De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

“Kleine oorzaken hebben soms grote gevolgen”

Een onderzoek naar de invloed van de Wet werk en zekerheid op de flexibele werknemer en de flexibele schil

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

“Kleine oorzaken hebben soms grote gevolgen”

Een onderzoek naar de invloed van de Wet werk en zekerheid op de flexibele werknemer en de flexibele schil

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Wet werk en zekerheid (hierna: WWZ) heeft tot doel het huidige arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Waar in de huidige wetgeving “baanzekerheid” het uitgangspunt is, beoogt het kabinet met de nieuwe wet “werkzekerheid” tot uitgangspunt te maken.
De WWZ bevat wijzigingen op de volgende drie terreinen: de rechtspositie van de flexibele werknemer (flexibiliteit), het ontslagrecht en de werkloosheidsregelingen.2
De opdrachtgever, het bestuur van het CNV Vakmensen, houdt zich samen met de overkoepelde organisatie CNV Vakcentrale al langer bezig met de rechtspositie van de flexibele werknemer3 en het oneigenlijk gebruik van de flexibele schil.4 Het bestuur van CNV Vakmensen heeft vragen over op welke manier CNV Vakmensen de arbeidsvoorwaardennota in kan zetten om de rechtspositie van flexibele werknemers te versterken en het oneigenlijk gebruik van de flexibele schil terug kan dringen. Daarnaast vraagt CNV Vakmensen in hoeverre de wetswijzigingen van de WWZ een discrepantie veroorzaakt met de huidige cao’s. Uit de vragen van CNV Vakmensen is de volgende centrale onderzoeksvraag voortgevloeid:
Voor beantwoording van de centrale onderzoeksvraag zijn enkele deelvragen opgesteld. De deelvragen zijn gericht op de theorie, praktijk en analyse. Het theoriegedeelte gaat allereerst in op de ontwikkeling van flexibiliteit op de arbeidsmarkt en de aanleiding voor indiening van het wetsvoorstel. Vervolgens worden de wetteksten van de WWZ uiteengezet en ingezoomd op de collectieve arbeidsovereenkomst (hierna: cao) Bouwnijverheid en cao Technisch installatiebedrijf. Tevens wordt de huidige arbeidsvoorwaardennota uiteengezet en wordt een zijsprong gemaakt naar de transitievergoeding. Voor het praktijkgedeelte zijn interviews bij verschillende betrokken partijen met verschillende invalshoeken en belangen afgenomen. In het analysegedeelte is teneinde de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden een vergelijking gemaakt tussen de uitkomsten van het theorie- en praktijkonderzoek. Aan de hand van de analyse volgen de conclusies en aanbevelingen.
In de onderstaande alinea’s worden de conclusies en aanbevelingen kort weergeven.
Samenvatting conclusie
In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat de verwachtingen van de praktijk met betrekking tot de maatregelen van de WWZ niet hooggespannen zijn. De praktijk verwacht dat de huidige problemen met betrekking tot het oneigenlijk gebruik van de flexibele schil en de positie van de flexibele werknemer niet worden opgelost door de maatregelen van de WWZ. Enerzijds omdat de WWZ voorbij gaat aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waardoor iets anders wordt beoogd dan waar de huidige arbeidsmarkt om vraagt. Anderzijds is het probleem breder dan de reikwijdte van de WWZ en is de WWZ alleen niet voldoende om de problemen op te lossen. Het tegen de stroom ingaan blijkt echter beoogd door de politiek en tevens blijkt dat meer wetswijzigingen en maatregelen zullen volgen teneinde een cultuuromslag te bewerkstelligen. De tendens van een doorgeschoten flexibilisering moet worden gekeerd.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingInstituut voor Rechtenstudies
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk