De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst

"Rapport betreffende het onderzoek naar de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst".

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst

"Rapport betreffende het onderzoek naar de eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst".

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is geschreven voor de Stichting Juridische Hogeschool Avans-Fontys. De Stichting Juridische Hogeschool Avans-Fontys is een onderwijsinstelling voor rechtenstudenten op HBO niveau. Als onderwijsinstituut heeft zij er belang bij haar studenten op een zo goed mogelijke manier te onderwijzen.
Binnen het arbeidsrecht is het eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst een veel besproken onderwerp. Een werkgever heeft er belang bij om in sommige situaties bepaalde arbeidsvoorwaarden die op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn verklaard aan te passen. De werkgever zal hiervoor overeenstemming proberen te bereiken met de betreffende werknemer. Echter, een werknemer ziet een wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden veelal niet zitten en zal zijn toestemming in veel gevallen niet verlenen. Voor deze gevallen heeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden eenzijdig, dus zonder toestemming van de werknemer, te wijzigen. De Stichting Juridische Hogeschool heeft mij als onderzoeker gevraagd om te onderzoeken welke mogelijkheden een werkgever heeft om de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De centrale vraag van het onderzoek kan dan ook als volgt worden omschreven:
"Hoe kan een werkgever op basis van wet en jurisprudentie de arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen?'
Voor het beantwoorden van deze centrale vraag zijn een viertal mogelijkheden te onderscheiden die elk een uniek criterium bevat. Uit het onderzoek is gebleken dat een werkgever de arbeidsvoorwaarden kan wijzigen op grond van een wijzigingsbeding. Een beroep op dit beding heeft alleen kans op slagen wanneer de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen. Daarnaast zal de werkgever moeten aantonen dat hij een zwaarwichtig belang heeft om de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Deze voorwaarden staan in artikel 7:613 BW. Een wijzigingsbeding wordt voornamelijk toegepast bij wijzigingen op collectieve basis.
De tweede mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst te wijzigen is door middel van het goed werkgeverschap, goed werknemerschap. Voor deze toetsingsmaatstaf is het van belang of de wijziging betrekking heeft op individuele- of collectieve arbeidsvoorwaarden. In het eerste geval vindt de toetsing plaats aan de hand van artikel 7:611 BW, dat nader is uitgewerkt in de uitspraak van de Hoge Raad in het Van der Lely - Taxi Hofman arrest. De rechtsregel die uit dit arrest was ontstaan is in 2008 met de komst van het Mammoet arrest verder aangevuld.
Als derde mogelijkheid kan de werkgever een beroep doen op de "onaanvaardbaarheid' van artikel 6:248 lid 2 BW. Dit artikel wordt voornamelijk toegepast op collectieve wijzigingen waar een wijzigingsbeding ontbreekt. Een beroep op artikel 6:248 lid 2 BW heeft kans van slagen wanneer de rechter van oordeel is dat het onaanvaardbaar is wanneer de werknemer niet met het beoogde voorstel instemt.
De vierde en tevens de laatste mogelijkheid komt voort uit artikel 6:258 BW. Dit artikel is bijzonder van aard en komt binnen de rechtspraak niet vaak voor. Bij een beroep op dit artikel vraagt de werkgever aan de rechter of deze de arbeidsovereenkomst wil wijzigen. Artikel 6:258 BW hanteert een zeer zware maatstaf en rechters zijn dan ook terughoudend bij het toepassen van dit artikel. Een beroep op dit artikel heeft voor een werkgever pas kans op slagen wanneer er sprake is van "onvoorziene omstandigheden'.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersStichting Juridische Hogeschool Avans-Fontys
Datum2011-05
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk