De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mandaat en delegatie in de gemeente Krimpenerwaard

welke mogelijkheden zijn er voor het inzetten van mandaat en delegatie in de beslisstructuur van de gemeente Krimpenerwaard daarbij rekening houdend met de kennis en kunde voor inhoud van de beslissingen, beslissnelheid, kaders van wet- & regelgeving en de verwachtingen en ervaring van medewerkers?

Rechten:

Mandaat en delegatie in de gemeente Krimpenerwaard

welke mogelijkheden zijn er voor het inzetten van mandaat en delegatie in de beslisstructuur van de gemeente Krimpenerwaard daarbij rekening houdend met de kennis en kunde voor inhoud van de beslissingen, beslissnelheid, kaders van wet- & regelgeving en de verwachtingen en ervaring van medewerkers?

Rechten:

Samenvatting

In deze afstudeerscriptie is onderzocht welke mogelijkheden er voor de gemeente Krimpenerwaard zijn die kunnen leiden tot een verbetering in de structuur van beslissingsbevoegdheid van de gemeente. De doelstelling van dit onderzoek is dat er mogelijkheden worden gegeven aan de gemeente Krimpenerwaard. In de gemeente ontstond de vraag voor dit onderzoek door twijfel of in de huidige situatie optimaal gebruik wordt gemaakt van mandaat en delegatie voor bevoegdheidstoedeling.
Deze mogelijkheden moeten bijdragen aan een verbetering van de mandaatsituatie in de gemeente. Dit zal worden beantwoord aan de hand van de onderzoeksvraag ‘’Welke mogelijkheden zijn er voor het inzetten van mandaat en delegatie in de beslisstructuur van de gemeente Krimpenerwaard daarbij rekening houdend met de kennis en kunde voor inhoud van de beslissingen, beslissnelheid, kaders van wet- & regelgeving en de verwachtingen en ervaring van medewerkers?’’
Vanuit de algemene wet bestuursrecht blijkt dat er verschillende vormen zijn voor het verkrijgen van beslissingsbevoegdheid. Er bestaat een basisbevoegdheid volgens attributie, waarin een bevoegdheid in het leven wordt geroepen. Daarnaast bestaan er middels de rechtsfiguren mandaat en delegatie ook mogelijkheden om bevoegdheden over te dragen of uit te laten voeren. Het is voor de gemeente Krimpenerwaard mogelijk om verandering aan te brengen aan de beslissingsbevoegdheid zoals deze in de Gemeentewet is neergelegd bij de gemeentelijke bestuursorganen, of de bevoegdheden zoals deze zijn neergelegd door anderen uit te laten voeren. In beginsel is vanuit de Gemeentewet bepaald dat enkel de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester het gemeentebestuur uitvoeren. Door het gebruik van mandaat en delegatie is in de gemeente Krimpenerwaard van deze toedeling afgeweken. Het is namelijk voor de gemeentelijke bestuursorganen in de praktijk onmogelijk om zelf alle beslissingen te nemen voor verantwoordelijkheden waar zij bevoegd voor zijn. Deze afwijkingen zijn door de gemeente opgenomen in een mandaatregister.
Voor het onderzoeken van de praktijksituatie binnen de gemeente Krimpenerwaard zijn er interviews gehouden met acht medewerkers. Onderzocht is welke veranderingen er hebben plaatsgevonden bij het ontstaan van de fusiegemeente. Welke voor en nadelen volgens de medewerkers bestaan bij het huidige gebruik van mandaat en delegatie in de gemeente Krimpenerwaard.
Tevens is de mandaatregeling van de fusiegemeente Goeree-Overflakkee onderzocht om een vergelijking te maken met een gemeente die in een eerder stadium is samengevoegd, om zo te bekijken of hier andere keuzes zijn gemaakt op het gebied van gebruik van mandaat en delegatie voor het overdragen of laten uitvoeren van bevoegdheden.
De belangrijkste mogelijkheden die volgens het onderzoek kunnen worden ingezet voor een efficiënter besluitvormingsproces in de gemeente Krimpenerwaard zijn, het waarborgen van kwaliteit van de gegevens door ervoor te zorgen dat er voldoende niveau is bij de medewerkers op de verschillende afdelingen. Door de kennis en kunde van de medewerkers kan er vertrouwen bestaan voor de kwaliteit van de besluiten. Dit maakt het mogelijk om de beslissingsbevoegdheid laag in de organisatie neer te leggen. Hier kan voor worden gezorgd door het gebruik van cursussen, coaches en het vier ogen principe.
Mandaat en delegatie in de gemeente Krimpenerwaard
De kwaliteit kan ook worden gewaarborgd door het inzetten van kwaliteitsmedewerkers op alle afdelingen in de organisatie. Dit is al geïmplementeerd op een enkele afdeling en kan organisatie breed worden ingezet. Op deze manier vindt er controle plaats op de in mandaat genomen besluiten.
De beslissnelheid kan worden verbeterd door het gebruik van ondermandaat en het dieper mandateren in de organisatie. Op deze manier worden de hogere organisatielagen ontzien. Hiervoor dient er wel vertrouwen te bestaan in de medewerkers, maar deze kan worden gewaarborgd door het voorzien in voldoende opleidingsmogelijkheden en ontwikkeling in de medewerkers.
Een andere aanbeveling tot aanpassing ligt in de transparantie. Men dient tussen de organisatielagen en bestuursorganen duidelijkheid te scheppen op het gebied van verantwoordelijkheden. Het inlichten van de ambtenaren bij besluiten door bestuursorganen moet tijdig plaatsvinden. Andersom is het zaak om de bevoegde bestuursorganen of wethouders in te lichten van lopende zaken en gemeentebesluiten, door middel van lijsten met in mandaat genomen besluiten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersGemeente Krimpenerwaard
Datum2017-03-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk