De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stimmen: autistische beleving in beweging

Een kwalitatief onderzoek naar de werkzame factoren van stimmen in lichaamsgerichte dramatherapie aan mensen met autisme

Rechten:

Stimmen: autistische beleving in beweging

Een kwalitatief onderzoek naar de werkzame factoren van stimmen in lichaamsgerichte dramatherapie aan mensen met autisme

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting
In de wetenschap dat mensen met autisme zich veilig wanen in herkenning en structuur ligt de focus van dit onderzoek op de werkzame elementen van stimmen in lichaamsgerichte dramatherapie. Resultaten van dit onderzoek kunnen een handvat bieden aan dramatherapeuten, andere vaktherapeuten met lichaamsgerichte aanpak en overige hulpverleners die werken met mensen met ASS. Voor u ligt een kwalitatief onderzoek waarvan de onderzoeksvraag luidt: ‘Wat zijn de werkzame factoren van stimmen in lichaamsgerichte dramatherapie aan mensen met ASS?’. Dit onderzoek is gedaan aan de hand van de antwoorden van 3 vaktherapeuten, te weten dramatherapie, speltherapie en psychomotorische therapie, 2 experts op het gebied van ASS en relevante literatuur. De resultaten bestaan uit vier deelvragen die samen opbouwen naar de conclusie van het onderzoek. In de deelvragen wordt nadruk gelegd op het verband tussen stimmen en dramatherapie, attitude, werkvormen en indicatiestelling. De behaalde resultaten verduidelijken de meerwaarde van lichaamsgerichte dramatherapie voor mensen met ASS en geven aan welke werkzame factoren stimmen heeft in de therapie. De resultaten wijzen uit dat stimmen buiten een vorm van zelfregulatie ook een vorm van autistische expressie is. Vastgesteld kan worden dat er verbindingen zijn tussen de centrale elementen van dramatherapie en de manieren waarop autistische mensen hun bestaande gevoel van innerlijk zelf uitdrukken. De werkzame factor van stimmen in lichaamsgerichte dramatherapie is het gebruiken van het lijf als instrument voor de uiting van innerlijke processen. Belangrijk voor het faciliteren van integratie van stimmen in dramatherapie is: het weghalen van schaamtefactoren uit de neurotypische wereld die zorgen voor belemmeringen bij de cliënt; het hebben van een cliënt-therapeut relatie die gebouwd is op vertrouwen, gelijkwaardigheid en duidelijkheid. Door de autistische zelfexpressies een plek te geven in dramatherapie kunnen sommige belangrijke gebieden en gevoelens geïdentificeerd worden met betrekking tot de wensen, behoeften en belevingswereld van autistische mensen met als doel het verbeteren van de zelfregulatie. Deze conclusie benadrukt de verbanden die kunnen worden gelegd tussen het autistische zelf en dramatherapie door integratie van autistische zelfexpressies zoals stimmen.

Summary
In the knowledge that people with autism feel safe in recognition and structure, the focus of this research is on the active elements of stimming in body-oriented drama therapy. Results of this research can offer help to drama therapists, other professional therapists with a body-oriented approach and other care providers who work with people with ASD. Before you lies a qualitative study whose research question is: 'What are the efficacious factors of stimming in body-oriented drama therapy for people with ASD?'. This research was done on the basis of the answers of 3 therapists; drama-, play- psychomotor- therapists, 2 experts in the field of ASD and relevant literature. The results consist of four sub-questions that together build up to the conclusion of the study. In the sub-questions, emphasis is placed on the relationship between stimming and drama therapy, attitude from the therapist, therapeutic methods and indication settings. The results obtained clarify the added value of body-oriented drama therapy for people with ASD and indicate which active factors stimming has in the therapy. The results indicate that stimming should also be seen as a form of autistic expression, outside of it being a form of self-regulation. What is clear is that there are connections between the central elements of drama therapy and the ways in which autistic people express their already existing sense of inner self. The efficacious factor of stimming in body-oriented drama therapy is the use of the body as an instrument for the expression of inner processes. In order to facilitate the integration of stimming in drama therapy it is necessary to remove shaming factors from the neurotypical world that cause obstacles for the client. Equally essential is a client-therapist relationship built on trust, equality and clarity. By giving autistic self-expressions a space in drama therapy, important areas and feelings can be identified with regard to the wishes, needs and experiences of autistic people with the aim of improving self-regulation. This conclusion emphasizes the connections that can be made between the autistic self and drama therapy by integrating autistic self expressions such as stimming.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingVaktherapie
AfdelingInstituut Social Work
PartnerHogeschool utrecht
Datum2022-02-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk