De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waarom moeilijk doen, als het samen kan

Open access

Rechten:

Waarom moeilijk doen, als het samen kan

Open access

Rechten:

Samenvatting

Deze scriptie kan hopelijk bijdragen de doelstelling van de gemeente Leidschendam-Voorburg om gekozen te worden tot “Sportgemeente van het jaar”. Het behalen van deze doelstelling is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal lidmaatschappen bij sportverenigingen. Daarom geeft dit onderzoek antwoord op de vraag “Hoe kan communicatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg naar de inwoners bijdragen aan de motivatie om lid te worden van een sportvereniging?”. Uit het vooronderzoek blijkt dat fitness de meest beoefende sport in de gemeente Leidschendam-Voorburg is. De mensen met de grootste gezondheidsrisico‟s door niet te sporten zijn mensen met overgewicht of obesitas. Dit onderzoek geeft daarom “Inzicht in de motivatie voor het lid worden van een sportvereniging van de doelgroep, teneinde een communicatieadvies op te stellen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg naar inwoners om hen te stimuleren om lid te worden van een sportvereniging”. Waarom zijn inwoners die al fitnessen lid geworden, en hoe kan de gemeente die motivatie prikkelen bij inwoners die nog geen lid zijn?
Theorie en methode
Er bestaan veel theorieën over motivatie, die vaak een koppeling leggen met een ander kenmerk zoals capaciteit. Petty en Cacioppo (1986) hebben het boek “Communication and Persuasion: Central and Peripheral Routes to Attitude Change” geschreven en behandelen het Elaboration Likelihood Model (ELM). Het ELM geeft de twee routes naar overreden weer. De centrale route is gebaseerd op feitelijke argumenten, en de perifere route is meer gericht op de emotionele aspecten. De gemeente Leidschendam-Voorburg wil inwoners overreden om lid te worden van een sportvereniging, en daarbij communicatie gebruiken Daarom past de theorie van Petty en Cacioppo (1986) goed bij dit onderzoek. Het onderzoek moet uitwijzen wat de inwoners heeft gemotiveerd. Dit vraagt om een kwalitatief onderzoek en tegelijkertijd semi-gestructureerde interviews. Het ELM loopt via motivatie, mogelijkheid en de uiteindelijke splitsing naar de perifere route of de centrale route. Deze structuur is aangehouden in de topicguide. Deskresearch draagt bij aan inzicht in gehanteerde communicatiestrategieën van gemeenten in Nederland.
De theorie van Petty en Cacioppo (1986) beweert dat iemand die een boodschap via de centrale route verwerkt, wil weten wat dat hem of haar oplevert. De theorie stelt ook dat de centrale route zorgt voor tijdelijk doorzettingsvermogen, betere voorspellingen van gedrag en weerstand tegen overtuiging van het tegenovergestelde, in tegenstelling tot de perifere route. Ten slotte moet het overreden volgens de perifere route samenhangen met de kenmerken van deze route, en andersom geldt hetzelfde voor de centrale route.
Resultaten en conclusies
De meeste respondenten vinden fitness niet leuk omdat het fysiek zwaar is. Het doorzettingsvermogen van de respondenten blijkt uit het feit dat zij toch doorgaan met fitnessen. De respondenten fitnessen vooral om gewicht te verliezen. Zij fitnessen onder begeleiding van een personal trainer omdat ze zelf geen of weinig verstand hebben van fitness, en de personal trainer heeft dat wel. De meeste respondenten hebben informatie gezocht over verschillende fitnessclubs. De respondenten hebben allemaal de mogelijkheid gehad om lid te worden. De factoren die dit tegen hebben gehouden, of tegen konden houden, zijn geen factoren waar de gemeente aan kan bijdragen. Alle respondenten hebben een sportdoel, en gaan door met fitnessen als dit doel is bereikt. De respondenten zijn dus van plan op lange termijn te blijven sporten. De respondenten denken dat het geven van feiten over overgewicht en obesitas een stimulerende factor kan zijn. Deze feiten moeten verspreid worden via een flyer, poster of een folder met langere teksten.
Deskresearch schetst het beeld van communicatie van gemeenten in Nederland over sport. Deze komen grotendeels met elkaar overeen. De meest gehanteerde strategie is een speciale website over
sport in de gemeente, met een gekoppelde Facebook pagina. Een andere bijdrage vanuit de gemeente kan het organiseren van sportactiviteiten zijn. De website voor sport en welzijn moet deze activiteiten promoten, en tijdens een activiteit worden foto‟s en ervaringen gedeeld op de Facebook pagina. In dit onderzoek zijn drie hypotheses getoetst. De eerste hypothese is aangenomen, omdat uit het kwalitatief onderzoek blijkt dat de doelgroep alleen de centrale route kiest als het doel bekend is. De tweede hypothese is ook aangenomen, de doelgroep toont namelijk aan doorzettingsvermogen te hebben, voorspelbaar gedrag en een weerstand tegen overtuiging van het tegenovergestelde. Uit het onderzoek is gebleken dat de derde hypothese niet geldend is voor deze casus en is daarom verworpen.
Advies
Uit het onderzoek heeft de onderzoekster een advies voor de gemeente Leidschendam-Voorburg opgesteld. De onderzoekster adviseert de inwoners te informeren over de feiten over overgewicht en obesitas. Deze informatie kan bijvoorbeeld via een folder verspreid worden. De gemeente is ook geadviseerd om een Facebook pagina aan te maken, die gekoppeld is aan de website voor sport en welzijn. Het advies luidt ook dat de gemeente Leidschendam-Voorburg sportactiviteiten moet organiseren. Foto‟s en ervaringen van de sportactiviteiten moeten gedeeld worden via Facebook. De invulling van deze sportactiviteiten moet blijken uit een vervolgonderzoek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnerGemeente Leidschendam-Voorburg
Datum2017-10-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk