De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Elke stap telt in de zorg

Een actieve leefstijl bevorderen bij oudere cliënten met een verstandelijke beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Elke stap telt in de zorg

Een actieve leefstijl bevorderen bij oudere cliënten met een verstandelijke beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de instelling S&L zorg. Een wooninstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij merkten op dat steeds meer oudere cliënten last kregen van mobiliteitsproblemen en lichamelijke achteruitgang. De afdeling behandelaars heeft het vermoeden dit komt door een inactieve leefstijl. Zij vermoeden dat de cliënten niet voldoen aan de beweegnormen. Dit gevoel werd bevestigd door observaties van de bewegingsagoog. Vanuit hier is de hoofdvraag vastgesteld: ’op welke manier kan een actieve leefstijl van oudere cliënten met een verstandelijke beperking binnen S&L zorg worden verbeterd?’. De hoofdvraag is verdeeld in de volgende deelvragen:
1. Wat is de huidige situatie van de actieve leefstijl van de ouderen met een verstandelijke beperking binnen S&L zorg?
2. Wat zijn de gezondheidseffecten van een actieve leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking?
3. Wat zijn de belangrijkste deelnamemotieven aan bewegingsactiviteiten van ouderen met een verstandelijke beperking?
4. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren binnen S&L zorg met betrekking tot een actieve leefstijl?

Er is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder de medewerkers van de oudere cliënten. Deelvraag één en vier zijn onderzocht door middel van kwantitatief onderzoek. Deelvraag twee is beantwoord door middel van literatuur. Deelvraag drie en vier zijn beantwoord door middel van kwalitatief onderzoek. Er is gebruik gemaakt van zowel enquêtes, als interviews als observaties. De onderzoekseenheden waren alle verzorgers van de ouderenwoningen. De gehele populatie was 90, waaruit 61 respondenten. Er is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef zodat iedereen een gelijke kans had om de enquête in te vullen. De enquêtes zijn verspreid via een persoonlijk zakelijk mailaccount. Verwerkt en geanalyseerd via Excel. In totaal hebben er vijf half- gestructureerde interviews plaatsgevonden. De betrouwbaarheid van het interview is verhoogd, doordat er structuur aanwezig was en er ruimte voor doorvragen. Deze gegevens zijn via Otranscribe uitgeschreven en geanalyseerd via QDA Miner Lite. Tot slot zijn er zes cliënten geobserveerd zowel op dagbesteding als op de woningen.
Uit de enquêtes is gebleken dat de huidige actieve leefstijl binnen S&L zorg niet optimaal is. Cliënten voldoen niet aan de schijf van drie (Nederlandse Norm Gezond Bewegen, Fitnorm en Krachtnorm). Daarnaast vertonen ze veel sedentair gedrag dat invloed uitoefent op de gezondheid van de cliënten. Hier zijn medewerkers zich wel van bewust. De deelnamemotieven van de cliënten zijn plezier, structuur en het doel van bewegen. Hierop kan een cliënt gestimuleerd worden om extra te bewegen. Uit het onderzoek blijkt het niveau van de cliënten te laag is om zichzelf te stimuleren om te gaan bewegen. Het is van belang dat de stimulatie komt vanuit de medewerkers. Om extra stimulatie voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat medewerkers extra kennis krijgen over bewegingsmogelijkheden en over bewegen zelf. Tot slot kan extra beweging gewaarborgd blijven door middel van een protocol in te voeren, bewegen onder de aandacht te brengen bij alle doelgroepen, samenwerken zowel binnen als buiten de instelling en extra onderzoek te doen naar specifieke vraag naar bewegingsactiviteiten.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersS&L Zorg, Roosendaal
Datum2017-07-03
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk