De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen kom je verder: een kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij de logopedische behandeling op een cluster 2 school

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samen kom je verder: een kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij de logopedische behandeling op een cluster 2 school

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Ouderbetrokkenheid bij logopedie is belangrijk, omdat ouders de aangewezen personen zijn om thuis te oefenen met hun kind. Onderzoek heeft aangetoond dat thuisoefeningen een belangrijk onderdeel van een succesvolle logopediebehandeling zijn, zodat het geleerde van de behandeling naar het dagelijks leven overgedragen kan worden (NVLF, 2017). Uit de literatuur blijkt dat betrokkenheid van ouders een positief effect heeft op de ontwikkeling van hun kind (Aksoy, 2002; Fan & Chen, 2001; Gadsden, 2013). Een logopedist uit het werkveld ziet dat huiswerkschriftjes soms niet mee naar school komen en dat er niet altijd gereageerd wordt op berichten van de logopedist door ouders. De logopedist vraagt zich daarom af of dat wat zij doet voldoende is voor ouders om er thuis mee aan de slag te gaan. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de ervaringen, wensen en behoeften van ouders. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘’Wat zijn de ervaringen, wensen en behoeften van ouders met betrekking tot ouderbetrokkenheid bij de logopedische behandeling van hun kind dat in de onderbouw van een cluster 2 school zit?’’
Methode: Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode. Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen bij 5 ouders, van wie allen een kind met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) hebben die naar een cluster 2 school gaat en behandeld wordt door de logopedist.
Resultaten: Uit de resultaten is naar voren gekomen dat de ervaringen van de respondenten met logopedie en de logopedist positief zijn. Er wordt momenteel contact gelegd via het schriftje en via Social Schools. De mate van contact via Social Schools verschilt volgens de respondenten van weinig tot vaak een update. De meningen verschillen wat betreft de duidelijkheid van het opschrijven van de thuisoefeningen. De meerderheid van de respondenten voelt zich betrokken bij de logopedie. Wanneer een ouder meer betrokken wil worden bij de logopedische behandeling, is dit mogelijk zodra zij dit aangeven. Het contact tussen logopedist en ouder verloopt volgens de respondenten goed, maar mag volgens sommige respondenten vaker. Een aantal ouders geeft aan behoefte te hebben aan duidelijkere instructies bij de thuisoefeningen in het schrift.
Conclusie: Er kan geconcludeerd worden dat ouders de betrokkenheid bij de logopedische behandeling van hun kind bij een cluster 2 school als positief ervaren. De mate waarop ouders betrokken worden, wordt door bijna alle ouders als voldoende ervaren. Wanneer een ouder meer betrokken wil worden bij de logopedische behandeling, is dit mogelijk op aanvraag. Ouders geven onder andere aan behoefte te hebben aan duidelijkere instructies voor de thuisoefeningen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
OpleidingLogopedie
AfdelingIVG
Datum2020-05-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk