De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Connecting companies of today with the people of tomorrow

Positioneringsonderzoek socialmediamarketing

Rechten:

Connecting companies of today with the people of tomorrow

Positioneringsonderzoek socialmediamarketing

Rechten:

Samenvatting

Het Bedrijf (HET BEDRIJF) is een marketingadviesbureau dat in 2011 is opgericht door een jonge marketingstrateeg uit Leiden. Sinds anderhalf jaar heeft Het Bedrijf een nieuwe dienst: ‘Rent a Social Media Marketeer’. Door de zeer snel groeiende vraag naar socialmedia-marketing is deze dienst zonder uitgebreide voorstudie geïmplementeerd. Op dit moment beheert Het Bedrijf de socialmedia-kanalen van ongeveer 20 bedrijven. Deze scriptie is specifiek gericht op de positionering van deze nieuwe dienst. Er wordt onderzocht wat volgens de huidige klanten de sterke en zwakke punten van Het Bedrijf zijn, welke wensen en behoeften de klanten hebben omtrent socialmedia-marketing en hoe de positionering van de concurrenten is.
In dit positioneringsonderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: “Hoe moet Het Bedrijf zijn dienst ‘Rent a Social Media marketeer’ positioneren in de Nederlandse markt volgens huidige klanten om zich te onderscheiden van concurrenten.
Nadat de problemen afgebakend in kaart zijn gebracht, wordt de conclusie getrokken dat de theorie van Ohmae (1982) voor de te onderzoeken dienst ‘Rent a Social Media Marketeer’ het meest van toepassing is. De 3C-theorie van Ohmae beschrijft drie verschillende onderdelen die van cruciaal belang zijn voor een succesvolle positionering: Company, Consumer & Competition. Ohmae stelt in zijn theorie dat een bedrijf binnen zijn positionerings-strategie de focus moet leggen op tenminste één van deze onderdelen, zonder daarbij de andere C’s uit het oog te verliezen. Op deze manier kan een bedrijf, volgens Ohmae, een onderscheidende positie in de markt verwerven. Binnen het kader van dit onderzoek zijn alledrie de C’s onderzocht.
De doelstelling binnen dit onderzoek luidt: “Inzicht geven in wat klanten van Het Bedrijf beschouwen als sterke en zwakke punten van de dienst Rent a Social Media marketeer, de kernfactoren van succes, de klantbehoeften en de positionering van de concurrenten teneinde de opdrachtgever in januari 2017 te voorzien van een onderzoeks- en adviesrapport betreffende de mogelijke (her)positionering van de dienst Rent a Social Media marketeer van Het Bedrijf.”
Binnen dit onderzoek is deze doelstelling vertaald naar de volgende drie onderzoeksvragen:
Wat zijn volgens de huidige klanten de sterke en zwakke punten van de dienst ‘Rent a Social Media marketeer’?
Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroep op het gebied van social media marketing?
Hoe presenteert de concurrentie zich aan de doelgroep en welke diensten bieden zij aan?
Op basis van de resultaten die voortkomen uit dit onderzoek is een onderzoeks- en adviesrapport opgesteld betreffende de mogelijke (her)positionering van de dienst ‘Rent a Social Media Marketeer’. Tijdens dit onderzoek is gebruik gemaakt van deskresearch en kwantitatief onderzoek. Door middel van semigestructureerde diepte-interviews is inzicht verkregen in de kernfactoren van succes, de sterke en zwakke punten van Het Bedrijf en de wensen en behoeften van de huidige klanten omtrent socialmediamarketing. De doelgroep van het onderzoek wordt gevormd door de huidige klanten. Daaruit zijn een aantal klanten geselecteerd aan de hand van de grootte van hun bedrijf en het aantal socialmediakanalen dat Het Bedrijf voor hen beheert. Zowel door de inzet van deskresearch als van kwantitatief onderzoek is inzicht verkregen in de positionering ten opzichte van de concurrenten.
De klanten blijken over het algemeen tevreden over de dienst ‘Rent a Social Media Marketeer’. Klanten waar de resultaten van de socialmediakanalen op dit moment niet actief gedeeld worden, missen echter wel het inzicht in de resultaten. Daarnaast vinden klanten dat het inspelen op actuele thema’s die voor hun bedrijf belangrijk zijn beter kan. Ook de snelheid van werken wordt door sommige genoemd als zwak punt van Het Bedrijf. De oorzaak hiervan ligt volgens de medewerkers bij de onduidelijke taakverdeling binnen Het Bedrijf.
Verschillende klanten vinden het onduidelijk wat zij precies kunnen verwachten van de dienst, omdat dit niet concreet wordt gecommuniceerd. Opvallend is dat de klanten weinig tot geen kennis hebben over mogelijke concurrenten van Het Bedrijf waar het socialmediamarketing betreft. De klanten geven aan dat zij, ondanks dat zij regelmatig door concurrenten worden benaderd, geen interesse hebben in andere socialmediamarketing bureaus.
Van de drie opgestelde hypotheses zijn er op basis van de resultaten twee hypotheses aangenomen en is er één hypothese verworpen. De hypotheses die stellen dat een succesvolle positioneringsstrategie gebaseerd is op klantbehoeften en/of het afstemmen van sterke punten op de kernfactoren van succes, zijn aangenomen. De hypothese die stelt dat de positioneringsstrategie die gebaseerd wordt op basis van de positionering van de concurrenten succesvol is, is verworpen.
Kortom, op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat Het Bedrijf zijn dienst ‘Rent a Social Media Marketeer’ onderscheidend kan positioneren in de Nederlandse markt door als bedrijf beter in te spelen op de klantbehoeften en zijn sterke punten beter af te stemmen op de kernfactoren van succes. ¬
Geadviseerd wordt om iedere maand een meeting te hebben met elke klant waarbij Het Bedrijf de behaalde resultaten van de afgelopen maand deelt en samen met de klant nadenkt over mogelijke onderwerpen voor campagnes of posts. Ook wordt aanbevolen om de functieomschrijvingen van de medewerkers concreter te maken en helder naar de collega’s te communiceren. Ten slotte wordt geadviseerd om wekelijks een extra brainstormsessie met de medewerkers te houden op vrijdag zodat zij meer tijd hebben om creatieve ideeën te vormen en uit te werken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnersHet Bedrijf
Datum2017-02-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk