De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zeggen wat ik goed vind en wat er verbeterd zou kunnen worden

Een onderzoek naar het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen en ouders binnen de handelingsgerichte procesdiagnostiek op de basisscholen van scholengroep Onze Wijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zeggen wat ik goed vind en wat er verbeterd zou kunnen worden

Een onderzoek naar het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen en ouders binnen de handelingsgerichte procesdiagnostiek op de basisscholen van scholengroep Onze Wijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de betrokkenheid van ouders en leerlingen binnen de Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) bij de basisscholen van Onze Wijs. Er wordt hierbij onderzoek gedaan naar het vergroten van de betrokkenheid van ouders en leerlingen binnen de HGPD op de basisscholen van Onze Wijs. De centrale vraag binnen dit onderzoek luidt als volgt: Op welke manier kan de betrokkenheid van ouders en leerlingen binnen de Handelingsgerichte Procesdiagnostiek op de basisscholen van Onze Wijs vergroot worden? Het onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek, omdat er naar meningen en bevindingen wordt gevraagd van een relatief kleine groep mensen. De populatie van dit onderzoek wordt gevormd door alle ouders en leerlingen binnen de HGPD op de basisscholen van Onze wijs. De onderzoekseenheden worden gevormd door acht ouders en acht leerlingen binnen de HGPD op de basisscholen van Onze Wijs. Omdat de populatie afwijkt van de onderzoekseenheden zal de onderzoeker gebruik maken van een selecte steekproef. De interviews zijn afgenomen bij acht ouders en acht leerlingen, er wordt hierbij gebruik gemaakt van een semigestructureerd interview. Er wordt geanalyseerd volgens de grounded theory.
Om dit onderzoek te verwezenlijken heeft de onderzoeker stage gelopen binnen de betreffende scholengroep op Walcheren. De geldigheid van dit onderzoek wordt verlaagd doordat de resultaten van dit onderzoek alleen geldig zijn voor de aangegeven populatie en dus niet voor andere scholengroepen die werken met Handelingsgerichte Procesdiagnostiek. De uitgebreide methode wordt in hoofdstuk drie verder toegelicht. De onderzoeker heeft voorafgaand aan het onderzoek toestemming gevraagd aan de ouders van de leerlingen voor het afnemen van de interviews. De interviews zullen enkel gebruikt worden voor dit onderzoek. De belangrijkste resultaten die naar voren komen in dit onderzoek zijn dat er momenteel mondeling en digitaal wordt gecommuniceerd tussen ouders en school met betrekking tot de HGPD. Ouders worden betrokken binnen het proces en nemen deel aan de HGPD gesprekken op school. Leerlingen zijn niet altijd op de hoogte van wat er besproken wordt tijdens de gesprekken en zijn ook niet aanwezig bij de gesprekken. Uit de resultaten komt naar voren dat het niet aanwezig kunnen zijn bij de gesprekken de betrokkenheid van de leerlingen op een negatieve manier beïnvloedt. Het praten over de HGPD- gesprekken wordt ervaren als een positieve invloed op de betrokkenheid van leerlingen binnen de HGPD. In vergelijking met de leerlingen ervaren ouders minder negatieve invloeden met betrekking tot de betrokkenheid binnen de HGPD. Verder komt er uit de resultaten naar voren dat leerlingen graag een rol willen vervullen binnen het handelingsgerichte proces. Zij willen graag meedenken over mogelijke oplossingen en aanpassingen.
Uit de discussie komt naar voren dat er veel overeenkomsten zijn tussen de theorie en de afgenomen interviews. Niet alle theorie komt terug in de uitkomsten van de interviews, maar hangt hier vaak wel mee samen. In de discussie komt de essentie van het samenwerken met school, ouders en leerlingen sterk naar voren. De belangrijkste conclusies die in dit onderzoek naar voren komen zijn dat veel leerlingen aangeven momenteel niet bij de gesprekken aanwezig te zijn, maar dit vaak wel wensen. Ouders voelen zich betrokken en hebben ruimte om mee te denken. Ouders verwachten en wensen dat er binnen het op proces op één lijn wordt gezeten met alle betrokkenen. Zoals bij de resultaten wordt vermeld zijn er kansen en knelpunten met betrekking tot de betrokkenheid van ouders en leerlingen.
Er worden in het onderzoek verschillende aanbevelingen gedaan. De onderzoeker adviseert om kindgesprekken te voeren voorafgaand aan de HGPD-gesprekken en hierbij een kindplan op te stellen. Tevens het bespreekbaar maken van het wel of niet aanwezig willen zijn bij het gesprek wordt aangedragen in de aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingPedagogiek
AfdelingDomein Health, Education & Wellbeing
PartnerScholengroep Onze Wijs, Vlissingen
Datum2016-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk