De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Conversiebeleid Wwz getoetst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Conversiebeleid Wwz getoetst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Wwz die op 1 juli 2015 in werking is getreden, heeft enkele wijzigingen aangebracht in de Werkloosheidswet. In artikel 130aa lid 1 WW is geregeld op welk moment oude WW-rechten (ontstaan voor 1 juli 2015) moeten worden omgezet in een recht op uitkering op grond van de Wwz. De Minister van SZW heeft de uitvoering van dit overgangsrecht nader uitgewerkt in het Besluit conversie WW. Het UWV Eindhoven vraagt zich af of het juridisch is toegestaan om zonder aanvraag en toestemming van de klant uitkeringen te wijzigen, waarbij automatisch alle nieuwe rechten en plichten op grond van de Wwz voor de klant gaan gelden. Het doel van dit onderzoek is om duidelijkheid te geven over de rechtmatigheid van het conversiebeleid. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: “Welke conclusies volgen uit een toetsing van het conversiebeleid en de daarop gebaseerde werkwijze, waarmee uitvoering wordt gegeven aan het Besluit conversie WW, aan het juridisch kader en de relevante rechtsregels en rechtsbeginselen?”.
Geconcludeerd kan worden dat het UWV op een correcte wijze invulling heeft gegeven aan het Besluit conversie WW. Het beleid is conform het doel van het conversiebesluit om oude rechten zo veel mogelijk te eerbiedigen en is daarbij in lijn met het uitgangspunt dat omzetting geen gevolgen heeft voor de (resterende) uitkeringsduur. Verder is onder andere gebleken dat de beschikkingen die bij conversie gebruikt worden, niet voldoen aan de eisen van het motiveringsbeginsel.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieUWV Eindhoven
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk