De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meten is weten!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meten is weten!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De afgelopen jaren is het gebleken dat het voor de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee lastig is om het beleid aan te sturen omdat de doelen die opgenomen zijn in de begroting niet voldoende meetbaar zijn. Vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gemeenten door een wijziging in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten verplicht om voorgeschreven indicatoren op te voeren in de begroting. Het doel van deze wijziging is om de begroting inzichtelijker te maken voor raadsleden die niet financieel deskundig zijn. Ook krijgt de gemeenteraad op deze manier relevante bestuurs- en managementinformatie om tijdig bij te kunnen sturen. Bij het management ontstond hierdoor de vraag of door het gebruik van indicatoren in de begroting de gemeenteraad zijn controlerende en kaderstellende taak beter zou kunnen uitoefenen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:
Op welke wijze dienen de doelen en indicatoren in de begroting van de gemeente Goeree-Overflakkee opgenomen te worden zodat de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende taak beter kan uitoefenen?
Het doel van dit onderzoek is de begroting te voorzien van goed beschreven doelen die gemeten kunnen worden met behulp van indicatoren, zodat de gemeenteraad in staat is om zijn kaderstellende en controlerende taak beter uit te oefenen.
Op basis van de literatuurstudie die gedaan is voor dit onderzoek kan er geconcludeerd worden dat doelen aan het SMART-principe moeten voldoen. Het SMART-principe bestaat uit de volgende aspecten: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Een indicator moet relevant, toerekenbaar en meetbaar zijn.
Met behulp van een documentenanalyse en de relevante literatuur wordt een beeld geschetst over de huidige begroting. De opgenomen hoofddoelen, doelen, subdoelen en indicatoren worden hierbij getoetst aan de theorie. Hieruit blijkt dat meer dan de helft van de opgenomen doelen niet aan het SMART-principe voldoet. De doelen zijn vaak niet specifiek of er ontbreekt een norm. Ook van de veertien in de begroting opgenomen indicatoren voldoen slechts vier indicatoren aan de daarvoor geldende criteria.
Door het afnemen van interviews wordt er een beeld geschetst van het oordeel van de huidige begroting, hoe de doelen zijn opgesteld en of het gebruik van indicatoren kan helpen bij het uitvoeren van de controlerende en kaderstellende taak van de gemeenteraad. Hieruit blijkt dat over het algemeen de raadsleden tevreden zijn over de
huidige begroting. De (sub)doelen dienen alleen meer SMART te worden opgesteld, zodat het duidelijker wordt wat er bereikt dient te worden. Door het gebruik van indicatoren kan de gemeenteraad het beleid beter toetsen en proactief bijsturen op ontwikkelingen. Valkuil hierbij is om niet te veel indicatoren te ontwikkelen, omdat het ontwikkelen en bijhouden van indicatoren heel arbeidsintensief is en het gevaar bestaat dat de gemeenteraad bij te veel indicatoren snel het overzicht verliest.
Door niet juist geformuleerde (sub)doelen en indicatoren in de huidige begroting is het voor de gemeenteraad lastiger om tijdig bij te kunnen sturen omdat het resultaat niet duidelijk is. Door de (sub)doelen SMART te herschrijven en het ontwikkelen van een maximum aantal indicatoren op de verschillende doelniveaus moet dit verholpen worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
AfstudeerorganisatieGemeente Goeree-Overflakkee
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk