De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vakwerkplan Bewegingsonderwijs Basisschool Klinkers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vakwerkplan Bewegingsonderwijs Basisschool Klinkers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het goede vakwerkplan bestaat niet, het gaat om het vakwerkplan zoals dit volgens de school goed gevonden wordt (Faber, 1993). In dit document wordt dan ook een vakwerkplan opgesteld voor Basisschool Klinkers. Om het vakwerkplan bij de school te laten passen is er onderzoek gedaan onder de leerlingen van Basisschool Klinkers en onder de groepsleerkrachten en directrice van deze school.

Middels een kwantitatief onderzoek is bij 26 leerlingen van Unit 3 onderzocht welke sport zij doen in de vrije tijd, welke werkvormen zij prefereren in de gymlessen en welke sporten of spellen zij het liefste doen in de gymles. 96,2% van de leerlingen van Unit 3 geeft in de vragenlijst aan een sport te doen in de vrije tijd. Onder jongens is de meest beoefende sport voetbal en de meisjes beoefenen het meest een vorm van bewegen op muziek. De meest geliefde werkvorm onder alle leerlingen van Unit 3 is het doen van een spel met de hele klas. De minst geliefde werkvorm is het werken met een werkblad. Er zijn wel verschillen aan te brengen in deze mening tussen jongens en meisjes en tussen de leeftijden van de leerlingen van Unit 3, maar deze verschillen zijn niet noemenswaardig. Deze resultaten zijn meegenomen in de samenstelling van het vakwerkplan. De sporten hockey, springen en hardlopen vinden de leerlingen van Unit 3 het leukste om te doen. Het minst leuk zijn de onderdelen korfbal en over de kop gaan. In deze resultaten zijn wel duidelijke verschillen tussen jongens en meisjes aan te geven. De jongens geven namelijk aan dat zij het liefst een tikspel doen en bewegen op muziek het minst leuk vinden. Meisjes vinden echter bewegen op muziek juist het leukst en doen liever niet de sport volleybal. De mening over de sporten en spellen in de gymles is sterk verdeeld als gekeken wordt naar de verschillende leeftijden. Voor de samenstelling van het vakwerkplan betekenen deze resultaten dat alle sporten en spellen aan bod moeten komen om te voldoen aan de wensen van alle leerlingen van Unit 3 van Basisschool Klinkers.
Middels het kwalitatieve onderzoek in de vorm van interviews bij de groepsleerkrachten en de directrice is onderzocht welke wensen en ideeën deze personen hebben als het gaat om het toekomstige vakwerkplan bewegingsonderwijs. De groepsleerkrachten van Unit 1 geven aan geen vaststaande lessen te willen hebben. Zij zorgen zelf voor de invulling van de les en willen alleen een overzicht van de doelen. Op die manier kunnen zij zelf controleren welke doelen aan bod zijn geweest en welke nog behandeld moeten worden. De groepsleerkrachten van de Units 2 en 3 geven aan wel een leerlijn te willen hebben in de kernen van de lessen. Deze kernen moeten dan ook concreet beschreven worden in het vakwerkplan. De inleidingen en afsluitingen kunnen zij zelf inpassen. De respondenten is ook gevraagd wat zij het belang vinden van het bewegingsonderwijs binnen het basisonderwijs. Alle respondenten (n=6) hebben aangegeven het heel belangrijk te vinden en het bewegingsonderwijs dan ook graag door een vakleerkracht te willen laten verzorgen.

Voor de samenstelling van het vakwerkplan betekenen deze resultaten dat het vakwerkplan bestaat uit een bundeling van afspraken over het hoe en waarom van het programma bewegingsonderwijs. Daarnaast zal er in een aparte map het programma van Unit 1 en Unit 2-3 beschreven worden. Op die manier kunnen de benodigde documenten als schema's, kijkwijzers, werkbladen etc. elk jaar opnieuw gebruikt worden en gemakkelijk vermenigvuldigd worden. Voor het domein Bewegen op Muziek is er een map samengesteld met daarin cd's en beschrijvingen van de bijbehorende dansen. Tot slot bevat de laatste map de observatielijsten van het leerlingvolgsysteem. Ook deze formulieren kunnen gemakkelijk uit de map gehaald en gebruikt worden.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Sporthogeschool
PartnerBasisschool Klinkers te Tilburg
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk