De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een goede mondelinge communicatie op scholen voldoet volgens de literatuur aan de volgende voorwaarden:
- Ouders moeten zich vrij voelen om de school binnen te komen.
- Leerkrachten moeten de tijd nemen voor een gesprek.
- Er moet sprake zijn van een dialoog, waarbij zowel de ouders als leerkrachten evenwaardig aan bod komen en de kans hebben hun standpunt of gevoelens naar voren te brengen.
- Ouders moeten hun wensen en verwachtingen ten opzichte van school kenbaar kunnen maken bij de leerkrachten.
- Leerkrachten moeten iets doen met de informatie die ouders geven over hun kind.
In dit praktijkonderzoek is onderzocht, welke voorwaarden voor ouders en leerkrachten op CBS De Mandebrink belangrijk zijn in de mondelinge communicatie. Tevens is onderzocht in hoeverre er binnen de school aan deze voorwaarden wordt voldaan.
Knelpunten in de mondelinge communicatie op school kunnen er voor zorgen dat ouders zich niet voldoende gehoord voelen. Knelpunten die genoemd worden in de literatuur zijn:
- Leerkrachten kunnen zich 'overvallen' voelen door de ouders als deze onverwacht de school binnen komen.
- Leerkrachten vinden dat ouders wat betreft onderwijs geen verstand van zaken hebben.
- Zowel leerkrachten als ouders zijn subjectief in hun oordeel.
- Ouders voelen zich machteloos als leerkrachten weinig doen aan de problemen die zijn besproken.
- Het is moeilijk om ouders en kind recht te doen in het tienminutengesprek.
In dit onderzoek zijn vragenlijsten voorgelegd aan ouders en leerkrachten van CBS De Mandebrink. Er is een interview afgenomen in het ouderpanel en er zijn stellingen besproken in het teamoverleg. Ook heeft er een documentenanalyse plaatsgevonden.
Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat zowel ouders als leerkrachten tevreden zijn over het formele contactmoment 'huisbezoeken'. Ouders en leerkrachten zijn duidelijk minder tevreden over de duur van de tienminutengesprekken. Ook zijn ze niet (helemaal) tevreden met het aantal, de tijdstippen en de duur van de gesprekken over een handelingsplan.
Ouders en leerkrachten vinden het belangrijk dat ouders zich vrij voelen om de school binnen te komen voor een gesprek. Het is echter lastig om hiervoor het juiste moment te bepalen. Verder geeft een aantal ouders aan dat zij graag meer communicatie wil via de mail. Over het inhoudelijk aspect van het gesprek geeft een groot percentage ouders en leerkrachten aan, dat er op CBS De Mandebrink sprake is van een dialoog.
De aanbevelingen die worden gedaan, om er voor te zorgen dat ouders zich beter gehoord voelen op CBS De Mandebrink, richten zich op de formele contactmomenten, de open schoolcultuur, de dialoog en samenwerking, en het beleid van de school.
De onderzoeksresultaten geven een aanzet tot verdere discussie en afspraken, wat betreft de mondelinge communicatie tussen leerkrachten en ouders.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk