De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De impact van insecten-eiwit versus dierlijk eiwit

De impact van insecten-eiwit versus dierlijk eiwit

Samenvatting

Deze afstudeeropdracht over de impact van eiwit uit sprinkhanen versus dierlijk eiwit is tot stand gekomen m.b.v. interviews en literatuurstudie. De hoofdvraag is als volgt beschreven: Welke impact heeft de wijziging van het gebruik van sprinkhaneneiwit t.o.v. het gebruik van eiwit uit de melkveehouderijsector? Tevens worden de drie deelvragen, benoemd in de inleiding, in de opdracht beantwoord. Via het onderzoeken van meerdere bronnen, aangeboden als vakliteratuur en op het internet is de basis gelegd voor deze opdracht. Ook zijn er meerdere (schriftelijke) interviews gehouden met personen die bekend zijn met het kweken van sprinkhanen. Tijdens de opdracht is de focus gelegd bij eiwit uit sprinkhanen versus melkeiwit. Wat tijdens het houden van interviews en tijdens de literatuurstudie duidelijk naar voren kwam is, dat het kweken van insecten (sprinkhanen) een gesloten sector is. Kwekers informeren elkaar niet. De sprinkhanensector heeft een grote behoefte aan ontwikkeling en uitwisseling van kennis. Daarnaast zal men de burgers en consumenten beter moeten informeren over het gebruik en consumptie van sprinkhanen. Veel producten bevatten eiwit uit magere melkpoeder (melkeiwit) en dat zal omgezet kunnen worden naar eiwit uit sprinkhanen. Het is zeker belangrijk om deze markt in beeld te krijgen. De kostprijs van eiwit uit sprinkhanen is te hoog. De volumes zullen omhoog moeten en de kostprijs omlaag. De prijs van melkeiwit uit magere melkpoeder wordt vastgesteld op de wereldmarkt. De prijs van eiwit uit sprinkhanen is (vrijwel) onbekend. Door de geslotenheid van de sector wordt de kostprijs niet gedeeld. Bovendien is er een belangrijke rol weggelegd voor de circulaire en kringlooplandbouw. De insectensector kan de reststromen uit de landbouw en industrie goed verwerken. Om de feed sector te kunnen beleveren zullen de volumes enorm omhoog moeten en de kostprijs omlaag. Tegelijk zal de wet- en regelgeving duidelijkheid moeten scheppen of het toegestaan is dierlijk eiwit van sprinkhanen toe te voegen aan bijvoorbeeld varkens- of pluimveevoer. Ook zal men richting de EU beter georganiseerd moeten worden. Om de kweek van insecten en dus sprinkhanen een succes te laten worden, is samenwerking binnen de sector belangrijk. Hier is een grote rol weggelegd voor brancheorganisatie Venik. Ook zal men de beschikbare en de nog beschikbaar komende data centraal moeten vastleggen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kan hier wellicht een rol in spelen. Het is aan te bevelen om een marketingprogramma te ontwikkelen die burgers en consumenten gaat informeren over de mogelijkheden tot het consumeren van sprinkhanen. Men kan zo de invulling van ’nieuwe eiwitten’ bekendmaken. Bij de interviews en het onderzoek tijdens de literatuurstudie bleek duidelijk dat de insectensector een sector met toekomst is. Het kweken van sprinkhanen en het gebruik van het eiwit biedt in de humane consumptie veel mogelijkheden. Deze mogelijkheden zullen echter nog wel in kaart gebracht moeten worden. Daarbij zal men door samenwerking deze markt moeten bedienen.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2020-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk