De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Businessplan Logeeropvang X.

Open access

Rechten:

Businessplan Logeeropvang X.

Open access

Rechten:

Samenvatting

Sinds de wet- en regelgeving rondom de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is gewijzigd in de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zijn er veranderingen gaande in de zorg. De rijksoverheid heeft met deze veranderingen in wetgeving, de regie veel meer teruggelegd bij de mensen zelf. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor de WMO in plaats van de rijksoverheid. Pas als er echt geen andere mogelijkheden zijn wordt pas de professional ingezet. De andere wet, de WLZ heeft meer keuzemogelijkheden gekregen dan er binnen de AWBZ mogelijk was. Hiervoor zijn er zorgpakketten ontwikkeld zoals een Volledig Pakket Thuis (VPT) of een Multidisciplinair Pakket Thuis (MTP). Afhankelijk zijn van zorg betekent nu dus niet meer dat iemand binnen instellingsmuren hoeft te gaan wonen om de noodzakelijk zorg te krijgen (Rijksoverheid, z.d.).
Dat betekent een andere manier van zorg regelen, de zorgvrager wordt hierdoor in een regierol gezet waar de zorgverlener op aan moet sluiten. De zorgvrager kiest er steeds vaker voor om inderdaad thuis te blijven wonen. Hierdoor ontstaat wel een risico op overbelasting van de naaste, de mantelzorger. Er worden vanuit de WMO, reeds volop initiatieven ontwikkeld om vooral deze groep te ondersteunen. Respijtzorg wordt dat genoemd. Vanuit de genoemde wetten kan respijtzorg geleverd worden, dus zowel vanuit de WLZ als de WMO (Zorginstituut Nederland, z.d.).
Het doel van de onderzoeken is om inzicht te verkrijgen in de behoefte van de mantelzorgers: Klopt het dat de, in de centrale vraagstelling genoemde, mantelzorgers daadwerkelijk een behoefte aan logeeropvang hebben. Is dit een kans voor X om een nieuwe dienst in de markt te zetten?
Het kwantitatief onderzoek, een telefonische enquête, is gehouden onder de 63 cliëntvertegenwoordigers van twee OC’s Plus namelijk X Zuydtwijck en X Overrhyn. Het kwalitatieve onderzoek, een brainstormsessie, is gehouden met een aantal medewerkers van X die expertise hebben op het gebied van personeelszaken, wet- en regelgeving, marketing en communicatie en financiën. Aan de hand van vier onderwerpen werd er gezocht naar zoveel mogelijk mogelijkheden en benodigdheden voor een start van een logeeropvang. Het onderdeel deskresearch heeft zich gericht op het vergaren van kennis rondom de wet en regelgeving rondom respijtzorg en een vergelijking tussen twee reeds bestaande logeerhuizen met een mogelijke logeeropvang voor X. Zowel de onderzoeken, de omgevingsanalyse en theoretische onderbouwing hebben antwoord gegeven op de centrale vraag en de deelvragen.
Centrale vraagstelling
Kan logeeropvang een oplossing zijn om de mantelzorgers van complexe zorgvragers tijdelijk te ontzorgen en kan deze logeeropvang ook voor X voordelen opleveren?
Deelvragen:
1. Is er behoefte aan logeeropvang onder de mantelzorgers van de bezoekers van de ontmoetingscentra van X?
2. Wat is er nodig om logeeropvang te realiseren, denkend aan wet- en regelgeving?
3. Is het financieel haalbaar om een logeeropvang met professionele zorgverleners vanuit de WMO, WLZ, PGB of particulier te realiseren?
Vanuit de onderzoeksresultaten zijn een aantal conclusies getrokken en een aantal aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van een logeeropvang voor X.
De belangrijkste conclusies zijn:
 Er is behoefte aan een vorm van logeeropvang voor de complexe zorgvrager.
 De wijze waarop dit gefinancierd kan worden, vanuit WLZ/WMO respijtzorg, is weinig tot niet bekend bij de cliëntvertegenwoordigers, de wet- en regelgeving geeft hier geen beperkingen voor.
 Er zijn binnen Leiden twee locaties waar de logeeropvang gesitueerd kan worden, namelijk Zuydtwijck en Overrhyn.

De belangrijkste aanbevelingen zijn:
 Kies voor ontwikkeling van 4 eenpersoonskamers voor logeeropvang binnen een kortdurend verblijfunit
 Doe verder onderzoek naar een aantal aspecten rondom eerstelijnszorg, de rol van de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts, naar privacywetgeving, kwaliteitskeurmerk regelgeving en regels vanuit de inspectie van de gezondheidszorg.
 Doe verder onderzoek naar domotica en ICT oplossingen om de zorgkosten laag te houden.
 Ga actief de markt in Leiden benaderen met informatie over logeren vanuit respijtzorg en de mogelijkheden die X daarin biedt voor juist de mensen met een complexe zorgvraag.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingManagement in de Zorg
AfdelingFaculteit M&B
Datum2016-08-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk