De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schrijven bij kleuters

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Schrijven bij kleuters

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wat mag er verwacht en geëist worden van kleuters met betrekking tot het schrijven? Moeten ze de letters al op een juiste wijze kunnen schrijven en moeten ze al een dynamische driepuntsgreep hebben? Op welke wijze kan er het beste aangesloten worden op groep 3 m.b.t. het schrijfonderwijs? Dit soort vragen leefden bij de leerkrachten van de groepen 1/2 van O.B.S. de Vlonder, te Rietlanden. Gebaseerd op bovenstaande vraagstukken is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Op welke wijze kunnen de leerkrachten van groep 1/2 van O.B.S. de Vlonder de kleuters begeleiden bij het voorbereidend schrijven als voorbereiding op groep 3?”
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is er een probleemanalyse geschetst. Nadat het probleem helemaal duidelijk weergegeven is, is er door middel van het gebruik van theorie dieper ingegaan op de onderwerpen die van belang zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Als eerste is er uitgezocht hoe de schrijfontwikkeling van kleuters verloopt, wat de schrijfdoelen voor kleuters zijn en daarnaast is er uitgezocht hoe de leerkracht de kleuters kan motiveren om tot schrijven te komen en tot slot wordt de begeleiding aan kleuters geboden kan worden bij het schrijven beschreven. Aan de hand van dit literatuur onderzoek zijn er in de praktijk verschillende acties ondernomen. Er is een nul- en een eindmeting afgenomen bij de kinderen uit groep 2a en groep 2b door het meetinstrument de ‘invented spelling’ taak. Uit deze data is vastgesteld in welke schrijffase ze zich bevinden en is hun pengreep geobserveerd. De leerkrachten van de groepen 1/2 zijn geïnterviewd over hun werkwijze met betrekking tot het schrijfonderwijs en tot slot is er een schrijfhoek ontwikkeld en zijn er schrijfactiviteiten aangeboden aan de kinderen uit de onderzoeksgroep: groep 2b.
In de hypothese staat beschreven dat de verwachte uitkomst is dat de leerkrachten voor betekenisvolle schrijfaanleidingen moeten zorgen, dat schrijven als dagelijkse routine moet terugkomen en dat er gepraat en gedacht moet worden over geschreven taal. De verwachting was ook dat een schrijfhoek een positief effect zou hebben op het schrijfgedrag van de kinderen, wanneer er voldoende uitdagende materialen aanwezig zijn. Tijdens het analyseren van de verkregen data uit de praktijk, kwam er een ander resultaat uit dan dat van te voren de verwachting was. Dit heeft er niet voor gezorgd dat de hypothese onjuist is, maar het heeft voor een andere kijk op de (schrijf)ontwikkeling van de kleuters gezorgd. Uit de verrassende, maar te verklaren resultaten is een conclusie getrokken.
De conclusie van dit onderzoek is dat het aanbieden van het schrijfonderwijs gedaan kan worden zoals in dit onderzoek beschreven staat. Ook kunnen de letters aangeboden worden, mits de leerkrachten kennis van en inzicht hebben in de schrijfontwikkeling van de kinderen. Het aanbod en de doelen moeten zichtbaar zijn in een flexibele planning, want er moet gekeken worden naar de behoeften, het niveau, de betrokkenheid en de diversiteit in de ontwikkeling van jonge kinderen. De aanbevelingen die hieruit voortvloeien zijn optioneel en moeten bij de leerkracht, de school en de kinderen passen. Er kunnen hoofdletters aangeboden worden aan de kleuters. Er kan voor gekozen worden om de kinderen helemaal geen letters aan te leren, om de kinderen vrij te laten experimenteren (zonder op de technische aspecten te letten). Er kan ook voor gekozen worden om een selectief groepje, dat er aan toe is, alvast op de juiste manier te leren schrijven. Hiervoor is een dynamische driepuntsgreep vereist. Het is van belang dat de functionaliteit van het schrijven veel aandacht krijgt en dat er betekenisvolle aanleidingen gecreëerd worden voor het schrijven van teksten of mededelingen.

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingOpleiding tot Leraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie Primair Onderwijs
Datum2018-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk