De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het stimuleren van medewerkersbetrokkenheid door interne communicatie

Rechten:

Het stimuleren van medewerkersbetrokkenheid door interne communicatie

Rechten:

Samenvatting

De organisatie wil ervoor zorgen dat medewerkers ook in de toekomst betrokken blijven bij de organisatie. Zij dit doet door de betrokkenheid van de medewerkers te stimuleren door middel van de interne communicatie vanuit het seniormanagement.
Echter blijkt uit het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek (hierna: het MTO) van de organisatie van 2015 dat medewerkers maar gematigd tevreden* zijn over de interne communicatie (Persoonlijke communicatie, 2015). Medewerkers zijn onder andere ontevreden over duidelijkheid van informatie en het doorgeven van feedback van de werkvloer naar het management (Persoonlijke communicatie,2015). Nadat uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat de interne communicatie een aandachtspunt is, wil het seniormanagement van ** graag weten op welke manier zij de betrokkenheid kan stimuleren door middel van interne communicatie zodat in de toekomst de betrokkenheid bij de medewerkers aanwezig blijft of zelfs kan toenemen**.
In deze scriptie onderzoekt Rowan van der Sterren, studente Communicatie, in opdracht van ** op welke manier het seniormanagement van de organisatie de medewerkersbetrokkenheid kan stimuleren door middel van interne communicatie. De probleemstelling van dit onderzoek luidt:
“Hoe kan het seniormanagement van ** de medewerkersbetrokkenheid van locatiedirecteuren stimuleren door middel van interne communicatie?”
Met dit onderzoek is er antwoord gezocht op de volgende vier deelvragen:
 Hoe ziet de huidige manier van informeren en communiceren door het seniormanagement naar de doelgroep eruit?
 In welke mate heeft de doelgroep van ** een band met de organisatie?
 In welke mate is de doelgroep van ** op de hoogte van de doelen van de organisatie?
 In welke mate is de doelgroep van ** in staat het werk goed uit te kunnen voeren?
Allereerst is er deskresearch uitgevoerd om de eerste deelvraag te beantwoorden. Vervolgens zijn de andere deelvragen onderzocht door middel van kwalitatief onderzoek in de vorm van tien semigestructureerde interviews. De doelgroep van dit kwalitatieve onderzoek bestaat uit sector- en locatiedirecteuren van **.
*Informatie verwijderd i.v.m. privacy
** Informatie verwijderd i.v.m. privacy
De theorie die voor dit onderzoek gehanteerd is, is het Communication and Employee Engagement model van Mary Welch. Het model van Welch illustreert de mogelijke impact van communicatie op de betrokkenheid van medewerkers op een organisatorisch niveau (Welch, 2011). Aan de hand van deze theorie is bij de doelgroep nagegaan in welke mate zij emotioneel, cognitief en fysiek betrokken is bij de organisatie.
Uit het onderzoek komt naar voren dat er voor ** nog kansen liggen op het gebied van de lijncommunicatie en de tijdigheid van informeren door het seniormanagement. Daarnaast blijkt
3
dat de doelgroep zowel emotioneel als fysiek betrokken is. Tot slot komt er naar voren dat de doelgroep over het algemeen cognitief betrokken is. Echter vraagt de manier waarop kennis wordt overbracht door het seniormanagement nog aandacht.
Naar aanleiding van de resultaten en conclusies worden er vier aanbevelingen gedaan. Allereerst adviseert de onderzoeker om te zorgen voor meer bottum-up communicatie. Daarnaast wordt er een aanbeveling gedaan met betrekking tot de tijdigheid van de communicatie vanuit het seniormanagement. Vervolgens wordt er geadviseerd scholen onderling meer van elkaar te laten leren door middel van een platform met succesverhalen. Tot slot wordt er aanbevolen om een vervolgonderzoek te doen. Met dit onderzoek kan de organisatie in kaart brengen hoe zij de betrokkenheid van de medewerkers op de scholen kan stimuleren door middel van interne communicatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk