De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kennismaking in beeld

een onderzoek naar een passende kennismakingsactiviteit om mensen met een psychische of psychosociale beperking kennis te laten maken met het kunst centrum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kennismaking in beeld

een onderzoek naar een passende kennismakingsactiviteit om mensen met een psychische of psychosociale beperking kennis te laten maken met het kunst centrum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ik heb een onderzoek gedaan met de volgende hoofdvraag:

Welke Creatieve Therapie beeldend observatiewerkvormen voor mensen met een psychische of psychosociale beperking zijn geschikt om in te zetten bij een kunst centrum als activiteit om mensen met een psychische of psychosociale beperking te laten kennismaken met het cursusaanbod?
Om deze vraag te beantwoorden ben ik begonnen met het doen van een literatuuronderzoek naar Creatieve Therapie beeldend observatiewerkvormen. Dit leverde een lange lijst met werkvormen op.
Als tweede stap heb ik een interview gedaan met de coördinator van de Afdeling Lessen voor mensen met een (verstandelijke) beperking van het kunst centrum het Korenhuis in Den Haag. Doel was om er achter te komen wat de mogelijkheden zijn bij kunst centra, met betrekking tot tijd, materialen, ruimte, en het aantaldeelnemer aan de kennismakingsactiviteit. Uit dit interview bleek dat de kennismaking in totaal maximaal een uur mag duren, dit betekent dat de activiteit zelf 40 minuten kan duren, er moet immers ook ruimte zijn voor binnenkomst en nabespreking. Er word altijd een ruimte beschikbaar gemaakt voor de kennismaking en alle materialen die in de werkvormen voor kwamen die ik bij deelvraag 1 gevonden had, zijn aanwezig. De kennismaking vindt individueel plaats als er maar één aanmelding is, en in een groep als er meerdere aanmeldingen zijn. De activiteit moet dus in een groep of individueel uitvoerbaar zijn. Ook moet de activiteit met verschillende materialen uitvoerbaar zijn, zodat hij bij de kennismaking met verschillende cursussen inzetbaar is.
Als derde stap heb ik een scorelijst gemaakt waarin ik de gevonden werkvormen heb gescoord op de inzichten die ze de begeleiders en deelnemers moeten geven met betrekking tot de gang van zaken tijdens de cursus en heb ik de werkvormen gescoord op het feit of ze wel of niet voldoen aan de mogelijk heden van het kunst centrum. Hieruit bleek dat er één werkvorm was die op alle vlakken positief scoorde. Sommige eisen bleken discutabel, is het ook mogelijk een aparte kennismakingsactiviteit te formuleren voor een groep en vooreen individu? En kunnen de werkvormen die in de literatuur worden omschreven met één specifiek materiaal of techniek ook echt alleen maar op die manier worden uitgevoerd?
In het beantwoorden van mijn hoofdvraag heb ik de werkvormen die positief scoorden geanalyseerd en beschreven hoe ze door de begeleiders zijn in te zetten als kennismakingsactiviteit. Dit heeft de volgende twee kennismakingsactiviteiten opgeleverd:
Introductie in beeld
Introduceer jezelf in beeld. Beeld jezelf uit in een door jou of door de docent gekozen materiaal. Geef een beeld aan jou specifieke karaktereigenschappen, je beeldende interesses en ervaringen, je behoefte aan begeleiding. Eventueel kunnen sommige van deze thema's ook erbij worden geschreven.
Bij de nabespreking vertelt de cursist over zijn werkstuk en kan de docent doorvragen op de punten waar hij of zij nog een beter beeld van wil krijgen. Ook kan er meer informatie worden uitgewisseld over de thema's die in de opdracht aanbod komen.
- Geschikt voor een kennismaking in een groep of voor een individuele kennismaking.
Introductie interview
Maak groepjes van twee en interview elkaar. Stel elkaar daarbij de volgende vragen:
- Kun je je karakter omschrijven?
- Kun je iets vertellen over je problematiek?
- Wat zijn je beeldende interesses en ervaringen?
-Hoe vind je het prettig om te worden begeleid tijdens deze cursus?
Maak over de antwoorden die dit interview oplevert een beeldend werkstuk in een door jou of door de docent gekozen materiaal.
Tijdens de nabespreking vertelt de maker van het werkstuk eerst over wat hij gemaakt heeft. Vervolgens kan de docent doorvragen bij de geïnterviewde over punten waar hij of zij nog een beter beeld van wil krijgen en eventueel meer informatie geven over de thema's die in de opdracht aanbod komen.
- Alleen geschikt voor een kennismaking in een groep.

Summary
I did a study about the following main question:
What Art Therapy observation methods for people with mental or psychosocial disabilities are suitable as an introduction to the art activity centre for people with mental or psychosocial disabilities who want to acquaint an art course?
To answer this question I started doing a literature study about Art Therapy observation methods. This produced a long list of methods.
As a second step, I did an interview with the coordinator of the Department Courses for people with (mental) limitations of the art centre of the Korenhuis in The Hague. Purpose was to find out what is available at art centres, regarding time, materials, space, and the number of participants in the introductory activity.
From this interview showed that the introduction may take no more than one hour, this means that the activity itself can take 40 minutes, because there must be room for entry and debriefing. There is always a space created for the introduction and all materials used in the methods for I found at sub question one had been present. The encounter takes place individual when there is only one application, it takes place in a group when there are multiple applications. The activity therefore has to be enforceable in a group or individually. Also, the activity has to be feasible with various materials to allow it to be acquainted for people from different courses.
As a third step, I made a scorecard in which I scored the observation methods I found on the insights that they give the teachers and participants regarding the procedures during the course and I've scored the methods on whether or not they meet the possibilities of the arts centre.
This revealed one method that scored positive on all fronts. Some claims were debatable, is it also possible to formulate a separate introductory activity for a group and individually? And methods that are described in the literature with one specific material or technique, can they really only be performed in this way?
In answering my main question I have analyzed the methods that scored positive and described how the teachers can use it as an introductory activity. This has the following two introductory activities completed:
Introduction trough image
Introduce yourself in art. Make art about yourself in a by you or the teacher selected material. Picture your specific character traits, art interests and your art experiences, your needs in guidance. It is possible some of these issues can also be written down.
In debriefing the student tells about his work and the teacher can ask about issues where he or she still wants to know more of. They can also exchange more information about the issues worked on during the activity.
- Suitable for as an introduction activity to a group or individual encounter.
Introduction Interview
Make pairs and interview each other. Ask each other the following questions:
- Can you describe your character?
- Can you tell me something about your mental problems?
- What are your art interests and art experiences?
- In what way would you like to be coached during this course?
Make a piece of art about the answers given in the interview in a by you or the teacher selected material.
During the debriefing first tells the creator of the art piece about what he has created. Then the teacher can ask the person who was being interviewed about issues where he or she still wants to get a better view on. They can also exchange information about the issues worked on during the activity.
- Only suitable for as an introduction activity for group encounter.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingInstituut Social Work
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk