De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Preventie RSI bij ACAL Nederland bv.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Preventie RSI bij ACAL Nederland bv.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

ACAL Nederland bv is een distributeur van informatie technologie (IT) en elektronica producten. Zij importeert deze producten wereldwijd en verkoopt deze aan de Nederlandse markt. Er werken circa 180 medewerkers, waaronder veel verkopers, waarvan het grootste deel op kantoor achter de computer werkt.
In 1999 werd bij ACAL Nederland bv door ARBONED (Arbo-dienst Nederland) de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI & E) uitgevoerd. De RI & E gaf aan dat er een onderzoek moest worden uitgevoerd naar beeldschermwerk, wat betreft werkorganisatie, werkplekinrichting en werkwijze, omdat dit in verband kan staan met RSI-gerelateerde klachten. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag:

Kan er op basis van een enquête en een werkplekonderzoek een preventief voorlichtingsprogramma worden opgesteld voor beeldschermwerkers binnen ACAL Nederland bv om RSI-gerelateerde klachten in positieve zin te beïnvloeden?

Het vermoeden bestaat dat er beeldschermwerkers zijn met RSI-gerelateerde klachten, daarom is een enquête bij alle beeldschermwerkers afgenomen. Om op deze manier duidelijk te krijgen of men zich bewust is van de aandoening RSI, een inventarisatie te verkrijgen van de klachten en een beeld te krijgen van de werkorganisatie. Uit de enquête bij ACAL Nederland bv is gebleken dat het merendeel van de beeldschermwerkers wel eens van RSI heeft gehoord en dat ongeveer 20% van de beeldschermwerkers RSI-gerelateerde klachten heeft. Tevens is gebleken dat de werkorganisatie de nodige aandacht behoeft.

Vervolgens is bij 12 beeldschermwerkers, die klachten hebben aangegeven in de enquête, een werkplekonderzoek gedaan aan de hand van een checklist. Hiervoor is gekozen, omdat de inrichting van de werkplek een essentiële rol speelt bij het voorkomen van RSI. Naast de inrichting van de werkplek is de werkwijze van de beeldschermwerker geobserveerd, waarbij er gelet werd op het ergonomisch gebruik van de werkplek. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de werkplek niet optimaal is ingericht, waardoor de werkwijze op een ongunstige manier wordt uitgevoerd.

De resultaten van de bovengenoemde onderzoeken hebben geleid tot een voorlichtingsprogramma voor ACAL Nederland bv om RSI-gerelateerde klachten in positieve zin te beïnvloeden. In dit preventief voorlichtingsprogramma worden adviezen en oplossingen gegeven met betrekking tot de bewustwording van de aandoening RSI en op welke manier de risicofactoren van RSI te beperken zijn.

ACAL Nederland bv is a distributor of information technology (IT) and electronic products. It imports these products on a global scale and sells these on the Dutch market. It has a staff of about 180, many of whom are salesmen working in the office with computers.
In 1999 the ARBONED (Dutch work organization) performed the Risk Inventory and Evaluation (RI & E) at ACAL Nederland bv. The RI & E showed that an investigation had to be carried out concerning computer-screen work, work organization, the lay-out of the workplace and the work-method because all these factors can be connected to RSI-related symptoms. This problem led to the following question:

Is it possible with the help of a questionnaire and an investigation of the workplace to set up a preventive instruction program for the workers within ACAL Nederland bv in order to influence RSI-related symptoms in a positive way?

It is already thought that there are computer workers with RSI-related symptoms. For that all the computer workers have filled in reason a questionnaire to determine whether people are aware of the illness RSI and to get a clear picture of the symptoms and the work organization. From the questionnaire at ACAL Nederland bv it is apparent that the majority of the computer workers have heard of RSI and that about 20% of the computer workers have RSI-related symptoms. Further more it appears that the work organization must be looked at carefully.

Subsequently with the help of a checklist, an investigation of the workplace was carried out on 12 computer workers who had reported symptoms in their questionnaire. This method was chosen because the lay-out of the workplace plays an essential part in the prevention of RSI. Not only was the lay-out of the workplace but also the work-method of the computer workers observed, in which attention was paid to the ergonomic use of the workplace. The investigation showed that the lay-out of the workplace is not used to the best advantage; resulting in the method of work, which is not familiar to everybody, being carried out in an unfavorable manner.

The results of the aforementioned investigations have led to an instruction program for ACAL Nederland bv in order to influence RSI-related symptoms in a positive way. In this preventive instruction program advice and solutions are given with the aim of making people aware of the illness RSI and showing how the risk factors of RSI can be contained.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnersAcal Nederland bv, Eindhoven
Jaar2001
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk