De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toezicht en handhaving op de gewijzigde Drank- en Horecawet- De stap naar implementatie in het toezicht- en handhavingsbeleid.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Toezicht en handhaving op de gewijzigde Drank- en Horecawet- De stap naar implementatie in het toezicht- en handhavingsbeleid.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ten tijde van het verschijnen van dit onderzoeksrapport is de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking getreden. Per januari 2013 is deze wet van kracht geworden. Toch is de gemeente Dordrecht nog niet volledig voorbereid op deze wijziging en de gevolgen ervan. Met name de implementatie van het toezicht op de naleving van de gewijzigde DHW in het toezicht- en handhavingsbeleid, roept nog de nodige vragen op. Deze onduidelijkheid heeft geleid tot de volgende centrale vraagstelling: Welke juridische maatregelen zijn voor de gemeente Dordrecht onontkoombaar of wenselijk om de wijzigingen uit de Drank- en Horecawet met betrekking tot toezicht en handhaving te implementeren in het huidige toezicht- en handhavingsbeleid?
In deze scriptie zal dus centraal staan welke maatregelen onontkoombaar zijn bij het opstellen van een toezicht en handhavingsbeleid en welke maatregelen er wenselijk zijn.De belangrijkste conclusie die uit dit rapport volgt is dat voordat de gemeente Dordrecht daadwerkelijk met toezicht en handhaving krachtens de DHW kan beginnen, er de nodige maatregelen getroffen moeten worden. Hierbij is het voor de gemeente Dordrecht onontkoombaar om de volgende maatregelen te treffen:
- Het opstellen van een DHW-verordening waar in ieder geval de verplichte paracommerciële bepalingen zijn opgenomen.
- Het huidige handhavingsbeleid horeca gemeente Dordrecht 2011 dient te worden bijgesteld aan de DHW-wijzigingen, waar in ieder geval de strafrechtelijke handhaving uit artikel 45 DHW opgenomen moet zijn. Daarnaast moet de manier van handhaven omtrent de paracommerciële- en de ge- en verbodsbepalingen worden opgenomen. Verder moet de rol van de NVWA worden verwijderd en de rol van de boa's van Toezicht te worden toegevoegd. Tot slot moet worden bepaald of de wet Bibob in dit beleid thuishoort.
- De burgemeester moet toezichthouders aanwijzen die worden belast met het toezicht op de DHW. Deze toezichthouders dienen vervolgens de vereiste opleiding met goed gevolg af te ronden.

Naast de onontkoombare maatregelen, zijn de volgende maatregelen wenselijk:
- Bij het opstellen van de DHW-verordening is het gunstig de verordenende bepalingen van artikel 25a, 25c en 25d DHW op te nemen.
- Om het maatwerk ten aanzien van de DHW-overtredingen te vergroten, dienen alle instrumenten die voortkomen uit de DHW-wijziging te worden toegevoegd aan het handhavingsbeleid horeca.
- Doordat de gemeente Dordrecht heeft besloten alle handhaafbare bepalingen op te nemen in het handhavingsbeleid is het wenselijk de speerpunten te vertalen in een toezichtstrategie.
- Om het toezicht op de naleving zo effectief en efficiënt mogelijk te laten zijn, is een geactualiseerd vergunningenbestand essentieel. Daarbij is het nodig de gewijzigde DHW te implementeren in de bestaande werkprocessen.

De voornaamste aanbevelingen die in naar aanleiding van de conclusies naar voren zijn gekomen hebben met name betrekking op het aanstellen en omscholen van de boa's van Toezicht en het bijstellen van zowel de DHW-verordening als het handhavingsbeleid.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieGemeente Dordrecht
Datum2013-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk