemen in de convenanten, de positieve convenanten te baseren op niet beïnvloedbare ratio’s en convenanten te herzien wanneer stelselwijzingen worden toegepast. Tot slot wil ik Solutional vragen hun klanten te adviseren expliciet ruimte te maken voor bankconvenanten in het jaarverslag, het control framework of het risicomanagement systeem.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingBFM Bedrijfseconomie
AfdelingFaculteit Business, Finance & Marketing
PartnersSolutional
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk