De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Krachtenbundeling : op zoek naar een actieve werkgeversbenadering

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Krachtenbundeling : op zoek naar een actieve werkgeversbenadering

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dienst Werk, Zorg en Inkomen
De Dienst Werk, Zorg en Inkomen is een onderdeel van de gemeente Eindhoven. Zij verstrekken uitkeringen
voor levensonderhoud en bijzondere kosten. Het accent ligt op het begeleiden van uitkeringsgerechtigden
naar een reguliere baan.
De overheid heeft besloten om de omvang van gesubsidieerde arbeid terug te dringen. Hierdoor komen de
Instroom-Doorstroombanen en de Wet Inschakeling Werkzoekenden te vervallen, hierna te noemen als IDBanen
en WIW. ID-banen zijn opvolgers van de melkertbanen.
Analyse
Aan de hand van literatuuronderzoek en interviews is er een onderzoek gedaan naar werkgeversbenadering
en relatiebeheer in het kader van gesubsidieerde arbeid.
De centrale vraag die na dit onderzoek beantwoord moet zijn is:
Hoe kan WZI op een effectieve manier werkgevers benaderen (in eerste instantie in het kader van de af- en
ombouw van ID-banen), en hiermee een langdurige relatie opbouwen (relatiebeheer). Zodat
uitkeringsgerechtigden van de Gemeente Eindhoven zo snel mogelijk instromen in een reguliere baan?
Als eerste is er een doelgroepanalyse gemaakt. Wie zijn werkgevers? Wat zijn de verwachtingen en waar
liggen de knelpunten bij werkgeversbenadering?
Onder werkgevers wordt verstaan alle werkgevers in de Gemeente Eindhoven in de profit en nonprofitsector.
Zij willen graag op eenvoudige en efficiënte manier aan werknemers komen.
Problemen die bij werkgeversbenadering worden ondervonden zijn: het veelvuldig benaderen, gemiddeld
wordt een werkgever 4,7 keer benaderd door een instantie of bedrijf voor het vervullen van een vacature.
Tevens is het imago van de Dienst WZI is erg negatief, doordat zij tot op de dag van vandaag bekend staan als
een uitkeringsfabriek.
Wel hebben werkgevers verschillende belangen bij het plaatsen van een gesubsidieerde arbeider.
Door het plaatsen van gesubsidieerde arbeidskrachten creëert de gemeente en de werkgever een winwinsituatie.
Ook worden de loonkosten voor een gesubsidieerde werknemer lager. Zo zijn er nog meer
voordelen te noemen voor het plaatsen van een gesubsidieerde werknemer.
Doordat er zoveel verschillende instanties zijn die werkgevers benaderen zou het een mogelijkheid kunnen
zijn om met deze instanties samen te gaan werken. Daarom is er ook onderzoek gedaan naar de betrokken
instanties zoals: CWI, Pluspunt en UWV.
Ook wordt er in de analyse aandacht besteed aan de achtergrondinformatie die nodig is geweest voor het
voltooien van de afstudeeropdracht. Zo is er gekeken naar de verschillende regelingen voor gesubsidieerde
arbeid en naar de Wet Werk en Bijstand (WWB). Dit is een nieuwe wet die de regelingen voor onder andere
ID-banen vervangt, en dus van belang is in het kader van de afstudeeropdracht.
Advies
Het belangrijkste advies dat naar voren is gekomen na het onderzoek is dat de Dienst WZI samenwerking kan
creëren met CWI. Tot dit besluit is gekomen doordat CWI over meer ervaring beschikt in het kader van
werkgeversbenadering en relatiebeheer dan de Dienst WZI. Zij hebben tevens een marktbewerkingsteam dat
zich bezig houdt met marktonderzoek en werkgeversbenadering.
Verder zijn er aan de hand van adviezen twee scenario's bedacht waarop WZI haar externe
communicatiebeleid kan gaan vormgeven. Scenario één is gericht op de huidige campagne, scenario twee is
gericht op de samenwerking met CWI. Deze staan uitgebreid beschreven in het communicatieplan (bijlage 1).
De adviezen zijn uitgewerkt in een concreet stappenplan gericht op scenario twee.
Ook is er een intern advies uitgebracht. Dit is tot stand gekomen omdat intern de communicatie ook nog niet
naar behoren verloopt en deze wel in orde moet zijn voordat er extern gecommuniceerd kan worden.
Uit onderzoek blijkt dat de kernwaarden die de Dienst WZI formuleert niet helder en concreet zijn voor
medewerkers.
Veel medewerkers kennen de kernwaarden niet of interpreteren deze op een andere manier dan dat zij
bedoeld zijn.
Krachtenbundeling
5
http://145.85.7.12/co/scriptie/bijlagen/FHCB9405GemEindhovenDienstWZI.pdf
Voor de kernwaarden is een advies ontwikkeld om zo meer draagvlak te creëren onder de medewerkers van
de dienst.
De huidige communicatielijnen bij de dienst bestaan vooral uit lijncommunicatie en dan veelal topdown
communicatie. Het MT vervult binnen WZI nog steeds een hiërarchische rol. Er zijn weinig mogelijkheden
voor medewerkers om mee te denken met het MT. Tijdens het onderzoek is gebleken dat hier wel behoefte
aan is. Als advies is gegeven dat er meer verantwoordelijkheden van het MT moeten worden gegeven aan de
medewerkers. Het MT moet meer mogelijkheden creëren om medewerkers mee te laten denken.
Voor de verder uitwerking van het advies wordt verwezen naar het communicatieplan in bijlage 1.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Communicatie
PartnersDienst Werk, Zorg en Inkomen, Gemeente Eindhoven
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk