De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In good hands with B&S

Het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid door middel van interne communicatie

Rechten:

In good hands with B&S

Het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid door middel van interne communicatie

Rechten:

Samenvatting

B&S B.V. kent een medewerkersbetrokkenheidsprobleem door de groei van de organisatie. De aansluitende probleemstelling luidt: “Hoe kan interne communicatie ertoe bijdragen dat de medewerkers van B&S meer betrokken raken bij het bedrijf?”. In februari 2017 nam B&S Anouk Nuijs aan om dit te onderzoeken, met als doel een communicatieadvies op te leveren aan opdrachtgever B&S, dat inzicht biedt in hoe gerichte interne communicatie vanuit het management kan bijdragen aan deze betrokkenheid.
Voor dit vraagstuk is het essentieel om te onderzoeken in hoeverre de medewerkers van B&S betrokken zijn bij de organisatie en hoe interne communicatie hieraan kan bijdragen. Uit vooronderzoek blijkt dat de theorie van Welch hier het best bij aansluit, omdat deze theorie dieper ingaat op de betrokkenheid en dit begrip onderzoekt op drie niveaus. Volgens Welch vindt betrokkenheid plaats, wanneer de medewerkers cognitief, affectief en fysiek betrokken zijn. Deze betrokkenheid kan het management vergroten door interne communicatie toe te passen. Dit onderzoek baseert zich hierom op de theorie van Welch en biedt inzicht in de factoren waar medewerkers mogelijk tegenaanlopen, waardoor zij minder betrokken zijn. Op basis van de resultaten die hieruit rollen, toont dit onderzoek aan op welke manier interne communicatie vanuit het management hieraan kan bijdragen.
Om de ervaring en beleving van het managementteam en de medewerkers te onderzoeken, start dit onderzoek met kwalitatief onderzoek, met deskresearch ter oriëntatie. Het kwalitatieve onderzoek vindt plaats in de vorm van half-gestructureerde interviews. Aansluitend op de theorie, hanteert dit onderzoek twee doelgroepen: het managementteam en de medewerkers, omdat interne communicatie de link is tussen beide partijen. De focus ligt echter op de beleving van de medewerkers. Om een representatief onderzoek te bewerkstelligen, deelt dit onderzoek deze medewerkers onder in deelpopulaties, bestaande uit de diverse afdelingen en divisies die samen B&S vormen.
Het kwalitatieve onderzoek baseert zich op een topic guide, die voortvloeit uit het model van Welch. Om het begrip ‘betrokkenheid’ meetbaar te maken, baseert de topic guide zich tevens op de Utrecht Work Engagement Scale van Schaufeli & Bakker. Beide wetenschappers stelden concrete vragen op die de cognitieve, affectieve en fysieke betrokkenheid van de medewerkers meetbaar maakt.
Uit de resultaten van dit onderzoek rolt de volgende conclusie, die tevens een antwoord vormt op de probleemstelling: volgens de medewerkers kan interne communicatie een positieve invloed hebben op hun betrokkenheid met het bedrijf, wanneer het management beter inspeelt op hun wensen en behoeften door middel van communicatie. De medewerkers voelen zich vrijwel volledig cognitief, affectief en fysiek betrokken bij het werk. Echter, de medewerkers voelen zich redelijk betrokken bij de organisatie. Deze minder volledige betrokkenheid bij de organisatie, komt met name door het gebrek aan face-to-facecommunicatie en informatie. Ook missen de medewerkers waardering in de vorm van een compliment en missen zij persoonlijke communicatie, waarbij het management focust op de ontwikkeling van de medewerker. Vrijwel alle medewerkers voelen zich daarbij niet verbonden met de missie, visie, kernwaarden en doelstellingen. Tenslotte hebben de medewerkers behoefte aan een aantal veranderingen in de bestaande communicatiemiddelen.
Op basis van deze conclusie valt het volgende aan te bevelen aan B&S: allereerst bestaat het advies aan het management om de medewerkers tijdiger en transparanter te informeren en meer terugkoppeling te geven. Ook valt aan te raden dat het management de medewerkers beter informeert over de missie, visie en kernwaarden, waardoor de kennis hierover verbetert en zij zich hiermee verbonden kunnen voelen. Daarnaast kan het management in het vervolg kortetermijndoelen opstellen en communiceren per afdeling. Bovendien is het advies aan het management om een structureel werkoverleg te organiseren, waarbij medewerkers de ruimte krijgen om input te geven en waarbij face-to-facecommunicatie en persoonlijke communicatie centraal staan. Tenslotte is aan te raden dat het management een aantal aanpassingen doet in de huidige interne communicatiemiddelen, zoals het vaker organiseren van een vrijdagmiddagborrel en het anders vormgeven van het Intranet. Wanneer het management inspeelt op deze wensen en behoeften, geven de medewerkers aan meer betrokken te raken bij het bedrijf en zich beter te willen inzetten voor B&S.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnersBlijdorp & Streng B.V.
Datum2017-08-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk